Skępe, dnia 16.10.2018r.

UMIG.6733.5.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

o znaczeniu gminnym

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. 1073 ze zm.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zawiadamia,

 

że na wniosek Energa - Operator S.A. z pełnomocnictwa której występuje Pro Vento Energia Sp. z o.o. Bartłomiej Daca wydano decyzję  z  dnia 16.10.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

- budowie sieci elektroenergetycznej nN dla realizacji przyłączenia zespołu budynków mieszkalnych do sieci elektoenergetycznej przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 942/3, 942/4, 942/5, 942/7, 942/9, 942/10, 942/12 położonych w mieście Skępe, obręb nr 5

 

Akta sprawy i w/w decyzja dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 054/287 85 27.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski