Uchwała Nr XLVII/305/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 13 lipca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)[1])  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)[2]) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/266/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r., poz. 148)  zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 9 stycznia 2018 r,

- Zarządzeniem Nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 stycznia 2018 r,

- Zarządzeniem Nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 lutego 2018 r.

- Uchwałą Nr XLII/274/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 lutego 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLIV/283/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 marca 2018 r.

- Uchwałą Nr XLV/293/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 kwietnia 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 28/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 4 maja 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 14 maja 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 30/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 24 maja 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLVI/297/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 czerwca 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 lipca 2018 r.                                                        wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 37.497.356,55 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 33.808.517,55 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 3.688.839,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.812.914,55 zł".

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 42.645.809,55 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 32.727.477,55 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.918.332,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.812.914,55 ".

3) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2018 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej uchwały.

4) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 5.148.453,00 , który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- z zaciągniętych pożyczek  w kwocie             1.486.288,00 

- z zaciągniętych kredytów  w kwocie             1.850.000,00 

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.812.165,00 zł"

5) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5.Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.321.611,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.173.158,00  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały".

6) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  1.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.336.288,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązańz tytułu emisji papierów wartościowych orazzaciągniętych pożyczek ikredytów w kwocie  1.173.158,00 zł,"

7) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 , 

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.336.288,00 ,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   
tytułu emisji papierów wartościowych oraz   
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie   1.173.158,00 ,

- na finansowanie wydatków na inwestycjei zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań ztytułu umów, których realizacja wroku budżetowym iw latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy iz których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.000.000,00 .

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy),

4) lokowania wolnych środków budżetowych  na rachunkach  bankowych  w innych  bankach niż bank  prowadzący obsługę budżetu.

8) § 12 otrzymuje brzmienie „§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. w kwocie 314.350,00  zgodnie z załącznikiem Nr 5" do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/305/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 13 lipca 2018 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/305/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 13 lipca 2018 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/305/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 13 lipca 2018 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/305/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 13 lipca 2018 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/305/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 13 lipca 2018 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych


Uzasadnienie

 

 

Dochody zwiększa się o kwotę 1.648.582,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z przyznaniem przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 170319C Lubówiec – Jarczewo od km 0+000 do km 4+810”  w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6330 /+/ 1.643.582,00 zł.

2)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z Umowa Nr 1/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. podpisaną pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Salutaris a Miastem i Gminą Skępe na udzielenie Gminie pomocy finansowej polegającej na dofinansowaniu zakupu sprzętu pomagającego dbać o bezpieczeństwo przy ratowaniu życia i zdrowia w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego”§ 6280 /+/ 5.000,00 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 2.798.582,00  zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1)      W związku ze złożonym przez sołectwo Likiec wnioskiem, zmianie ulega zakres przedsięwzięć
i związana z tym klasyfikacja budżetowa:

?        dział 010 rozdział 01009 „Spółki wodne” § 4300 /+/ 700,00 zł „Melioracje – konserwacje gminnych rowów melioracyjnych”,

?        dział 921 rozdział  92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” § 4210 /-/ 200,00 zł,  § 4220 /-/ 300,00 zł  „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

?        dział 921 rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” § 4210 /-/ 200,00 zł „Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej”.

2)      Urealnia się plan finansowy wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach i rozdziałach:

?        dział 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność” /±/ 100,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” /-/ 6.754,00 zł,

?        dział 921 rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” /±/ 200,00 zł.

3)      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3  pn. „Zadania inwestycyjne na 2018 r.” poprzez:

a) zwiększenie planu finansowego na zadania pn.:

?        Nabycie nieruchomości gruntowej działki nr ew. 154/2 w Skępem po byłym Posterunku Policji”  dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 6050 /+/ 8.336,00 zł.

Zwiększenie środków potrzebne jest na zabezpieczenie kwoty na zapłatę podatku VAT za nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym Posterunku Policji.

?        „Budowa siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na działce o nr ewid. 78 położonej w miejscowości Wioska” dział 926 rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” §6050 /+/ 25.000,00.

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Otwarte Strefy Aktywności zasadnym jest wprowadzenie dodatkowych środków celem wykonania prac montażowych w jak najwcześniejszym terminie, co pozwoli na użytkowanie obiektu jeszcze w okresie letnim.  Jest to tym bardziej zasadne, iż umowa dofinansowania zostanie zawarta najwcześniej w miesiącu sierpniu, co zdecydowanie opóźniłoby realizację zadania, natomiast zasady programu umożliwiają realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy dofinansowania.

b)      zmniejszenie plan finansowego na zadania pn.:

?  „Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Skępe” dział 600 rozdział 60095 „Pozostała działalność” /-/ 230.000,00 zł.

Rezygnacja z realizacji zadania w bieżącym roku wynika z faktu nieotrzymania dofinansowania zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dlatego też zasadnym jest rezygnacja z jego realizacji oraz podjęcie próby pozyskania dofinansowaniaw przyszłorocznej edycji konkursów, a w przypadku jego przyznania wykonanie inwestycji.

?        „Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem” dział 801 rozdział 80101  „Szkoły podstawowe” /-/ 38.000,00 zł.

c)      wprowadzenie nowych zadań pn.:

?  „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 170319C Lubówiec – Jarczewo od km 0+00 do km 4+810” dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 /+/ 2.800.000,00 zł.

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej zasadnym jest wprowadzenie zadania do budżetu, co pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej, a następnie wykonanie zadania. Realizacja zadania podniesie bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz komfort życia okolicznych mieszkańców, jak również zapewni bezpośrednie połączenie komunikacyjne wysokiej jakości z Gminą Chrostkowo.

?  „Przebudowa ulicy Ogrodniczej w Skępem”  dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 /+/ 230.000,00 zł.

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie systemu odwodnienia oraz utwardzenie nawierzchni ulicy Ogrodniczej. Ukształtowanie terenu oraz jego podmokły charakter utrudniają okolicznym mieszkańcom użytkowanie tej drogi. Wykonanie zadania podniesie walory użytkowe tej ulicy oraz wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

?  „Zakup mobilnego zestawu do ratownictwa wodnego składającego się z samochodu terenowego i łodzi motorowej wyposażonej w sprzęt ratowniczy” w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” § 6230 /+/ 10.000,00 zł.

Wprowadzenia tego zadania dokonuje się w związku z otrzymaną prośbą od Lipnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na dofinansowanie zakupu mobilnego zestawu do ratownictwa wodnego składającego się z samochodu terenowego i łodzi motorowej wyposażonej w sprzęt ratowniczy.

 4)  Urealnia się załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.”.

Ustala się:

?        przychody w kwocie  6.321.611,00 zł,

?        rozchody w kwocie    1.173.158,00 zł.

Deficyt w kwocie 5.148.453,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą:

?        przychody pochodzące z kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3.336.288,00 zł,

?        wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.812.165,00 zł.

Rozchody w kwocie 1.173.158,00 zł zostaną sfinansowane kredytem długoterminowym.

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych:

- za uchwałą oddano 11  głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymujących się głosów oddano 1.

 

 

 

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000.