PROTOKÓŁ NR XLVII/VII/2018

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 13 lipca 2018 roku

 

Sesję dnia 13 lipca 2018 roku rozpoczęto o godzinie 1200 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

  • Piotr Wojciechowski - Burmistrz
  • Barbara Leśniewska - Skarbnik
  • Zbigniew Małkiewicz - Sekretarz
  • Ewa Wojciechowska - Kierownik MGOPS
  • Magdalena Elwertowska - Kierownik ds. Oświaty
  • Jerzy Kowalski - Kierownik MGBP
  • Krzysztof Jaworski - Inspektor

 

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji, którą otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk słowami – serdecznie witam Pana Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, witam sołtysów, witam media, witam Państwa radnych oraz witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą Sesję Rady Miejskiej

Otwieram XLVII SESJĘ  RADY MIEJSKIEJ  W  SKĘPEM

 

 

Pkt 1

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk odczytał projekt porządku obrad.

Projekt porządku obrad:

 

1.      Sprawy organizacyjne.

a)    stwierdzenie prawomocności obrad;

b)    przyjęcie protokołu XLVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2018 r.;

c)     przyjęcie porządku obrad;

d)    wybór sekretarza obrad.

2.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok – druk nr 1.

3.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018–2030 – druk nr 2.

4.      Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022 – druk nr 3.

5.      Wolne wnioski i zapytania.

6.      Zakończenie.

 

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 12 Radnych na 14 osobowy skład Rady (nieobecny Radny Pan Roman Targański i Radny Pan Zbigniew Walewski – w załączeniu lista obecności). Następnie Pan Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu XLVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2018 roku

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag – protokół zatwierdzono j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 12 radnych „za”).

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść porządku obrad. Nikt nie wniósł uwag. Porządek obrad został przyjęty  j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych „za”).

Wybór sekretarza obrad

Sekretarzem obrad została Pan Mieczysław Weber, który wyraził zgodę.

Pkt 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok – druk nr 1

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska

Szanowni Państwo. Dnia 6 lipca br. w ustawowym terminie wynikających z naszych regulacji tj. statutu otrzymaliście Państwo materiały na sesję.

Jednakże w związku z powstaniem obowiązku wprowadzenia wynagrodzenia urzędnikowi wyborczemu do budżetu Miasta i Gminy Skępe i jego wypłaty zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku nr DWŁ-804-3/18 z dnia 6 lipca 2018 r., zostało wydane Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 lipca 2018 r. celem włączenia tych środków do budżetu.

Ponieważ powyższe zarządzenie zostało wydane po przygotowaniu projektu zmian budżetowych i przekazaniu ich Członkom Rady Miejskiej w Skępem, dlatego koniecznym staje się wprowadzenie do niniejszych projektów uchwał zmian zatwierdzonych wskazanym zarządzeniem.

Zmianie ulega treść Uchwały Nr XLVII/305/2018 oraz załącznik Nr 1 i 2 do tej uchwały. Ponadto zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/306/2018 oraz uzasadnienie. Kwota zmian w obu uchwałach to 2.687,00zł. natomiast pozostałe załączniki pozostają bez zmian. Następnie przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu).

Do projektu uchwały odnieśli się:

Burmistrz

W uzupełnieniu Pani Skarbnik – rzeczywiście planujemy budować odcinek drogi na co otrzymaliśmy dofinansowanie. Już trzeci raz był składany wniosek na budowę tej drogi i w myśl starego powiedzenia „do trzech razy sztuka”.

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej zasadnym jest wprowadzenie zadania do budżetu.

Pan Burmistrz nadmienił, iż droga Jarczewo – Lubówiec jest to odcinek ważny dla Miasta i Gminy Skępe, bo jednocześnie komunikuje nas i łączy się z Gminą Chrostkowo. Następnie poinformował nt. parametrów tej drogi – długość odcinka drogi 4km 810m., szerokość 4m. itd. Po dzisiejszej sesji będziemy chcieli ogłosić jak najszybciej przetarg i planujemy ogłosić w poniedziałek i będziemy czekać na dalsze rozstrzygnięcie. Rozpoczęliśmy budowę siłowni plenerowej w Wiosce, mieszkańcy z funduszu sołeckiego zdecydowali dofinansować do tej siłowni. Na pewno na przyszły roku będziemy składać wnioski na dalsze siłownie plenerowe na terenie Miasta i Gminy Skępe.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja tylko chciałbym po ubolewać sobie, bo ulica Sportowa w WPF (Wieloletnia Prognoza Finansowa) była zaplanowana na 2016 rok, a ulica Świerkowa, Ogrodnicza nie były zaplanowane w ogóle, a są ujęte i w WPF-ie i w budżecie. Przykre to jest, ze tam gdzie jest przepompownia, oczyszczalnia, gdzie przejść nie można, gdzie ludzie mają zakurzone okna nie jest robione, Pan Burmistrz zna tą okolicę, no ale cóż – mieszka się przy ulicy Świerkowej to trzeba zrobić sobie, a tam niech poczekają jeszcze trochę, prawda Panie Burmistrzu?

