Uchwała Nr XLVIII/313/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej województwa kujawsko - pomorskiego

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018 r, poz. 994, ze zm.[1]))   uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się wolę wspólnej realizacji z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej województwa kujawsko - pomorskiego projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku, Działanie: 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie: 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych.

2. Wkład własny Miasta i Gminy Skępe wynosi 4.485,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

Projekt obejmuje zakup do gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym takiego wyposażenia jak ubrania specjalne, pompy pływające, pompy szlamowe a także piła do betonu i piła ratownicza. Sprzęt będzie wykorzystywany w działalności ratowniczej prowadzonej przez jednostki.

Wywołanie uchwały pozwoli na wspólną realizację projektu pn. Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, a zatem jej podjęcie jest uzasadnione.

 


[1]) Zmiany tesktu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432