Uchwała Nr XLVIII/311/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 14 ust 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r. poz. 487; z 2017 r., poz. 2245, poz. 2439; z 2018 r., poz. 310 i poz. 650) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Skępe:

1) teren plaży miejskiej w Skępem przy ul. Plażowej w granicach określonych w Załączniku nr 1 do uchwały;

2) budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem wraz z przyległym terenem stanowiących własność  Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem w granicach określonych w Załączniku nr 2 do uchwały;

3) budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarczewie wraz z przyległym terenem stanowiących własność Miasta i Gminy Skępe w granicach określonych w Załączniku nr 3 do uchwały;

4) budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce wraz z przyległym terenem stanowiących własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce w granicach określonych w Załączniku nr 4 do uchwały;

5) budynek Ochotniczej Straży Pożarnej we Wiosce wraz z przyległym terenem stanowiących własność Miasta i Gminy Skępe w granicach określonych w załączniku nr 5 do uchwały;

6) budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefkowie wraz z przyległym terenem stanowiących własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefkowie w granicach określonych w Załączniku nr 6 do uchwały;

7) budynek Ochotniczej Straży Pożarnej we Łąkiem wraz z przyległym terenem stanowiących własność Skarbu Państwa w granicach określonych w Załączniku nr 7 do uchwały;

8) budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie wraz z przyległym terenem stanowiących własność Miasta i Gminy Skępe w granicach określonych w Załączniku nr 8 do uchwały;

9) budynek Ochotniczej Straży Pożarnej we Żuchowie wraz z przyległym terenem stanowiących własność Miasta i Gminy Skępe w granicach określonych w Załączniku nr 9 do uchwały;

10) budynek świetlicy wiejskiej w Kukowie wraz z przyległym terenem stanowiących własność Miasta i Gminy Skępe w granicach określonych w Załączniku nr 10 do uchwały;

11) budynek świetlicy wiejskiej w Lubówcu wraz z przyległym terenem stanowiących własność Miasta i Gminy Skępe w granicach określonych w Załączniku nr 11 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/311/2018
Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r.


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/311/2018
Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r.


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/311/2018
Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r.


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/311/2018
Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r.


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/311/2018
Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r.


Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/311/2018
Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r.


Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/311/2018
Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r.


Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/311/2018
Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r.


Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVIII/311/2018
Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r.


Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVIII/311/2018
Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r.


Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVIII/311/2018
Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r.


 

uzasadnienie

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi została ogłoszona w Dzienniku Ustaw nr 310 w dniu 6 lutego br. i weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r. Art. 14 ust. 2a tejże ustawy stanowi, że zabrania się spożywania napojów alkoholowych, w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach  sprzedaży tych napojów. Jednocześnie, na podstawie dodanego art. 14 ust. 2b ustawy rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy, odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 ust. 1 i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zgodnie z delegacją dla rad gminy zawartą w art. 14 ust. 2b ustawy, projekt uchwały zakłada wprowadzenie na terenie Miasta i Gminy Skępe odstępstwa od ustawowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych. Jako miejsca objęte odstępstwem od zakazu wskazano: plażę miejską w Skępem, budynki OSP i świetlice wiejskie wraz z przyległym terenem.

Ponadto, odstępstowo od zakazu spożywania napojów alkoholowych we wskazanych miejscach bedzie mozliwe wyłacznie podczas trwania imprez kulturalnych bądź uroczystości i imprez okolicznoścowych.

W świetle już prowadzonych i planowanych działań o charakterze edukacyjnym w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, dopuszczenie spożycia napojów alkoholowych w określonych miejscach nie powinno mieć negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Powinno natomiast spełnić oczekiwania społeczne wobec tej przestrzeni.