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Jeżeli bym miał coś powiedzieć na temat ulicy Ogrodniczej, to ulica Ogrodnicza może nawet gorzej wygląda po ulewie niż ulica Sportowa. Koszty, które są przeznaczone na ulicę Ogrodniczą są o wiele mniejsze niż na ulicę Sportową. Wiadomo jaki jest to długi odcinek i te koszty są wiele, wiele większe.

Burmistrz

Ja uzupełniając jeszcze myśl Pana Przewodniczącego – Panie Krzysztofie, Burmistrz Miasta i Gminy Skępe mieszka też wśród mieszkańców i to nie jest tak, że Burmistrz sobie robi drogę. Burmistrz sobie dróg nie robi. Robimy wspólnie drogi dla mieszkańców Miasta i Gminy Skępe. Też można się zapytać –  dlaczego chodnik na ulicy Kwiatowej kończy się na jednej tylko posesji, a dalej nie jest poprowadzony. Prawda? – można wiele pytań zadawać. A wracając do tej kwestii – rzeczywiście nie dostaliśmy dofinansowania na realizację zadania ulicy Plażowej, dlatego tego odcinka w tej chwili nie będziemy robić. Analizując wszystko co wiąże się z kosztami to koszty podobne były przy ulicy Ogrodniczej, dlatego ta ulica jest zaplanowana, a to co powiedział Pan Przewodniczący w pełni to potwierdza. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że wiele ulic, wiele odcinków dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe jest niezrobionych i nie dotyczy to tylko samego Skępego, bo dotyczy to całej gminy. Wszyscy tutaj, Radni i Burmistrz, dokładamy wszelkich starań, żeby tych odcinków pozostawało jak najmniej. To co mamy przeliczone pokazuje, że tych odcinków zostało zrobione bardzo dużo. Myślę, ze zarówno Radni jak i mieszkańcy to widzą. My będziemy również budować stację uzdatniania wody, złożyliśmy wniosek łącznie z dokończeniem kanalizacji. Chcemy, żeby do stacji uzdatniania wody, nowoczesnej stacji, z pełnym zabezpieczeniem był dojazd z prawdziwego zdarzenia. Dlaczego nie zbudowano dojazdu do oczyszczalni ścieków? To już nie do mnie to pytanie. Trzeba zrobić projekt, jest to duży odcinek drogi, ale na pewno ulica Sportowa jest w planach do realizacji.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu, ja już na komisji mówiłem, że Pan bajki opowiada i dalej nic się nie zmieniło. Chodnik przy ulicy Kwiatowej – widzi Pan, Pan mało swój teren zna – po prawej i po lewej stronie jest chodnik wybudowany. O ulicy Sportowej dyskutowaliśmy na komisji dość długo. Ja radnym nie byłem jeśli była projektowana ulica Sportowa, budowana kanaliza, czy przepompownia, czy inne rzeczy – mnie nie było Panie Burmistrzu, ale wiem z WPF-u i wiem z budżetu, że była planowana budowa na 2016 rok i od tego czasu jest odkładana, ale ci wyborcy myśleli, że może ta Rada coś zrobi i ulży tym ludziom, bo naprawdę – z jednej strony mają smród za przeproszeniem i z drugiej mają smród i jeszcze na dodatek okno umyje i zaraz ma zabrudzone, a o wyjściu na zewnątrz tam nie ma mowy. Powiem Panie Przewodniczący – ulica Ogrodnicza, ale jej nie było prędzej w WPF-ie. Ja mówiłem tylko o tej ulicy Sportowej, że była w WPF-ie i Pan doskonale też wie dlaczego i w jaki sposób to nie zostało zrobione. Ja nie wiem dlaczego ta ulica jest stale przekładana, nie wiem dlaczego, ale ja uważam, że dojazd powinien być utwardzony. Po tych deszczach, które były 2 dni wstecz – tam nie było jak przejechać Panie Przewodniczący. Są zdjęcia zrobione, potem pokażemy te zdjęcia. Zapraszam Pana na tą ulicę po takiej ulewie, bo tak jak już rozmawialiśmy, po jednej stronie mieszka osoba niepełnosprawna, słabo widząca, a po drugiej osoba po udarze i ona ma wodę pod samym płotem i po drugiej stronie również jest woda pod samym płotem – tam nie ma możliwości przejścia. Nie ma tam nawet odwodnienia, żaden samochód nie może przejechać. Tyle Panie Przewodniczący – gdyby nie było tego w WPF-ie ja nie miałbym pretensji, ale to od x-lat jest przekładane.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Panie Radny Suchocki, żebyśmy zamknęli już tą dyskusję, to ja Panu powiem, że naprawdę dużo jest ulic w Skępem, które są zalewane, podam przykład – Aleja 1 Maja, tak jak rozmawialiśmy przed komisją, po każdej ulewie mieszkańcy też mają problemy, bo nie ma zrobionego odwodnienia. W tej chwili liczymy siły na zamiary, jeżeli mamy 230tys. zł i to wystarczy, że tą Krótką ulicę zrealizujemy zgodnie ze wszystkimi wymogami budowlanymi, a więc odwodnieniem i położeniem polbruku, to będziemy mieli już jedną ulicę z głowy, będzie ona zrealizowana prawidłowo w całości. Tak jak wszyscy wiemy dokładnie, że teraz budujemy wszystkie odcinki dróg osiedlowych z odwodnieniem, bo to jest najważniejsze, bo woda niszczy wszystko. Miejmy troszeczkę cierpliwości, wiadomo, że jest to bardzo długi odcinek drogi, taki sam długi odcinek jest ulicy Spółdzielczej, gdzie też ludzie tam jeżdżą i mówią, że jest utwardzona, ale zapraszają, żeby przyjechać i sobie pojeździć po tych płytach położonych i zobaczycie jak długo będziecie tam jeździć. Problem ulic i kanalizacji może się zamknie jeżeli będzie następna Rada kończyła swoją kadencję. Na początku XX wieku w Skępem było 7 ulic, a wie Pan ile w tej chwili jest ulic? – 68. Nie wiem ile jest jeszcze ulic do utwardzenia. Na każdym osiedlu coś robimy. Z całym szacunkiem do Pana, że Pan walczy o swój rejon, ale ja jestem w takiej sytuacji, że ja walczę o całe miasto i całą gminę, gdzie mamy ponad 130km dróg gruntowych, gdzie ludzie po ulewach twierdzą, że nie mogą wyjechać. My nie mamy tyle środków, żeby to wszystko zabezpieczyć, ale mam taką nadzieję Panie Radny Suchocki, że kiedyś będziemy sobie spacerowali po ulicy Sportowej.

