Uchwała Nr III/11/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)[1])  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)[2]) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/266/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r., poz. 148)  zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 9 stycznia 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 stycznia 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 lutego 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLII/274/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 lutego 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLIV/283/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 marca 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLV/293/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 kwietnia 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 28/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 4 maja 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 14 maja 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 30/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 24 maja 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLVI/297/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 czerwca 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 lipca 2018 r.,                           

- Uchwałą Nr XLVII/305/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 lipca 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 41/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 19 lipca 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 sierpnia 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLVIII/308/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 46/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 sierpnia 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLIX/316/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 września 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 53/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12 września 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 września 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 59/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 września 2018 r.,

- Uchwałą Nr L/322/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 października 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 62/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 11 października 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 19 października 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 66/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 października 2018 r.,

- Uchwałą Nr LI/327/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 listopada 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 19 listopada 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 78/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 listopada 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 79/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 grudnia 2018 r.,                                          wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 39.670.541,57 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 35.972.110,48 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 3.698.431,09 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.553.752,01 ".

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 45.318.994,57 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 35.068.478,57 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.250.516,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.553.752,01 ".

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 5.648.453,00 , który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- z zaciągniętych pożyczek  w kwocie             1.416.288,00 

- z zaciągniętych kredytów  w kwocie             2.420.000,00 

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.812.165,00 zł".

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5.Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.821.611,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.173.158,00 ".

5) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie    2.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   3.836.288,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie  1.173.158,00 zł,"

6) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2018 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4” do niniejszej uchwały.

7) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 , 

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.836.288,00 ,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   
tytułu emisji papierów wartościowych oraz   
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie   1.173.158,00 ,

- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.000.000,00 .

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy),

4) lokowania wolnych środków budżetowych  na rachunkach  bankowych  w innych  bankach niż bank  prowadzący obsługę budżetu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kozłowski


 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693.