Uchwała Nr III/13/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz  art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 i poz. 1629) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznać za bezzasadną skargę na działalność Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

W dniu 6 grudnia 2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy Skępe wpłynęła skarga datowana na dzień 27 listopada 2018 r. przekazana wg. właściwości przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku z datą wpływu 30 listopada 2018 r. Skarga dotyczy nieudzielenia przez Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Skępem informacji dotyczącej syna skarżącego. Skarżący wobec Dyrektora ww. placówki formułuje zarzut wielokrotnego nieudzielania informacji dotyczących jego syna, precyzując, że chodzi o informacje dotyczące uczęszczania syna do przedszkola, które są mu niezbędne do przedstawienia w Sądzie w sprawie o kontakty z synem oraz dla jego osobistej wiedzy. Skarżący sugeruje, że odmowa udzielenia informacji jest przez Dyrektora jest świadoma i ma na celu utrudnianie zdobycia informacji o dziecku, co ma wpływać na wydłużenie procesów i uniemożliwienie zabieranie syna do siebie i brak możliwości dłuższych kontaktów skarżącego z dzieckiem. Skarżący wskazuje, że ma ograniczoną władzę rodzicielską i ustalone kontakty z dzieckiem w weekendy. Skarżący na poparcie zarzutów wskazuję jedną sytuację związaną z prośbą o udzielenie informacji z dnia 19 listopada 2018 r., na którą otrzymał w dniu 21 listopada 2018 r. odmowę udzielenia żądanych informacji.

 

W dniu 20 grudnia 2018 r. na posiedzeniu Komisji Skarg, wniosków i petycji Pani Dyrektor Przedszkola złożyła stosowne wyjaśnienia w odniesieniu do wniesionej skargi. Na posiedzenie Komisji nie stawił się skarżący poinformowany o czasie i miejscu posiedzenia z odpowiednim wyprzedzeniem. Pani Dyrektor na posiedzeniu Komisji wyjaśniła, że ze względu na zakres żądanych informacji oraz status prawny skarżącego nie mogła udzielić pozytywnej odpowiedzi na prośbę z dnia 19 listopada 2018 r. Zgodnie z informacją udzieloną przez Panią Dyrektor oraz zgodnie z załączonym pismem skarżącego z 19 listopada 2018 r. ustalono, że skarżący żądał informacji dotyczących uczęszczania syna  do przedszkola w kontekście opłat ponoszonych za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

Komisja ustaliła, że na podstawie orzeczenia sądu została skarżącemu ograniczona władza rodzicielska, a jednocześnie zostało mu zapewnione prawo do współdecydowania we wszystkich istotnych sprawach dziecka nie precyzując zakresu tych spraw. Istota ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzica do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka sprowadza się do tego, że sąd określa w orzeczeniu, co rodzicowi wolno w stosunku do dziecka. Dlatego też danemu rodzicowi przysługują tylko takie uprawnienia z zakresu władzy rodzicielskiej, o jakich pozytywnie orzekł sąd. Natomiast w pozostałym niewyszczególnionym zakresie rodzic jest tej władzy w stosunku do dziecka pozbawiony. W zakresie, w jakim władza rodzicielska została określona w postanowieniu sądu, jako nadal przysługująca danemu rodzicowi wobec dziecka, rodzic ten zachowuje – w tych właśnie ramach, które wyznaczył sąd - pełnię praw, na równi z drugim z rodziców. Zatem, w przypadku gdy władza rodzicielska została ograniczona do współdecydowania w istotnych sprawach dziecka, to w tym zakresie można powiedzieć, że rodzicowi przysługuje pełnia tej władzy. W istotnych sprawach dziecka oboje rodzice wykonują zatem władzę rodzicielską na tych samych zasadach i prawach.

Sąd w wyroku nie określił szczegółowo zakresu uprawnień skarżącego dotyczących współdecydowania o sprawach dziecka poprzestając na sformułowaniu „we wszystkich istotnych sprawach dotyczących dziecka”. Skarżący nie przedstawił  wykładni wyroku, z którego wynikało by doprecyzowanie ww. uprawnienia. Doświadczenie życiowe wskazuje, że rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka dotyczą jego miejsca pobytu, wyboru szkoły, decyzji leczniczych w razie choroby, sposobu spędzania wakacji, rozwijania zainteresowań, zmiany nazwiska, zmiany obywatelstwa itp. (por. orzeczenie SN z dnia 19 listopada 1956 r., sygn. II CR 898/56, uchwała SN z dnia 10 listopada 1971 r., sygn. III CZP 69/71, uchwała SN z dnia 30 maja 1985 r., sygn. III CZP 26/85, uchwała SN z dnia 26 lipca 1990 r., sygn. III CZP 36/90). W ocenie Komisji do istotnych spraw dziecka należy zaliczyć zasadność uczęszczania do przedszkola ze względu na osiągane wyniki edukacyjne i wychowawcze, czego pochodną może być informacja na temat wyników edukacyjnych dziecka oraz opinii opiekunów o poziomie rozwoju dziecka i realizowaniu prze dziecko przyjętego programu edukacyjno - wychowawczego. Nie ma przykładu by Dyrekcja Przedszkola ignorowała prośby skarżącego w tym zakresie. Przedmiotowe żądanie zawarte w piśmie z dnia 19 listopada 2018 r. odnosi się w sposób marginalny do obecności dziecka w przedszkolu, co samo w sobie nie jest związane z poziomem edukacji przedszkolnej oraz do zasad i wysokości rozliczeń należności za przedszkole, za które płaci matka dziecka. W ocenie komisji skarżący nie ma prawa do uzyskania informacji co do relacji finansowych, których nie jest stroną, choćby dotyczyły jego dziecka lub były związane z edukacją jego dziecka. Komisja ustaliła, że skarżący poza zakresem istotnych spraw dziecka nie sprawuje pełnej władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, która została mu ograniczona, skarżący ma ustalone kontakty z dzieckiem poza dniami, w których dziecko przebywa w przedszkolu, władzę rodzicielską nad dzieckiem sprawuje matka dziecka, która wyłącznie ponosi opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, a skarżący nie został upoważniony przez matkę dziecka do załatwiania spraw w przedszkolu w jej imieniu, skarżący nie został wskazany przez matkę dziecka jako osoba uprawniona do kontaktowania się w sprawach dziecka z przedszkolem, w tym np. do odbierania dziecka z przedszkola.

W tym stanie faktycznym i prawnym skarga zdaniem Komisji Skarg, wniosków i petycji jest bezzasadna.