Burmistrz

Ja jeszcze jedno zdanie jako uzupełnienie tego co powiedział Pan Przewodniczący – taki jest budżet gminy, to podobna sytuacja jak jest budżet rodziny. Nikt się nie spodziewał, że będzie potężny wydatek z budżetu na remont hali, ja startując na Burmistrza nie wiedziałem, że tak gruntownego remontu będzie potrzebowała ta hala. Remont hali był rzeczą nieodzowną dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Miasta i Gminy Skępe, bo teraz otrzymaliście Państwo obiekt jeden z najnowocześniejszych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z pełnym zabezpieczeniem gwarancyjnym – 5 lat na budowlę, 8 lat na podłogę. Żeby oddać taki obiekt i doprowadzić go do takiego stanu jaki jest to potrzebne były bardzo duże środki finansowe, a ile można by było zrobić innych rzeczy? To jest tak jak w rodzinie, też są snute plany, pisane „WPF-y” i nagle wydarza się coś nieoczekiwanego, ze np. psuje się piec, czy psuje się samochód i wtedy pewne plany, czy zamierzenia rodziny legną w gruzach, nie są już aktualne, plany trzeba układać od nowa z uwzględnieniem nowych wydatków. Podobnie jest ze wszystkimi jednostkami samorządowymi. Jeszcze jedna rzecz, ja jestem reprezentantem mieszkańców Miasta i Gminy Skępe, ja nie opowiadam bajek i nie życzę sobie, żeby Pan ciągle na sesjach zwracał się w ten sposób, łącznie z pukaniem się w głowę i innymi rzeczami, bo to reprezentantowi wybranemu przez mieszkańców nie przystaje.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Przecież Pan powiedział przed chwilą, że po jednej stronie, po mojej stronie jest chodnik wybudowany, a jest po lewej i po prawej – to już jest bajka Panie Burmistrzu.

Burmistrz

Ja powiedziałem dokąd biegnie chodnik, a nie użyłem określenia po której stronie. Proszę być precyzyjnym.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Tam jest po jednej i po drugiej Panie Burmistrzu, chcę to sprecyzować. Hala natomiast Panie Burmistrzu – te środki nie są do tej pory w jakiś sposób utracone, bo będzie spłacana dopiero w 2021 roku. To znaczy, że w tej chwili nasz budżet nic nie stracił. Idźmy dalej – ja nie tak dawno jak miesiąc wstecz na ulicy 1 Maja poprosiłem Pana Adama Godlewskiego, bo brakowało tam kilka płytek i można było zęby wybić za przeproszeniem i nawet Panu o tym nie mówiłem poprosiłem i został naprawiony chodnik. Dla mnie czy to Kukowo, czy Łąkie, czy inna miejscowość, to jak Pan doskonale wie, to jest dla mnie to samo, bo ja też jestem Radnym wszystkich mieszkańców. Jak ja coś widzę, to od razu próbuję naprawić, prosić o pomoc, żeby to zrobić, zabezpieczyć. Co do drogi, to ładnie Pan powiedział, ładnie Pan to ujął, tylko że na swoją stronę. Te ulice na pewno są potrzebne, ja nie mówię, że nie są potrzebne, natomiast Panie Przewodniczący ja cały czas mówię o ulicy Sportowej, która była w WPF-ie i szanowni Państwo chyba powinniśmy się w miarę trzymać tego budżetu. Jak się zdarzy, że trzeba naprawić jakąś ulicę, to ja nie mam nic przeciwko temu którą Panie Przewodniczący. Tak samo Pan Burmistrz ładnie powiedział o tych różnych sytuacjach rodzinnych – ja może akurat jestem trochę młodszy od Pana Burmistrza, ale też przeszedłem w domu różne problemy, klęskę o której Pan doskonale wie, gdzie moja żona jest przykuta do łóżka, a Pan wyznaczył bardzo wysoką sumę za transport niepełnosprawnych gdzie trzeba ją dowieść do stacji dializ i to jest nieszczęście. Ja tych nieszczęść też mam, ale na co dzień i na każdej sesji ich nie opowiadam Panie Burmistrzu. Z tego co wiem to tylko Pani Trojanowska i Pani Suchocka płacą za transport, a więcej ludzi nie płaci. Płacimy ponad 70zł, żeby dojechać do Włocławka na stację dializ i to jest tragedia Panie Burmistrzu i Pan jakoś sumienia nie miał. Dziękuję bardzo.

Radny Pan Marcin Mierzejewski

Może jeszcze wracając do tego budżetu jako Przewodniczący Komisji Finansów chciałbym zauważyć te plusy, bo mimo że mieliśmy napięty budżet przez całą naszą kadencję to potrafiliśmy tak go skonstruować, żeby zabezpieczyć środki, które pozwolą nam pozyskać środki unijne na budowę nowych dróg czy jakichś kompleksów. I myślę, że tu nie ma nad czym dyskutować, bo jeżeli możemy jakoś przesunąć środku po to, żeby pozyskać środki unijne to jest to naturalna rzecz, że będziemy zawsze starać się zabezpieczać środki tam gdzie będziemy mogli pozyskać finansowanie zewnętrzne.

 

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Tak Panie Przewodniczący Mierzejewski, widzę że coś się Pan po ostatniej sesji nauczył, bo jak zadałem Panu pytanie ile było odsetek karnych, to Pan zwracał się do Pani Skarbnik, a pamięta Pan ile było tych odsetek karnych za halę? Powiedziałem Panu dokładnie, myślę że Pan zapamiętał to. Pytam się Pana jako przewodniczącego finansów ile było odsetek karnych za halę?

Radny Pan Marcin Mierzejewski

Ja nie mam w głowie kwot, bo tych kwot jest ogromna ilość.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Proszę Pana, ja nie jestem przewodniczącym – to było 12 014,16zł. Jeżeli jest się w finansach to się to pamięta, to jest utkwione w mózgu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XLVII/305/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok

Uchwała została przyjęta:

– „za” głosowało – 11 radnych,

– „przeciw” głosowało – 0 radna/y/,

– wstrzymało się – 1 radna/y/.

