PROTOKÓŁ NR II/VIII/2018

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 5 grudnia 2018 roku

 

Sesję dnia 5 grudnia 2018 roku rozpoczęto o godzinie 1300 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

- Piotr Wojciechowski - Burmistrz

- Barbara Leśniewska - Skarbnik

- Zbigniew Małkiewicz - Sekretarz

- Magdalena Elwertowska - Kierownik ds. Oświaty

- Jacek Frymarkiewicz - Inspektor

 

II Sesję Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski słowami – serdecznie witam Pana Burmistrza, Panią Skarbnik i Pana Sekretarza, witam pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skępe, witam sołtysów, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, zaproszonych gości, Radnych Powiatowych, Panią Przewodniczącą Rady Powiatu Annę Smużewską oraz witam Radnych Rady Miejskiej w Skępem.

OTWIERAM II SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Pkt 1

Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski odczytał projekt porządku obrad.

Projekt porządku obrad:

1.      Sprawy organizacyjne:

a)    stwierdzenie prawomocności obrad;

b)    przyjęcie protokołu I Sesji Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2018 r.;

c)    przyjęcie porządku obrad;

d)    wybór sekretarza obrad.

2.      Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego – druk nr 1.

3.      Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej – druk nr 2.

4.      Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i ustalenia jej składu osobowego – druk nr 3.

5.      Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej – druk nr 4.

6.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Skępem – druk nr 5.

7.      Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza – druk nr 6.

8.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok

9.      Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skępe na lata 2018 – 2032”druk nr 8.

10.   Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

11.   Wolne wnioski i zapytania.

12.   Zakończenie.

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 15 radnych na 15 osobowy skład rady – frekwencja 100% (w załączeniu lista obecności). Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2018 roku

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Skępem nikt z Radnych nie wniósł uwag.

Głosowano w sprawie: przyjęcie protokołu I Sesji Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2018r.

Protokół został przyjęty j e d n o g ł o ś n i e.

(ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Przyjęcie porządku obrad

Głosowano w sprawie: przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty j e d n o g ł o ś n i e.

(ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Wybór sekretarza obrad

Sekretarzem obrad został Radny Pan Wojciech Budzyński, który wyraził zgodę.

Pkt 2

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego – druk nr 1

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Poinformował, że skład Komisji Rewizyjnej został zaproponowany na spotkaniu Radnych w dniu 4 grudnia 2018 roku:

-        Wojciech Budzyński

-        Anna Sobocińska

-        Roman Targański

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały (projekt uchwały w załączeniu do protokołu).

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego

W wyniku głosowania uchwała została podjęta j e d n o g ł o ś n i e.

(ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Pkt 3

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej – druk nr 2

Pan Ryszard Szewczyk

Zaproponował kandydaturę Radnego Romana Targańskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Radny Pan Roman Targański wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Poprosił o przegłosowanie uchwały (projekt uchwały w załączeniu do protokołu).

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

(ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Pkt 4

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i ustalenia jej składu osobowego – druk nr 3

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Poinformował, że skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został zaproponowany na spotkaniu Radnych dnia 4 grudnia 2018 roku:

-        Maria Kuczmarska

-        Jarosław Kuźmiński

-        Andrzej Podlas

-        Aleksandra Ruszkowska

-        Justyna Składanowska

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przegłosowanie uchwały.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i ustalenia jej składu osobowego

 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta j e d n o g ł o ś n i e.

(ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ukonstytuowała się w następujący sposób:

-        Andrzej Podlas – Przewodniczący

-        Maria Kuczmarska – Wiceprzewodnicząca

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski poinformował, że składy poszczególnych komisji zostały zaproponowane na spotkaniu Radnych w dniu 4 grudnia 2018 roku.

Radny Pan Wojciech Budzyński

Poinformował, że chce zrezygnować z udziału w Komisji Oświaty. Prośba została uwzględniona w uchwale. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał składy poszczególnych komisji:

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej:

-        Wojciech Budzyński

-        Maria Krymka

-        Maria Kuczmarska

-        Marcin Mierzejewski

-        Aleksandra Ruszkowska

-        Justyna Składanowska

-        Krzysztof Suchocki

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu:

-        Maria Krymka

-        Jarosław Kuźmiński

-        Aleksandra Ruszkowska

-        Anna Sobocińska

-        Roman Targański

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego:

-        Benedykt Krupiński

-        Maria Krymka

-        Maria Kuczmarska

-        Andrzej Meller

-        Justyna Składanowska

-        Anna Sobocińska

-        Krzysztof Suchocki

-        Ryszard Szewczyk

Komisja Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług:

-        Wojciech Budzyński

-        Benedykt Krupiński

-        Maria Krymka

-        Andrzej Meller

-        Marcin Mierzejewski

-        Andrzej Podlas

-        Aleksandra Ruszkowska

-        Justyna Składanowska

-        Krzysztof Suchocki

-        Ryszard Szewczyk

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przegłosowanie uchwały (projekt uchwały w załączeniu do protokołu).

