PROTOKÓŁ NR XLVIII/VII/2018

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 28 sierpnia 2018 roku

 

Sesję dnia 28 sierpnia 2018 roku rozpoczęto o godzinie 1300 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

-       Piotr Wojciechowski - Burmistrz

-       Barbara Leśniewsk - Skarbnik

-       Zbigniew Małkiewicz - Sekretarz

-       Ewa Wojciechowska - Kierownik MGOPS

-       Magdalena Elwertowska - Kierownik ds. Oświaty

-       Jerzy Kowalski - Kierownik MGBP

-       Krzysztof Jaworski - Inspektor

 

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji, którą otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk słowami – serdecznie witam Pana burmistrza i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, witam Pana dyrektora biblioteki, witam sołtysów, witam Państwa radnych oraz witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą Sesję Rady Miejskiej

 

Otwieram XLVIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Pkt 1

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk odczytał projekt porządku obrad.

Projekt porządku obrad:

1.      Sprawy organizacyjne.

a)    stwierdzenie prawomocności obrad;

b)    przyjęcie protokołu XLVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 13 lipca 2018 r.;

c)     przyjęcie porządku obrad;

d)    wybór sekretarza obrad.

2.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok - druk nr 1.

3.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018–2030 – druk nr 2.

4.      Projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skępe oraz zasad usytuowania na terenie MiG Skępe miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – druk nr 3.

5.      Projekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych – druk nr 4.

6.      Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta i Gminy Skępe do projektu pn. "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta i Gminy Skępe" druk nr 5.

7.      Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej województwa kujawsko – pomorskiego – druk nr 6.

8.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin druk nr 7.

9.      Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022 druk nr 8.

10.   Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

11.   Wolne wnioski i zapytania.

12.   Zakończenie.

 

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 14 Radnych na 14 osobowy skład Rady tj. 100% frekwencja (w załączeniu lista obecności). Następnie Pan Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu XLVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 13 lipca 2018 roku

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Skępem nikt nie wniósł uwag – protokół został przyjęty j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 14 radnych „za”).

Przyjęcie porządku obrad

Porządek obrad został przyjęty j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 14 radnych „za”).

Wybór sekretarza obrad

Sekretarzem obrad została radny Pan Jan Bogdanowicz, który wyraził zgodę.

Pkt 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2018 rokdruk nr 1

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączeniu). Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XLVIII/308/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018

Uchwała została przyjęta. Na ogólną liczbę 14 radnych, obecnych było 14:

– „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,

– „przeciw” głosowało 1 radnych,

– „wstrzymało się” od głosu 0 radny.

Pkt 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018-2030 – druk nr 2

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączeniu). Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XLVIII/309/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018-2030

Uchwała została przyjęta. Na ogólną liczbę 14 radnych, obecnych było 14:

– „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,

– „przeciw” głosowało 1 radnych,

– „wstrzymało się” od głosu 0 radny.

Pkt 4

Projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skępe oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skępe miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – druk nr 3

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Mam pytanie do Państwa radnych Pani Aneta (Kisielewska inspektor ds. obywatelskich, działalności gospodarczej i wojsko) wczoraj na Wspólnej Komisji dokładnie zapoznała z projektem i uzasadnieniem uchwały i czy dziś ma ponownie omawiać?

Radni zdecydowali żeby tylko przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały (które odczytała).

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu uchwały:

Uchwała Nr XLVIII/310/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 roku
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skępe oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skępe miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uchwała została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (14 głosów „za”).

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych – druk nr 4

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Przechodzimy do pkt. 5 uchwała w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych – druk nr 4 i czy ma dokładnie omawiać czy tylko przedstawić uzasadnienie?

Radni zdecydowali żeby również tylko przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały (które odczytała)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu uchwały:

Uchwała Nr XLVIII/311/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

Uchwała została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (14 głosów „za”).

Pkt 6

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta i Gminy Skępe do projektu pn. "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta i Gminy Skępe" druk nr 5

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz (w załączeniu). Nikt z radnych nie wniósł pytań, uwag do przedstawionego projektu.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XLVIII/312/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta i Gminy Skępe do projektu pn. "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta i Gminy Skępe"

Uchwała została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (14 głosów „za”).

Pkt 7

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej województwa kujawsko – pomorskiego – druk nr 6

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Inspektor ds. Fundusze U.E. zamówienia publiczne Pan Krzysztof Jaworski (w załączeniu).

Nikt z radnych nie wniósł pytań, uwag do przedstawionego projektu.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr XLVIII/313/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej województwa kujawsko – pomorskiego. Uchwała została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (14 głosów „za”).

Pkt 8

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin druk nr 7

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Kierownik ds. oświaty Pani Magdalena Elwertowska (w załączeniu).           

Nikt z radnych nie wniósł pytań, uwag do przedstawionego projektu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały: Uchwała Nr XLVIII/314/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (14 głosów „za”).

Pkt 9

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej
w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022
druk nr 8

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Wczoraj na wspólnej komisji temat był szeroko omawiany i też kieruję pytanie do Państwa radnych czy Pan Krzysztof Jaworski ma omawiać dokładnie ze szczegółami?

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Inspektor ds. Fundusze U.E. zamówienia publiczne Pan Krzysztof Jaworski (w załączeniu).

Nikt z radnych nie wniósł pytań, uwag do przedstawionego projektu.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Radni zdecydowali żeby również tylko przedstawił uzasadnienie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:
Uchwała Nr XLVIII/315/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia
6 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016 – 2022.

Uchwała została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (14 głosów „za”).

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk nadmienił, iż wyczerpaliśmy projekty uchwał – przechodzimy do pkt 10.

Pkt 10

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Informacja za okres od dnia 13.07.2018 do dnia 28.08.2018 roku w sprawie wydanych zarządzeń dotyczących budżetu.

Informacja dot. realizacja Uchwał XLVI z dnia 28.06.2018 roku i XLVII z dnia 13.07.2018 roku Sesji Rady Miejskiej w Skępem.

Informacja na sesję Rady Miejskiej w Skępem w dniu 28.08.2018 r. dotycząca dofinansowania ze środków UE, innych źródeł, a także inwestycji.

Informacja z prac wykonanych na terenie Miasta i Gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych, publicznych i interwencyjnych oraz odbywających staż w okresie od 28.12.2017 do 23.01.2018 roku.

– Sprawozdanie z uroczystości kulturalnych 28.08.2018 r.

Powyższe informacje w załączeniu do protokołu dzisiejszej sesji.

Na koniec chciałbym poinformować, że wczoraj w dniu 27 sierpnia 2018 roku miało miejsce podpisanie aktu notarialnego oraz uroczyste przekazanie nieruchomości po byłym Posterunku Policji przy ulicy Dworcowej w Skępem.

13 lutego 2017 roku złożyłem pierwszy wniosek o przejęcie obiektu po Posterunku Policji w Skępem. Jednoznacznie wówczas wskazałem do Pana Wojewody i Pana Starosty, że ten budynek Skarbu Państwa chciałbym przeznaczyć na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. I tak naprawdę trwało to wiele czasu, ale wczoraj podpisałem akt notarialny w imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Skępe na przejęciu obiektu, który tak jak powiedziałem będzie służył mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe. Z tego faktu się bardzo cieszę, bo po drodze napotykaliśmy najróżniejsze przeszkody i trudy. Chciałbym powiedzieć, że obiekt ten był własnością Skarbu Państwa, wartość nieruchomości została oszacowana na kwotę 445.752zł brutto. W związku z udzieloną bonifikatą przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, który wydał zarządzenie w tej kwestii 22 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niniejszej nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Tak jak powiedziałem wartość tej nieruchomości 445.752zł po udzieleniu 90% bonifikaty, koszty poniesione przez skępski samorząd wynoszą 44.575,20zł. I tak jak powiedziałem obiekt został przejęty z przeznaczeniem na siedzibę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zakup tej nieruchomości jest kolejnym działaniem zmierzającym do powiększenia zasobów mienia komunalnego. Wcześniej nieodpłatnie pozyskano obiekt Przedszkola w Wiosce oraz tereny kolejowe między innymi ulicę Topolową. Łączna wartość pozyskanych w ten sposób nieruchomości jest to wartość 1.408.218zł – jest to potężna kwota. Oczywiście czeka nas wiele prac, bo wczoraj ten obiekt został przekazany, zostały przekazane klucze i zostało podpisane porozumienie zdawczo-odbiorcze. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, Wicewojewodzie Kujawko-Pomorskiemu Panu Józefowi Ramlau oraz pracownikom za rozsądek i obiektywne spojrzenie na potrzeby naszej społeczności, na potrzeby mieszkańców, bo ja o to wystąpiłem w imieniu mieszkańców. Z drugiej stronu smuci mnie bardzo, że osobą, która utrudniała, albo wręcz hamowała przeprowadzenie tego przekazania, był Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski. Drodzy Państwo, ja mam całą dokumentację, wszystkie pisma i na tej podstawie działałem. Najważniejsze, że obiekt został przejęty i będzie służył mieszkańcom. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję, kto z Państwa ma pytania odnośnie wystąpienia Pana Burmistrza? Jeżeli nikt nie ma, to jeszcze ja ze swojej strony chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do przekazania tego obiektu przy ulicy Dworcowej. W moim odczuciu wszyscy przyczynili się do tego, że ten obiekt został nam przekazany i Starosta i Wojewoda. Również dziękuję wszystkim Radnym, którzy się w 100% zaangażowali. Obiekt ten jest już przejęty, ale trzeba go jeszcze przygotować do tego, aby można było przenieść siedzibę MGOPS na ulicę Dworcową.

Burmistrz

Tak Panie Przewodniczący, ja jeszcze dziękuję Radzie Miejskiej. Ja poinformowałem koleżanki i kolegów Radnych, że 13 lutego 2017 roku takie działania podjąłem, dlatego dziękuję za wsparcie i pomoc Panu Przewodniczącemu i Radnym. Moje słowa są poparte dokumentami i pismami, które posiadam w komplecie.

Pkt 11

Wolne wnioski i zapytania

Radna Pani Maria Kuczmarska

Ja chciałam bardzo podziękować radnym za pozytywne przegłosowanie uchwały w sprawie środków finansowych na budowę drogi Jarczewo – Lubówiec.

Radny Pan Marcin Mierzejewski

Ja z tego miejsca chciałem Państwa wszystkich zaprosić na mecze, które odbędą się 1 września, będą 2 mecze. Pierwszy o godz. 1500 z drużyną z Fabianek, a o godz. 1700 z drużyną z Bobrownik. Zapraszam do dopingowania i wspierania swoich drużyn na stadionie Zespołu Szkół w Skępem.

Pkt 12

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Pan Ryszard Szewczyk zakończył posiedzenie słowami:

ZAMYKAM XLVIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Na tym obrady XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk