Uchwała Nr II/10/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Skępe na lata 2018 – 2032”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz.1349 i poz. 1432), w związku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2018 r., poz. 799; z 2018 r., poz. 1356, poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592, poz. 1648 i poz. 1722) oraz „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętego uchwałą Rady Ministrów Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. (M.P. z 2009 r. Nr 50, poz. 735) zmienionego uchwałą Rady Ministrów Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. (M.P. z 2010 r. Nr 33, poz. 481)   uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu  Gminy Skępe na lata 2018 – 2032” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/160/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 października 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Skępe na lata 2012 – 2032”.                     

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


Załącznik do uchwały Nr II/10/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 5 grudnia 2018 r.
Zalacznik1.pdf


 

uzasadnienie

    Uchwalony w dniu 24 października 2012 roku Program usuwania wyrobów zawierających azbest  na terenie Miasta i Gminy Skępe na lata 2012 – 2032, zawierał dane dotyczące wyrobów azbestowych z inwentaryzacji przeprowadzonej w 2012 roku. Dane te, z racji upływu czasu oraz stopniowej utylizacji azbestu przez mieszkańców Gminy, głównie dzięki pozyskiwanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, wymagały aktualizacji. Wobec powyższego w dniu 12 kwietnia 2018 roku  Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zlecił opracowanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Skępe wraz z aktualizacją Programu usuwania azbestu. W Programie zostały zawarte aktualne dane z przeprowadzonej inwentaryzacji, dostosowano zapisy do aktualnego stanu prawnego oraz uwzględniono finansowe aspekty usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbestz terenu Gminy do 2032 roku. Zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko założeń niniejszego Programu.

     Mając powyższe na względzie zasadne jest podjęcie niniejszej Uchwały i wdrożenie jej do realizacji.