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej

W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

(ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Poszczególne składy komisji ukonstytuowały się w następujący sposób:

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej:

-        Marcin Mierzejewski – Przewodniczący

-        Maria Kuczmarska – Wiceprzewodnicząca

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu:

-        Aleksandra Ruszkowska – Przewodnicząca

-        Anna Sobocińska – Wiceprzewodnicząca

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego:

-        Maria Krymka – Przewodnicząca

-        Justyna Składanowska – Wiceprzewodnicząca

Komisja Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług:

-        Ryszard Szewczyk – Przewodniczący

-        Benedykt Krupiński – Wiceprzewodniczący

Pkt 6

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Skępem – druk nr 5

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski poprosił o składanie wniosków do uchwały w sprawie wysokości diet.

Radny Pan Andrzej Meller zgłosił we wniosku formalnym następujące stawki diet:

-        Przewodniczący Rady – 950zł

-        Wiceprzewodniczący Rady – 750zł

-        Przewodniczący stałych komisji – 650zł

-        Radny – 550zł

Więcej wniosków nie było. Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.

Głosowano wniosek w sprawie: ustalenia wysokości diet – wniosek Radnego Andrzeja Mellera.

Wniosek został przegłosowany pozytywnie.

(ZA: 8, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przegłosowanie uchwały zgodnie z wnioskiem Radnego Mellera (projekt uchwały w załączeniu do protokołu).

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Skępem zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Skępem

W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

(ZA: 9, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Pkt 7

Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza – druk nr 6

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Poprosił o składanie wniosków do uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.

Następnie złożył propozycję (wniosek nr 1):

-        Wynagrodzenie zasadnicze – 4670zł

-        Dodatek funkcyjny – 1900zł

-        Dodatek specjalny 35% – 2299,50zł

-        Dodatek stażowy 20% – 934,00zł

-        Razem – 9803,50zł

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu do protokołu).

Radny Pan Wojciech Budzyński

Zwrócił uwagę na błąd w uzasadnieniu do uchwały – podstawa prawna, która została przywołana jest nieaktualna. Jest już nowy akt prawny, który powinien być przywołany w uzasadnieniu. Zarówno Radca Prawny, jak i Przewodniczący Rady Miejskiej przyznali rację Radnemu Budzyńskiemu, jednak błąd w uzasadnieniu ma wtórne znaczenie i nie powoduje nieważności uchwały, która nadal jest prawomocna i w dalszym ciągu może być głosowana. Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że uzasadnienia w uchwałach nie mają wpływu na ważność uchwał jednak są ważne i wyraził nadzieję, że w przyszłości już nie będą miały miejsca takie pomyłki.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Złożył wniosek, aby wynagrodzenie Burmistrza nie uległo zmianie w stosunku do wynagrodzenie z poprzedniej kadencji Rady (wniosek nr 2).

Zgodnie ze Statutem Miasta i Gminy Skępe Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski poddał pod głosowanie wniosek najdalej idący, czyli wniosek nr 1.

Głosowano wniosek w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza – wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej.

W wyniku głosowania wniosek został przegłosowany pozytywnie.

(ZA: 11, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przegłosowanie uchwały zgodnie z przegłosowanym wnioskiem.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w sprawie wynagrodzenia burmistrza

W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

(ZA: 11, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Pkt 8

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” – druk nr 7

Projekt uchwały został szeroko omówiony na spotkaniu Radnych w dniu 4 grudnia 2018 roku przez Inspektora Jacka Frymarkiewicza (projekt uchwały w załączeniu do protokołu).

Radny Pan Wojciech Budzyński

Zapytał czy program był konsultowany z organizacjami pozarządowymi.

Pan Jacek Frymarkiewicz

Wyjaśnił, że było wydane zarządzenie Burmistrza nr 65/28 w sprawie konsultacji społecznych, było ogłoszenie o konsultacjach społecznych, zarówno zarządzenie jak i ogłoszenie było wywieszone na tablicach informacyjnych oraz na stronie BIP. Konsultacje odbywały się od 30 października do 15 listopada. Protokół z przeprowadzonych konsultacji również jest wywieszony na tablicy w urzędzie i na stronie BIP. Żadna organizacja nie zgłosiła żadnych uwag.

Radny Pan Wojciech Budzyński

Zapytał również – na jakich zasadach mają być powoływani członkowie komisji konkursowych, bo nie ma tego w przedstawionym programie, a powinno to być to zawarte zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W odpowiedzi Pan Jacek Frymarkiewicz powiedział, że komisja konkursowa zawsze jest powoływana w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Uzupełnił, że program ma uwzględniać tylko ogólne ramy programowe. Powołanie komisji konkursowej i określenie zasad działania takiej komisji jest zadaniem organu wykonawczego, który robi to w drodze zarządzenia zgodnie z ustawą.

