Uchwała Nr II/8/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie wynagrodzenia burmistrza

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432),  w związku z art. 8 ust 2 i art. 36 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 i poz. 1669) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w wysokości : 

1) wynagrodzenie zasadnicze 4670,00 zł;

2) dodatek funkcyjny             1900,00 zł;

3) dodatek specjalny 35 %      2299,50 zł;

4) dodatek stażowy 20 %          934,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia burmistrza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

W świetle art.18 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustalenia wynagrodzenia burmistrza należy do wyłącznej właściwości rady Gminy. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.936) przewiduje w załączniku nr 1 kwotę wynagrodzenia zasadniczego i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) starostów i marszałków województw. Zgodnie z tą tabelą wynagrodzenie zasadnicze dla burmistrza w gminie do 15 tys. mieszkańców określone jest kwotowo w widełkach od 3400,- zł do 4700,- zł, a maksymalny poziom dodatku funkcyjnego w kwocie 1 900,- zł. Ponadto obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia burmistrza jest dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Zgodnie z art.37 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych maksymalne wynagrodzenie burmistrza nie może przekroczyć w ciągu miesiąca, łącznie z dodatkiem za wieloletnia pracę, siedmiokrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – ustalonej w 2018 r. w wysokości 1789,42 zł, której siedmiokrotność stanowi kwotę 12 525,94 zł. Składniki wynagrodzenia określone w tabeli stanowisk pracowniczych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw), stanowiącej załącznik do wymienionego w podstawie prawnej rozporządzenia, ulegają okresowym zmianom. Biorąc powyższe należy dostosować wynagrodzenie burmistrza do obowiązującego w tym zakresie rozporządzenia.