Uchwała Nr III/20/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta i Gminy Skępe do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019-2024

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) Rada Miejska w Skępem uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się następujące osoby do reprezentowania Miasta i Gminy Skępe w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019-2024:

1) Pani Aleksandra Ruszkowska;

2) Pani Bożena Ciesielska.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej w Skępem o wyznaczenie  2 przedstawicieli z terenu naszej gminy do Zgromadzenia SGZD na kadencję 2019-2024.

Przedstawicielami mogą być osoby (co najmniej 1) będące Burmistrzem lub Radnym, a drugą może być osoba spoza władz, np.: regionalista, nauczyciel, działacz kultury, działacz społeczny.

Wobec powyższego, podjęcie uchwały jest zasadne.