Uchwała Nr XLVIII/310/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skępe oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skępe miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 12 ust 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487; z 2017 r., poz. 2245, poz. 2439; z 2018 r., poz. 310 i poz. 650), po zasięgnięciu  opinii jednostek pomocniczych gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dla terenu Miasta i Gminy Skępe maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla:

1) napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 35 zezwoleń;

2) napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 30 zezwoleń;

3) napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu –  25 zezwoleń.

§ 2. Ustala się dla terenu Miasta i Gminy Skępe maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży dla:

1) napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 30 zezwoleń;

2) napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 10 zezwoleń;

3) napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – 10 zezwoleń.

§ 3. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowany bliżej niż 50 m mierzonych szlakiem komunikacyjnym dla pieszych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym od drzwi wejściowych punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do głównego wejścia do następujących obiektów:

a) szkoły, placówki oświatowo – wychowawcze,

b) obiekty kultu religijnego,

c) cmentarze,

d) zakłady opieki zdrowotnej.

§ 4. W miejscach publicznych zabrania się spożywania napojów alkoholowych z wyjątkiem miejsc, gdzie punkt sprzedaży uzyskał zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia  na miejscu w punktach sprzedaży tych napojów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Skępe liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków podawania tych napojów, zmieniona uchwałą nr XVIII/112/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30  maja 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Skępe liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków podawania tych napojów (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2008 r., Nr 98 poz. 1567).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

W związku ze zmianą art. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 487, Dz. U. z 2015 r., poz. 1893; Dz. U. z 2017 r., poz. 2245; Dz. U. z 2017 r., poz. 2439; Dz. U. z 2018 r., poz.310; Dz. U. z 2018 r., poz. 650) Rada Miejska w Skępem po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych  gminy ma obowiązek ustalić w drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skępe. Obecnie obowiązująca uchwałaNr II/12/2002 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Skępe liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków podawania tych napojów, zmieniona uchwałą nr XVIII/112/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30  maja 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Skępe liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków podawania tych napojów dotyczyła ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Skępe liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków podawania tych napojów, natomiast nowa uchwała precyzuje ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Podjęcie uchwały wynika z potrzeby realizacji obowiązujących zapisów zmiany o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest zasadne.