Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Dostawa paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.16.2018.

 

W dniu 05.12.2018 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 657760-N-2018.

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

I. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty:

 

Dokument otrzymuje brzmienie zgodne z ze zmienionym załącznikiem.

 

Zmiana dokonywana jest w związku z bledem pisarskim.

 

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Skępe, dn. 12.12.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

I. Ogłoszenie o zamówieniu:

 

2. Sekcja IV, punkt: IV.6.2) otrzymuje brzmienie:

„Data: 2018-12-14, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem: Nie.”

 

II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

 

1. §12 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

 

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe i winna posiadać oznaczenia:

 

„Oferta – Dostawa paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.”

 

Nie otwierać przed 14.12.2018 r., godz. 10:15.

 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można ją zwrócić niezwłocznie w przypadku złożenia jej po wymaganym terminie.”

 

2. §13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Oferty należy przesłać / składać do dnia 14.12.2018 r. do godz. 10:00 na adres siedziby Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. Nr 5 sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.:

 

3. §13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.12.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, sala nr

 

 

Na stronie internetowej Zamawiającego (www.bip.skepe.pl) zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki nr 1 i nr 4 uwzględniający niniejsze zmiany, a także ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.12.2018 r. pod numerem nr 500297715-N-2018.

 

Niniejsza zmiana związana jest z wcześniejszą zmianą załącznika nr 1 – Formularza oferty, co wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, dlatego też termin ofert zostaje zmieniony na dzień 14.12.2018 r., godz. 10.00.

 

Skępe, dn. 12.12.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dostawę paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.16.2018 na Dostawa paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. zostały złożone 2 oferty:

 

 

I.                    Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Dział Sprzedaży Kart Flotowych

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

1.       Cena oferty: 528.053,60 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.12.2020 r.;

3.       Okres gwarancji: --------------------;

4.       Warunki płatność:  termin płatności 21 dni.

 

II.                  Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „KAMA Kowalski”

Antoni Piotr Kowalski

Rumunki Skępskie 28A, 87-630 Skępe

5.       Cena oferty: 527.212,00 zł brutto;

6.       Termin wykonania zamówienia: 31.12.2020 r.;

7.       Okres gwarancji: --------------------;

8.       Warunki płatność:  termin płatności 21 dni.

 

 

III.                Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 524.948,60 zł brutto.

 

 

Skępe, 14.12.2018 r.

 

 

 

 

 

      Piotr Wojciechowski

                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Dostawę paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.16.2018 na Dostawę paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „KAMA Kowalski”
Antoni Piotr Kowalski
Rumunki Skępskie 28A, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Dział Sprzedaży Kart Flotowych

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

59,90 pkt

Opust cenowy (O)

6,00 pkt

Liczba punktów w kryterium Termin Płatności (T)

5,00 pkt

Razem

70,90 pkt

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „KAMA Kowalski”

Antoni Piotr Kowalski

Rumunki Skępskie 28A, 87-630 Skępe

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60,00 pkt

Opust cenowy (O)

8,00 pkt

Liczba punktów w kryterium Termin Płatności (T)

5,00 pkt

Razem

73,00 pkt

 

Skępe, 18.12.2018 r.

Z up. Burmistrza

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Dostawę paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.16.2018 na Dostawę paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „KAMA Kowalski”
Antoni Piotr Kowalski
Rumunki Skępskie 28A, 87-630 Skępe

Data udzielenia zamówienia: 31.12.2018 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.01.2019 r. 510001551-N-2019.

 

Skępe, 04.01.2019 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe