Skępe, dn.05.10.2018r.

 

UMiG.6733.7.2018

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 91§ 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem zawiadamia, że w dniu 27.04.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

- budowie linii kablowej nN 0,4 kV;

- zabudowie szafek kablowo pomiarowych nN 0,4 kV

- przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV;

 przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 33, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 43/1, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 45/1, 45/2, 45/3 położonych w miejscowości Ławiczek, gmina Skępe

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA, przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie, pok. 13 lub kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie 21 dni od daty wywieszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski