Uchwała Nr III/14/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz.1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz na podstawie art. 97 ust. 5, w związku z art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2018 r., poz. 1508, poz. 1693), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych.

§ 2. Osoby, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.) ponoszą odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych, według poniższej tabeli:

Lp.

Procentowy dochód osoby przebywającej w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym wg kryterium art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym liczona procentowo do dziennego kosztu pobytu w placówce

1.

Do 100%

nieodpłatnie

2.

Powyżej 100% do 130%

do 20%

3.

Powyżej 130% do 160%

do 30%

4.

Powyżej 160% do 190%

do 50%

5.

Powyżej 190% do 220%

do 70%

6.

Powyżej 220%

do 100%

§ 3. 1 Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych.

2. W przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc kalendarzowy, odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

Do zadań  własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym o czym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, ze zm.).

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Osoby kierowane nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

Wśród świadczeniobiorców korzystających z pomocy w formie schronienia mogą pojawić się osoby posiadające własne dochody, które przekraczają kryterium dochodowe.  W pełni uzasadniona staje się konieczność określenia przez Radę Miejską w Skępem jako organu właściwego zasad odpłatności za korzystanie z pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.