Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miasta i Gminy Skępe.

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.15.2018.

 

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miasta i Gminy Skępe

 

Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na usługę społeczną w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miasta i Gminy Skępe o nr UMiG.271.2.15.2018 przeprowadzonego w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) została złożona 1 oferta:

 

I.        Poczta Polska S.A.

Pion Sprzedaży

Rejon Sprzedaży Bydgoszcz

ul. Jagiellońska 6, 85-950 Bydgoszcz

1.       Cena oferty: 241.701,00 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.12.2021 r.;

3.       Okres gwarancji: --------------------;

4.       Warunki płatność:  zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy.

II.       Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 250.000,00 zł brutto.

 

Skępe, 17.12.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miasta i Gminy Skępe

 

Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na usługę społeczną w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miasta i Gminy Skępe o nr UMiG.271.2.15.2018 przeprowadzonego w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Poczta Polska S.A.
Pion Sprzedaży Rejon Sprzedaży Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 6, 85-950 Bydgoszcz

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Poczta Polska S.A.

Pion Sprzedaży Rejon Sprzedaży Bydgoszcz

ul. Jagiellońska 6, 85-950 Bydgoszcz

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

100,00 pkt.

Razem

100,00 pkt.

 

Skępe, 17.12.2018 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na usługę społeczną w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miasta i Gminy Skępe o nr UMiG.271.2.15.2018 przeprowadzonego w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Poczta Polska Spółka Akcyjna,

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

 

Data udzielenia zamówienia: 18.12.2018 r.

 

Skępe, 24.01.2019 r.

 

z up. Burmistrza

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe