UCHWAŁA NR III/17/2018
RADY MIEJSKIEJ  W  SKĘPEM
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019–2032.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 2077 z późn. zm.)1  związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018, poz. 994)3 uchwala się co następuje::

 

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skępe na lata 2019–2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2032 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

 

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

 

§ 3. 1  Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania upraw­nień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załącz­niku Nr 2 do Uchwały.

 

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 5 Traci moc Uchwala Nr XL/267//2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018 – 2030 ze zmianami:

- Uchwałą Nr XLII/275/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLIV/284/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLV/294/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLVI/298/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 czerwca 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLVII/306/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 lipca 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLVIII/309/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLIX/317/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 września 2018 r.,

- Uchwałą Nr L/323/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 października 2018 r.

- Uchwałą Nr LI/328/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 listopada 2018 r.

- Uchwałą Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 r.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomosci.

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

 

   Janusz Kozłowski

 

 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693.

 2) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone:  Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2010 r.: Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; Dz. U. z 2011 r.: Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; Dz. U. z 2012 r.: poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; Dz. U. z 2014 r., poz. 1457

 3) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.