UCHWAŁA NR III/12/2018
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 28 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz., 994 z późn. zm.)2)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/267/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018 – 2030 zmienionej:

- Uchwałą Nr XLII/275/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLIV/284/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLV/294/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLVI/298/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czrewca 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 czerwca 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLVII/306/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 lipca 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLVIII/309/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLIX/317/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 września 2018 r.,

- Uchwałą Nr L/323/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 października 2018 r.,

- Uchwałą Nr LI/327/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 listopada 2018 r.,

             wprowadza się następujące zmiany:                                                                           

  1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

  2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Janusz Kozłowski

 

 

 

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693.

2Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.