Uchwała Nr XLVIII/314/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994; zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349 i 1432) i art. 42 ust. 6 i ust.7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/64/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego, poz. 2698), zmienionej uchwałą Nr XXXVI/236/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego, poz. 3389)  i zmienionej uchwałą Nr XXXVI/241/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 września 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXVI/236/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego, poz. 3712), wymieniony w § 2 załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik do uchwały Nr XLVIII/314/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
Zalacznik1.pdf


 

uzasadnienie

W związku ze zmianami, które zostały wprowadzone w art. 42 ust. 6 i ust.7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967) zmieniającymi tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowego oraz nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach i placówkach podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.