UCHWAŁA Nr XXVI/172/ 2005

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego

 

            Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust.2 pkt 12 i art.74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-

 

 Rada Miejska

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyrazić zgodę na przystąpienie miasta i Gminy Skępe do porozumienia międzygminnego z gminami: Dobrzyń n/Wisłą, Czernikowo, Kikół, Skępe, Tłuchowo, Wielgie i Obrowo w sprawie realizacji projektu „Pojezierze Dobrzyńskie – aktywizacja terenów wiejskich – region południe” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”, Priorytetu 2: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; Działanie 2.7: „ Pilotażowy program Leader +”

 

§ 2

Realizację projektu powierza się gminie Dobrzyń n/Wisłą – liderowi projektu, która podpisała umowę o dofinansowanie z FAPA – Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa z siedzibą w Warszawie.

 

§ 3

Miasto i Gmina Skępe przekaże na realizację zadania gminie Dobrzyń n/Wisłą środki finansowe wyszczególnione w projekcie budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2006.

 

§ 4

Realizacje uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Andrzej Gatyński