Uchwała Nr II/5/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji i ustalenia jej składu osobowego

Na podstawie art.18b ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)  uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Skarg, wniosków i petycji.

§ 2. Ustala się skład osobowy Komisji Skarg, wniosków i petycji:

1) radna Maria Kuczmarska;

2) radny Jarosław Kuźmiński;

3) radny Andrzej Podlas;

4) radna Aleksandra Ruszkowska;

5) radna Justyna Składanowska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

Zgodnie z art. 18b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta/burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.