Uchwała Nr II/6/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)    uchwala się, co nastepuje:   

§ 1. Powołuje się stałe komisje Rady Miejskiej:

1) Komisję Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej;

2) Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu;

3) Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego;

4) Komisję Budownictwa, Mienia Komualnego i Usług.

§ 2. Ustala się składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej, stanowiące załączniki  od nr 1 do nr 4 będące integralną częścią do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/6/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 5 grudnia 2018 r.

Skład osobowy
Komisji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej

1) radny Wojciech Budzyński;

2) radna Maria Krymka;

3) radna Maria Kuczmarska;

4) radny Marcin Mierzejewski;

5) radna Aleksandra Ruszkowska;

6) radna Justyna Składanowska;

7) radny Krzysztof Suchocki;


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/6/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 5 grudnia 2018 r.

Skład osobowy
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu

1) radna Maria Krymka;

2) radny Jarosław Kźmiński;

3) radna Aleksandra Ruszkowska;

4) radna Anna Sobocińska;

5) radny Roman Targański;


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/6/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 5 grudnia 2018 r.

Skład osobowy
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

1) radny Benedykt Krupiński;

2) radna Maria Krymka;

3) radna Maria Kuczmarska;

4) radny Andrzej Meller;

5) radna Justyna Składanowska;

6) radna Anna Sobocińska;

7) radny Krzysztof Suchocki;

8) radny Ryszard Szewczyk;


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/6/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 5 grudnia 2018 r.

Skład osobowy
Komisji Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług

1) radny Wojciech Budzyński;

2) radny Benedykt Krupiński;

3) radna Maria Krymka;

4) radny Andrzej Meller;

5) radny Marcin  Mierzejewski;

6) radny Andrzej Podlas;

7) radna Aleksandra Ruszkowska;

8) radna Justyna Składanowska;

9) radny Krzysztof Suchocki;

10) radny Ryszard Szewczyk.


 

uzasadnienie

Zgodnie z art.21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związkuz § 12 Statutu Miasta i Gminy Skępe rada powołuje ze swojego grona następujące stałe komisjerady:

1. Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej,

2. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu

3. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego,

4. Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług.