Uchwała Nr III/15/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994, poz.1000, poz.1349 i poz.1432) oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030, poz. 1490 i poz. 1669) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz.1492) uchwala się, co następuje :

§ 1. Przyjąć do realizacji: 

1) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Miasta i Gminy Skępe - zwany dalej Programem, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski 

 

uzasadnienie

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Skępe na rok 2019 r. został opracowany zgodnie z najnowszymi rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

Jego realizacja ma za zadanie zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują, zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami, wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej przede wszystkim do dzieci i młodzieży, zwiększenie skuteczności dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Program określa konkretne zadania oraz sposoby ich realizacji.

Środki na ten cel pochodzą z opłat za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 78 225 złotych.

Biorąc powyższe pod uwagę wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.