Uchwała Nr XLVIII/309/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)[1]) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz., 994 z późn. zm.)[2])  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/267/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018 – 2030              zmienionej:

- Uchwałą Nr XLII/275/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLIV/284/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLV/294/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLVI/298/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czrewca 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 czerwca 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLVII/306/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 lipca 2018 r.                                          wprowadza się następujące zmiany:                                                                                                                                                         

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/309/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
Zalacznik1.pdf

WPF


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/309/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
Zalacznik2.pdf

Przedsiewziecia


Uzasadnienie

 

W uchwale Nr XL/267/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2018 roku i w latach następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu.

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 37.815.585,97 zł,   kwotę wydatków budżetu w wysokości 43.464.038,97 zł oraz kwotę wydatków majątkowychw wysokości  10.454.332,00 zł.

Ustala się deficyt środków na poziomie 5.648.453,00 zł,który zostanie pokryty:

a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 1.416.288,00 zł,

b) z zaciąganych kredytów w kwocie 2.420.000,00 zł,

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.812.165,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2030" poprzez zwiększenie planu finansowego na zadanie pn.:„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 170319C Lubówiec – Jarczewo od km 0+00 do km 4+810” dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” /+/ 500.000,00 zł.

W przetargu nieograniczonym została złożona jedna oferta opiewająca na kwotę 3,24 mln zł. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku robót budowlanych jest mało prawdopodobne uzyskanie w kolejnych przetargach kwoty niższej. Należy również wziąć pod uwagę, iż inwestycja musi zostać zrealizowana i rozliczona w bieżącym roku kalendarzowym, a jej zakres jest znaczny. Ogłoszenie kolejnych przetargów może doprowadzić do sytuacji, że nie będzie możliwe zrealizowanie przedsięwzięcia do końca  roku, a tym samym nie będzie można skorzystać z dofinansowania. Mając powyższe na uwadze wprowadzenie powyższej zmiany jest zasadne.

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 14radnych:

- za uchwałą oddano 13 głosów,

- przeciw uchwale oddano 1 głos,

- wstrzymujących się głosów oddano0.

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2018 r. 1000, poz. 1349, poz. 1432.