Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019.

 

Szacunkowa wartość zamówienia:

Poniżej kwot wskazanych w art. 4 ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.).

 

Termin składania ofert:

Do dnia 05.12.2018 r. (środa) do godziny 14:00 

 

Forma składania ofert:

Osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, bądź elektroniczne (skan podpisanej oferty wraz z załącznikami) na adres: sekretariat@skepe.pl