Pkt 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018-2030 – druk nr 2

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XLVII/306/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018-2030

Uchwała została przyjęta:

– „za” głosowało – 11 radnych,

– „przeciw” głosowało – 0 radna/y/,

– wstrzymało się – 1 radna/y/.

 

Pkt 4

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022 – druk nr 3

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Inspektor Pan Krzysztof Jaworski (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XLVII/307/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022

Uchwała została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (12 głosów „za”).

Pkt 5

Wolne wnioski i zapytania

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu, dużo już było mówione na komisji, ale jeszcze mi się coś przypomniało. Chciałem się zapytać Pana jaka kwota została wystawiona na fakturze za wykonaną usługę tj. skoszenia trawy u Pana Jacka Wojtala i czy to była prośba skoszenia tej trawy.

Burmistrz

Ja w tej chwili nie odpowiem na to pytanie. Jeżeli coś takiego miało miejsce to faktura jest.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Na prywatnej posesji pracownicy koszą trawę i Pan o tym nie wie?

Burmistrz

Ja pierwsze słyszę o tym, dlatego Panu nie odpowiem.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Dobrze, a drugie pytanie mam takie – w Łąkiem, ulica Cienista, tam są działki i w ogóle tymi działkami nikt się nie interesuje, trawa jest bardzo wysoka. Pani Jałowiec zwróciła się do mnie czy można by poprosić Pana, żeby ktoś tą ulicą się zainteresował.

Burmistrz

Teraz już jest informacja i będziemy się tym zajmować.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Teraz następne pytanie – w Kukowie założone są 3 nowe lampy, a one nie świecą – dlaczego?

Radna Pani Anna Sobocińska

Ponieważ jeszcze nie zostały zakończone prace. Ja się dowiadywałam w energetyce i to może nawet miesiąc jeszcze potrwać zanim zostaną włączone.

Burmistrz

Do końca lipca jest termin zakończenia. Podobnie jak było z ulicą Topolową i Kasztanową to też są terminy, po których dopiero ta ulica będzie oświetlona.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

To jest ważna informacja, bo ludzie się pytają. Panie Burmistrzu – 3 sesje wstecz, może 4, media tutaj są to na pewno pamiętają, ja nie jestem gminnym pracownikiem, ani żadnym ciałem wykonawczym, praktycznie to jestem tylko ciałem doradczym i radnym. Mogę zagłosować „za”, „przeciw” lub się wstrzymać. Na sesji Pan informował, że wpłynęło jakieś pismo dot. mojej osoby. Miał Pan to pismo przynieść i była jedną sesja, druga, i trzecią ja prosiłbym, żeby Pan to pismo odnalazł i przeczytał jeśli to mnie dotyczyło. Minęło już kawałek czasu i myślę, że Pan w końcu odnalazł to pismo.

Burmistrz

Tak, pismo się odnalazło, ja jestem po przeanalizowaniu pewnych spraw i faktów. Ja tego pisma nie będę odczytywał i mówił na ten temat, bo jest to pismo Pana Elwertowskiego. Pan może z Panem Elwertowskim się skontaktować i on Panu treść tego pisma dokładnie przedstawi. Myślę, że nie stoi nic na przeszkodzie, żeby Pan Elwertowski tu przyszedł i to pismo odczytał skoro Pan jest tak bardzo tym pismem zainteresowany.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu, ja mam z Panem Elwertowskim bardzo dobry kontakt, szanujemy się, przynajmniej ja tak uważam, bo żadnych konfliktów ani zatargów nie miałem z Panem Elwertowskim, tylko ze to Pana Elwertowskiego to nie dotyczy tylko Pana Panie Burmistrzu. To Pan chciał odczytać to pismo i nie mógł Pan znaleźć. Jak ja bym chciał, żeby to Pan Elwertowski mi odczytał to ja bym drogę znalazł, a Pan nie odszukał pisma i nie znaleźliście tego pisma i do dnia dzisiejszego.

Burmistrz

Jeszcze raz Panu powtarzam, że pismo jest, proszę się o to nie martwić.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa ma pytania?

 

Radny Pan Janusz Kozłowski

Ja jeszcze mam prośbę do Pana Burmistrza w związku z tym, że przejęliśmy tereny kolejowe, o wykarczowanie krzaków pomiędzy budynkiem stacji, a posiadłością po dawnych PZZ-ach. Te tereny powoli stają się takim trochę dzikim wysypiskiem śmieci więc trzeba to uporządkować.

 

Pkt 6

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Pan Ryszard Szewczyk zakończył posiedzenie słowami:

ZAMYKAM XLVII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Na tym obrady XLVII Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk