Uchwała Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 , poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, poz. 1693), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023" (M.P. z 2018 r., poz. 1007), uchwala się, co następuje:

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019 -2023 ( M.P. z 2018 r., poz. 1007) jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, osoby w rodzinie nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. W przypadku gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej można przyznać pomoc o której mowa w §1 dla osób wskazanych w programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r., poz. 1007 ) na zasadzie zwrotu według następujących zasad:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku dodo chodu określonego odpowiednio w art.8 ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość zwrotu liczona w stosunku do kosztu pomocy w zakresie pomocy rzeczowej, w formie posiłku oraz produktów żywnościowych wyrażona w %

Powyżej 150% - 200%

50 %

Powyżej 200%

100%

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/299/14 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020 (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r., poz. 2455).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

do uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.

Art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zastrzega do wyłącznej właściwości Rady Gminy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

 Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1 października 2018 r. stanowią kwoty: 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł na osobę w rodzinie (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

 Uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023, który będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2019 r. Jednocześnie w tej dacie utraci moc dotychczas obowiązująca uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821 oraz z 2017 poz. 1138). Zgodnie z programem „Posiłek w szkole i w domu” gmina udziela wsparcia osobom spełniającym warunki uzyskania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych spełniającym jednocześnie kryterium dochodowe w wysokości do 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy.

Adresatami w/w Programu są m.in.:

1. dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej

2. uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgminazjalnej;

3. osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne.

Zgodnie z art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej cyt. :

„2. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego”

„4. Rada Gminy określa w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych”.

 Wskazana uchwała przewiduje odstąpienie od żądania zwrotu wydatków od w/w osób i rodzin, których dochód nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego objętych wsparciem w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.