Uchwała Nr III/18/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019 -2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ,  poz. 1000,  poz. 1349 i poz. 1432 ) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, poz. 1693), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletnim  rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007),  Rada Miejska w Skępem uchwala,  co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1  pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej  dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz.1007).

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/263/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r., poz. 559).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

do uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniegorządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1 października 2018 r. stanowią kwoty: 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł na osobę w rodzinie (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej). W dniu 15 października 2018r. została podjęta uchwała Nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Wsparciem w ramach Programu zostaną objęte osoby i rodziny spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości do 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy.

Adresatami w/w Programu są m.in.:

1. dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej

2. uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgminazjalnej;

3. osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne.

Powyższa Uchwała Rady Ministrów wejdzie w życie 1 stycznia 2019r. i z tym samym dniem traci moc dotychczas obowiązująca Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015r. poz. 821 oraz z 2017r. poz. 1138). Zatem zasadne jest uchylenie uchwały Nr XXXII/263/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lutego 2014 r.(Dz. U. Woj. Kuj. Pom. z dnia 19 lutego 2014 r. poz.559 ) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 , która została podjęta na podstawie w/w uchwały nr 221.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnionej.