UCHWAŁA Nr XXVI/171/2005

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Skępe na 2005 rok.

        

 

                   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148  z późn.zm.)

 

 

R A D A   M I E J S K A

uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

W uchwale Nr XIX/128/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok zmienionej:

-          Uchwałą Nr XX/136/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25.02.2005 r.

-          Uchwałą Nr XXI/141/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30.03.2005 r.

-          Zarządzeniem Nr 5/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31.03.2005 r.

-          Zarządzeniem Nr 10/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20.05.2005 r.

-          Uchwałą Nr XXIII/149/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 08.06.2005 r.

-          Zarządzeniem Nr 14/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30.06.2005 r.

-          Uchwałą Nr XXIV/155/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30.08.2005 r.

-          Zarządzeniem Nr 22/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12.09.2005 r.

-          Zarządzeniem Nr 25/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 07.10.2005 r.

-          Zarządzeniem Nr 27/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18.10.2005 r.

-          Uchwałą Nr XXV/159/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29.11.2005 r.

-          Zarządzeniem Nr 36/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30.11.2005 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1.     § 1 otrzymuje brzmienie:

1.     Dochody budżetu miasta i gminy na 2005 rok w wysokości             15.492.384,00 zł

w tym:

a)      dochody związane z realizacją zadań z zakresu

       administracji rządowej i innych zadań zleconych

 ustawami w wysokości                                                                       2.355.111,00 zł

b)       dochody z tytułu wydawania zezwoleń na

       sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości (zał. nr 11)        100.275,00 zł

c)       subwencja ogólna w wysokości                                                       7.114.710,00 zł

z tego:

-  część oświatowa w wysokości                                                       4.818.785,00 zł

-  część równoważąca w wysokości                                                 2.295.925,00 zł

d)       dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej w wysokości                                                                            1.000,00 zł

     2.  Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstawania

          zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.             § 2 otrzymuje brzmienie:

1.     Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości                                     17.602.905,00 zł

w tym:

a)       wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości                                                                           2.355.111,00 zł

b)       wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości100.275,00zł

c)       wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji            rządowej w wysokości                                                                                                                    1.000,00 zł

2.   W wydatkach określonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się:

a)         wydatki bieżące w wysokości14.059.411,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia w wysokości                                                         5.219.678,00

- pochodne od wynagrodzeń w wysokości                                   1.086.988,00 zł

- obsługę długu publicznego w wysokości                                    21.500,00

      b) wydatki majątkowe w wysokości                                                     3.543.494,00 zł 
w tym wydatki na programy z funduszy

       strukturalnych i spójności UE                                                                1.220.180,00 zł

3.        Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie

działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

  1. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy)

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami określonych w § 1 pkt a) i § 2 pkt a) zawiera załącznik

nr 3 do niniejszej uchwały.

3.     § 3 otrzymuje brzmienie:

1.  Ustala się deficyt budżetowy w wysokości                                             2.110.521,00 zł

2.     Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

   a) pożyczka                                                                                                  587.958,00 zł

  - z WFOŚIGW –                                                                                      587.958,00 zł

           b) kredyt bankowy                                                                                       1.327.219,00 zł

           c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                  195.344,00 zł

3.     Ustala się:

      - przychody budżetu w wysokości                                                           2.922.468,00 zł

      - rozchody budżetu w wysokości                                                             811.947,00 zł

     Przychody i rozchody sklasyfikowano według paragrafów

     określających źródło przychodu lub rodzaj, rozchody zestawione

     są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4.     § 8 otrzymuje brzmienie: ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane ze sportem i kulturą fizyczną w kwocie 18.000,00 zł w tym dla Stowarzyszeń w kwocie 18.000,00 zł.

5.  Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6.  Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

7.  Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

8.  Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz

Andrzej Gatyński