Uchwała Nr XLVIII/308/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)[1])  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)[2]) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/266/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r., poz. 148)  zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 9 stycznia 2018 r,

- Zarządzeniem Nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 stycznia 2018 r,

- Zarządzeniem Nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 lutego 2018 r.

- Uchwałą Nr XLII/274/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 lutego 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLIV/283/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 marca 2018 r.

- Uchwałą Nr XLV/293/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 kwietnia 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 28/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 4 maja 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 14 maja 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 30/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 24 maja 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLVI/297/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 czerwca 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 lipca 2018 r.                           

- Uchwałą Nr XLVII/305/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 lipca 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 41/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 19 lipca 2018 r.

- Zarządzeniem Nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 sierpnia 2018 r.                                                                                    wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 37.815.585,97 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 34.121.696,97 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 3.693.889,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.080.667,97 zł".

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 43.464.038,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 33.009.706,97 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.454.332,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.080.667,97 ".

3) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2018 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej uchwały.

4) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 5.648.453,00 , który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- z zaciągniętych pożyczek  w kwocie             1.416.288,00 

- z zaciągniętych kredytów  w kwocie             2.420.000,00 

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.812.165,00 zł"

5) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5.Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.821.611,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.173.158,00  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały".

6) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  1.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.836.288,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie  1.173.158,00 zł,"

7) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały''.

8) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 , 

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.836.288,00 ,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   
tytułu emisji papierów wartościowych oraz   
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie   1.173.158,00 ,

- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.000.000,00 .

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy),

4) lokowania wolnych środków budżetowych  na rachunkach  bankowych  w innych  bankach niż bank  prowadzący obsługę budżetu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/308/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/308/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/308/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/308/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/308/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
Zalacznik5.pdf

Ochrona środowiska


Uzasadnienie

 

Dochody zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1)      Urealnienie planu dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w niżej podanych działach i rozdziałach:

?        dział 400 rozdział 40002 „Dostarczenie wody” /+/ 7.050,00 zł,

?        dział 600 rozdział  60016 „Drogi publiczne gminne”  /+/  5.050,00 zł,

?        dział 756 rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” /+/ 23.900,00 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 536.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1)      Urealnia się plan finansowy wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach i rozdziałach:

?        dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” /±/ 4.485,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” /+/ 45.000,00 zł,

?        dział 921 rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” /+/ 10.000,00 zł.

?        dział 921 rozdział 92113 „Centra kultury i sztuki” /+/ 10.000,00 zł.

W/w zmiany pozwolą na bieżącą realizację zadań przypisanych ustawami.

2)      Urealnia się plan finansowy wydatków na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w następujący sposób:

?        dział 852 rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” /-/ 40.000,00 zł,

?        dział 852 rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” /-/ 25.000,00 zł.

3)      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3  pn. „Zadania inwestycyjne na 2018 r.” poprzez:

a) zwiększenie planu finansowego na zadanie pn.:

?  „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 170319C Lubówiec – Jarczewo od km 0+00 do km 4+810” dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 /+/ 500.000,00 zł.

W przetargu nieograniczonym została złożona jedna oferta opiewająca na kwotę 3,24 mln zł. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku robót budowlanych jest mało prawdopodobne uzyskanie w kolejnych przetargach kwoty niższej. Należy również wziąć pod uwagę, iż inwestycja musi zostać zrealizowana i rozliczona w bieżącym roku kalendarzowym, a jej zakres jest znaczny. Ogłoszenie kolejnych przetargów może doprowadzić do sytuacji, że nie będzie możliwe zrealizowanie przedsięwzięcia do końca  roku, a tym samym nie będzie można skorzystać z dofinansowania. Mając powyższe na uwadze wprowadzenie powyższej zmiany jest zasadne.

b)      zmniejszenie planu finansowego na zadanie pn.:

?  „Przebudowa ulicy Ogrodniczej w Skępem”  dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 /-/ 50.000,00 zł.

c)      wprowadzenie nowych zadań pn.:

?  „Przebudowa drogi gminnej Łąkie - Franciszkowo” dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 /+/ 35.000,00 zł.

Wprowadzenie do budżetu zadania pozwoli na wykonanie dokumentacji projektowej, która będzie podstawą zgłoszenia przedsięwzięcia do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, a w przypadku otrzymania dofinansowania realizacji przedsięwzięcia w 2019 r. Droga ta znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i wymaga natychmiastowej interwencji budowlanej, a ponieważ jest to odcinek ok. 4 km to koszt takiego zadania będą znaczące, a tym samym zasadne jest poszukiwanie źródeł dofinansowania  i uczestnictwo w konkursie przewidzianym na wrzesień 2018 r.

?  „Zakup systemu elektronicznego prowadzenia obrad” w dziale 750 rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 6050 /+/ 51.000,00 zł.

Wprowadzenia tego zadania dokonuje się w związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym oraz koniecznością dostosowania uwarunkowań technicznych obsługi biura rady, a także prowadzenia obrad komisji i sesji Rady Miejskiej w Skępem

 4)  Urealnia się załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.”.

Ustala się:

?        przychody w kwocie  6.821.611,00 zł,

?        rozchody w kwocie    1.173.158,00 zł.

Deficyt w kwocie 5.648.453,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą:

?        przychody pochodzące z kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3.836.288,00 zł,

?        wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.812.165,00 zł.

Rozchody w kwocie 1.173.158,00 zł zostaną sfinansowane kredytem długoterminowym.

5) Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok”.

  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:

- za uchwałą oddano 13 głosów,

- przeciw uchwale oddano 1 głos,

- wstrzymujących się głosów oddano 0.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2018 r. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366.