Uchwała Nr XLVII/306/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 13 lipca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)[1]) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz., 994 z późn. zm.)[2])  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/267/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018 – 2030              zmienionej:

- Uchwałą Nr XLII/275/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLIV/284/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLV/294/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLVI/298/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czrewca 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 czerwca 2018 r.                                          wprowadza się następujące zmiany:                                                                                                                                                         

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/306/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 13 lipca 2018 r.
Zalacznik1.pdf

WPF


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/306/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 13 lipca 2018 r.
Zalacznik2.pdf

Przedsiewzięcia


Uzasadnienie

 

W uchwale Nr XL/267/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2018 roku i w latach następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu.

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 37.497.356,55 zł,kwotę wydatków budżetu w wysokości 42.645.809,55 zł oraz kwotę wydatków majątkowychw wysokości  9.918.332,00 zł.

Ustala się deficyt środków na poziomie 5.148.453,00 zł,który zostanie pokryty:

a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 1.486.288,00 zł,

b) z zaciąganych kredytów w kwocie 1.850.000,00 zł,

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.812.165,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2030" poprzez :

a)      zmniejszenie planu finansowego w zadaniu pn. „Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem” /-/ 38.000,00 zł,

b)      zmianę nazwy w zadaniu:  było  „Przebudowa drogi gminnej nr 170319C Makowiec - Lubówiec – Jarczewo” jest „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 170319C Lubówiec – Jarczewo od km 0+00 do km 4+810” oraz zwiększenie planu finansowego na w/w zadanie/+/ 2.800.000,00 zł.

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej zasadnym jest wprowadzenie zadania do budżetu, co pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej,a następnie wykonanie zadania. Realizacja zadania podniesie bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz komfort życia okolicznych mieszkańców, jak również zapewni bezpośrednie połączenie komunikacyjne wysokiej jakości z Gminą Chrostkowo.

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych:

- za uchwałą oddano 11 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymujących się głosów oddano 1.

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz.U. z 2018 r. poz. 1000.