Więcej pytań nie było.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Poprosił o przegłosowanie uchwały.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

W wyniku głosowania uchwała została podjęta j e d n o g ł o ś n i e.

(ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Pkt 9

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skępe na lata 2018 – 2032”druk nr 8

Projekt uchwały został szeroko omówiony na spotkaniu Radnych w dniu 4 grudnia 2018 roku przez Inspektora Jacka Frymarkiewicza (projekt uchwały w załączeniu do protokołu).

Radny Pan Wojciech Budzyński

Zapytał czy każdy mieszkaniec, który będzie chciał zdjąć azbest z budynków otrzyma dofinansowanie z Urzędu Miasta i Gminy.

Inspektor Pan Jacek Frymarkiewicz

Powiedział, że dofinansowania zawsze przechodzą przez gminę i każdy mieszkaniec, który będzie chciał zdjąć azbest w 2019 roku, a jest objęty inwentaryzacją, dostanie dofinansowanie, ale jeszcze nie wiadomo w jakiej wysokości.

Więcej pytań nie było.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skępe na lata 2018 – 2032”

W wyniku głosowania uchwała została podjęta j e d n o g ł o ś n i e.

(ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Pkt 10

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Przedstawił informacje w następującej kolejności (wszystkie informacje w załączeniu do protokołu):

-        Informacja dotycząca realizacji Uchwał I Sesji Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2018 roku

-        Informacja na sesję Rady Miejskiej w Skępem w dniu 05.12.2018r. dotycząca dofinansowania ze środków UE, innych źródeł, a także inwestycji

-        Informacja z prac wykonanych na terenie Miasta i Gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych, publicznych, interwencyjnych oraz odbywających staż w okresie od 13.10.2018 do 03.12.2018r.

-        Sprawozdanie z uroczystości kulturalnych.

Pkt 11

Wolne wnioski i informacje

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Odczytał zapis z ustawy o samorządzie gminnym dotyczący interpelacji i zapytań Radnych – art. 24 (druk w załączeniu). Skutkiem tych zapisów jest zapis w aktualnym Statucie Miasta i Gminy Skępe § 22 pkt 7 (druk w załączeniu). Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Radnych o składanie wniosków i przedstawianie informacji, a zapytania i interpelacje Radni składają na piśmie do Burmistrza na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej. Jeżeli publiczność będzie miała zapytania, to powinni korzystać z pośrednictwa Radnych.

Radny Pan Wojciech Budzyński

Złożył wniosek o wytyczenie ulicy Bagiennej i naprawienie wjazdu na tą ulicę, a w przyszłości zrobienie oświetlenia.

Radna Pani Justyna Składanowska

Odczytała odpowiedź na pismo skierowane do Nadleśnictwa Skrwilno o naprawę odcinka drogi w miejscowości Ławiczek z podpisami mieszkańców. W odpowiedzi napisano, że droga ta została ujęta w planach inwestycyjnych Nadleśnictwa Skrwilno, a obecnie trwają procedury administracyjne związane z rozpoczęciem inwestycji.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Nadmienił, że rozmawiał z Panem Nadleśniczym na temat dalszej współpracy z nadleśnictwem i powiedział, że Nadleśniczy będzie chciał przyjechać i spotkać się na zebraniach sołeckich z mieszkańcami wsi gdzie znajdują się tereny nadleśnictwa i porozmawiać o przewidywanych inwestycjach.

Radny Pan Roman Targański

Złożył wniosek do Radnych Powiatowych w sprawie wytyczenia środka jezdni (namalowanie pasa środkowego) od drogi krajowej nr 10 przez całe Skępe, co poprawiłoby bezpieczeństwo i wizerunek Skępego.

Sołtys Sołectwa Ławiczek Pani Jadwiga Orszak

złożyła wniosek, aby powstało więcej utwardzonych dróg w miejscowości Ławiczek i okolicach, np. droga Skępe-Huta.

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Smużewska

Podziękowała mieszkańcom za udział w wyborach samorządowych, pogratulowała wygranej Panu Burmistrzowi, Wysokiej Radzie i Prezydium. Zapewniła, ze tak jak w poprzedniej kadencji będzie składała informacje o inwestycjach na terenie gminy Skępe prowadzonych przez Starostwo Powiatowe.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk wręczyli legitymacje Radnym.

Na koniec Przewodnicząca Rady Powiatu złożyła życzenia świąteczne. Do życzeń dołączył się również Burmistrz jak i Przewodniczący Rady Miejskiej.

Pkt 12

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Pan Janusz Kozłowski zakończył posiedzenie słowami:

ZAMYKAM II SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Na tym obrady II Sesji Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji zakończono.

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski