Uchwała Nr II/3/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego

Na podstawie art.18a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)  uchwale się, co nastepuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Skępem.

§ 2. Ustala się skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

1) radny Wojciech Budzyński;

2) radna Anna Sobocińska;

3) radny Roman Targański.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

Zgodnie z art.18a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz§ 12 Statutu Miasta i Gminy Skępe rada powołuje komisję rewizyjną, która kontroluje działalność

burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy.