PROTOKÓŁ NR XXV/2005

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  29 listopada 2005 roku

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1300, obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem               - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                          - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

·         Pan Andrzej Gatyński                             - Burmistrz Miasta i Gminy;

·         Pani Romana Tężycka                           - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy;

·         Pan Józef Sobociński                              - Sekretarz Miasta i Gminy;

·         Pani Barbara Leśniewska                       - Skarbnik Miasta i Gminy;

·         Pan Ryszard Gorzycki                            - Insp. UMiG;

·         Pan Marian Gabryszewski                     - Insp. UMiG;

·         Pan Dariusz Galek                                   - Radca prawny.

 

XXV Sesję Rady Miejskiej IV kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski, serdecznie witając wszystkich radnych Rady Miejskiej, radnego powiatowego:  Piotra Wojciechowskiego, Burmistrza i zastępcę Burmistrza, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 13 radnych na ogólną liczbę 15 i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r.

 

Do protokołu XXIV Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono       j e d n o g ł o ś n i e .

 

Przyjęcie porządku obrad

   

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad, który w wyniku głosowania został przyjęty  j e d n o g ł o ś n i e .

 

 

Pkt 2

Informacja o stanie publicznych dróg gminnych

 

Informację o stanie publicznych dróg gminnych (stanowi załącznik do protokołu) przedstawił insp. ds. budownictwa i drogownictwa Pan Ryszard Gorzycki.

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Przewodniczący RM powiedział, iż potrzeby w tym zakresie są bardzo duże, niewspólmiernie większe od realizowanych działań, które na ogół są działaniami doraźnymi i długofalowymi. Ale mimo tego, widoczna jest poprawa utrzymania dróg w gminie.

Radny Pan Roman Targański zwrócił się z pytaniem dot. uzgodnień przy budowie chodnika na ul. Al. 1 Maja. Powiedział, iż przy kładzeniu kostki chodnikowej nie użyto w ogóle cementu, a ponadto nie zrobiono krawężników. Spowoduje to po okresie zimowym, iż chodnik się „rozjedzie”. Ogólnie stwierdził, że brak jest solidności przy położeniu tego chodnika. Zarzucił także, iż miało być taniej i fachowiej dzięki wynajęciu firmy, a stało się inaczej.

Burmistrz odpowiedział, iż nie zgadza się z zarzutem, że miało być taniej. Powiedział, że zawsze mówił, iż wynajęcie firmy jest droższe od prac wykonywanych w ramach robót publicznych. Odnośnie krawężników odpowiedział, iż nie było w planie ich kładzenie.

Sołtys Sarnowa Pani Halina Wasilewska powiedziała, że dla jej sołectwa nie dowieziono żwiru na drogi, choć sołectwo było ujęte w planie.

Pan Ryszard Gorzycki odpowiedział, że jeszcze są środki przeznaczone na zakup żwiru  i otrzymają go te sołectwa, które jeszcze nie dostały.

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Skępem

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały Przewodniczący RM powiedział, iż z inicjatywy radnych powołana została 3 osobowa komisja w celu przeprowadzenia negocjacji ceny nabycia działki od Pana Andrzeja Małkiewicza, z przeznaczeniem na powiększenie placu targowiska gminnego. Komisja zebrała się w dniu 14 listopada br. i po negocjacjach jednogłośnie przystała na nabycie działki w cenie 1550 zł za 1 ar. Nabyty grunt stał się niezbędny do racjonalnego gospodarowania nieruchomością przyległą, na której znajduje się targowisko gminne. Poprawi to zdecydowanie funkcjonalność obiektu targowiska. Zaznaczyć należy także, że stan nieruchomości będącej przedmiotem uchwały (doprowadzone media, utwardzony plac) pozwoli na prowadzenie handlu bez konieczności dokonywania wysokocennych nakładów adaptacyjnych.

Przewodniczący odczytał notatkę sporządzoną na okoliczność spotkania komisji negocjacyjnej w spr. wynegocjowania ceny zakupu działki od Pana Andrzeja Małkiewicza (w załączeniu).

Radna Anna Smużewska zwróciła się z pytaniem dot. proporcji areału starego targowiska do nowego.

Burmistrz odpowiedział, że stare targowisko wynosi

Radna Pani Anna Smużewska powiedziała, iż zamiast przenosić targowisko w inne miejsce (po dołożeniu ok. 200.000 zł) i obecnie dokupywać grunty, trzeba było 2 lata wcześniej podjąć odpowiednie kroki, w celu adaptacji i przystosowania starego targowiska (poprzez utwardzenie placu). Jest to tylko sugestia na przyszłość, gdyż obecnie jest koniecznością dokupyowanie działek na jego powiększenie – dodała.

 Burmistrz odpowiedział, że nie zgadza się z radną Anną Smużewską. Gmina plac, gdzie znajduje się obecnie targowisko otrzymała nieodpłatnie – za darmo. Utwardzenie placu starego targowiska pochłonęłoby potężne pieniądze. Zarzucił radnej, iż nie zna się na cenach związanych z utwardzeniem gruntu. Ponadto oznajmił, że zamknięcie targowiska gminnego było efektem ataku służb powiatowych na jego osobę, a poza tym, w ub. roku radni nie chcieli uwzględnić rozwiązania problemu targowiska w planowanych inwestycjach gminnych. Poinformował także, że obecnie targowisko gminne jest ogradzane oraz o rozmowach prowadzonych z Panem Mirosławem Szczepańskim - właścicielem gruntu przyległego do targowiska, w spr. ewentualnego jego wykupu przez gminę. Na dzień dzisiejszy Pan Szczepański żąda zbyt wygórowanej ceny (1000 zł za 1 ar) i należy się z ewentualnym nabyciem tych gruntów wstrzymać.

Radny Roman Targański powiedział, iż widzi słuszność kupna działki na powiększenie targowiska. Będzie to z korzyścią przede wszystkim dla rolników. Ale także opowiedział się za radną Anną Smużewską mówiąc, iż lepszym rozwiązaniem dla gminy byłoby wcześniejsze przystosowanie starego targowiska.

Radny Marek Reńda powiedział, iż widzi bolączkę rolników, którzy nie mogą handlować zwierzętami i dlatego głównie z jego inicjatywy powołano komisję w celu zakupu działki na powiększenie targowiska. Jego zdaniem przez ostatnie 2-3 lata temat targowiska gminnego był negowany przez radnych.

Radna Anna Smużewska podziękowała radnemu Markowi Rendzie za podjętą inicjatywę kupna działki i stworzenie dla rolników warunków umożliwiających handel zwierzętami. Natomiast nie zgodziła się z obarczeniem radnych winą, za brak inicjatywy odnośnie przystosowania starego targowiska. Projekt budżetu gminy opracowuje burmistrz, a jak sobie przypomina – stwierdziła , to w nim nie było wzmian dot. starego targowiska. Jej zdaniem można było co roku planować środki na utwardzenie placu targowiska.

Przewodniczący RM zasugerował zakończenie tematu starego targowiska, uznając za celowe zakupienie działki będącej tematem wywołanej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skępe na 2005 rok

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) skarbnik Barbara Lesniewska powiedziała, że planuje się wzrost dochodów o kwotę 281.289 zł w związku z:

-          zwiększeniem planu po stronie dochodów w związku z otrzymana dotacja wojewody z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

-          urealnieniem planu dochodów zgodnie z otrzymanymi wpływami,

-          zwiększeniem planu dochodów w związku z otrzymaną decyzją wojewody  z przeznaczeniem na zasiłki stałe,

-          zwiększeniem planu dochodów z uwagi na otrzymanie ponadplanowych wpływów.

Wzrost wydatków planuje się o kwotę 281.289 zł, w związku z:

-          zwiększeniem planu po stronie wydatków w związku z otrzymana dotacja wojewody z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

-          zwiększeniem planu wydatków w związku z otrzymaną decyzją wojewody z przeznaczeniem na zasiłki stałe,

-          urealnieniem planu wydatków w jednostkach organizacyjnych ,

-          urealnieniem planu wydatków w poszczególnych rozdziałach z uwagi na racjonalne wykorzystanie przyznanych środków,

-          zwiększeniem środków na dokończenie następujących inwestycji:

·         budowa ul. Pszczelej,

·         budowa ul. Zachodniej,

·         zakup koparko-ładowarki pn. „Ostrówek”,

·         zakup nagłośnienia do hali sportowej SP Skępe,

·         budowa boiska sportowego,

·         zakup działki pod targowisko,

·         budowa ul. Kwiatowej – odwadnianie.

-          Zmniejszeniem środków z uwagi na ograniczony zakres wykonywanych inwestycji:

·         budowa ul. Plażowej,

·         budowa kanalizacji – III etap w m. Skępe,

·         budowa składowiska odpadów,

·         rozbudowa oczyszczalni ścieków,

·         budowa wodociągu Grabówiec – Boguchwała – Gorzeszyn.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Rumunkach Skępskich

 

Działka nr 14/4, o pow. 1,69 ha w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe, który z dniem 31 grudnia 2003 r. stracił ważność stanowiła w części nieużytek oraz w części przeznaczona była pod grunty leśne. Obecnie nie są prowadzone prace nad zmiana jej przeznaczenia. W związku z wpłynięciem wniosku o sprzedaż ww. działki gruntu zasadne stało się wywołanie niniejszej uchwały.

Przewodniczący RM ponadto powiedział, że sprawa zbycia tej nieruchomości była dokładnie omawiana na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji RM. Nabyciem działki zainteresowany jest Klasztor O.O. Bernardynów, którą przekazałby Nadleśnictwu Skrwilno (pod zalesienie), natomiast w zamian otrzymałby od Nadleśnictwa działkę graniczącą z Klasztorem (z dojściem do jeziora).

Gwardian O. Bolesław Opaliński powiedział, iż nabycie działki od Nadleśnictwa spowoduje zwiększenie możliwości turystyczno-wypoczynkowych oferowanych przez Klasztor dla dzieci i młodzieży (głownie z rodzin ubogich) oraz dorosłych. Zainteresowanie wypoczynkiem w okresie całego roku jest duże. Klasztor dysponuje Domem Pielgrzyma –   8 pokojami z łazienkami. W przyszłości Klasztor planuje zorganizować bazę turystyczno-wypoczynkową nad jeziorem: z pomostem, wypożyczalnią kajaków, rowerów wodnych itp. Jest to ranga i promocja dla Skępego – dodał.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy na terenie Skępego

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, w tym również podejmowanie uchwał w sprawie nadania nazw ulic i placów publicznych. Tereny wzdłuż istniejącej drogi w studium przeznaczone są pod budownictwo mieszkalne. W związku z tym, zasadne jest nadanie nazwy ulicy jako Stolarskiej.

Uwag radni nie wnieśli.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Skępem

 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminny do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy związane z lokalizacją targowisk i ustalaniem ich regulaminów. Proponowany regulamin zawiera uregulowania konieczne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania targowiska. Określa lokalizację targowiska i zasady na nim obowiązujące. Proponuje się, aby całość spraw dot. funkcjonowania targowiska powierzyć w administrowanie MGKS „Błękitni”. Klub opracuje zasady organizacyjne i porządkowe z uwzględnieniem powiększenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej.

Przewodniczący następnie odczytał regulamin targowiska miejskiego (w załączeniu).

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Jacek Płoszyński powiedział, że zgodnie z § 3 pkt 3 regulaminu, w przypadku lokalizacji targowiska dla zwierząt, w najbliższym czasie będzie konieczność zmiany regulaminu.

Burmistrz poinformował, że zgodnie z wymogami służb powiatowych należy utworzyć dla handlu zwierzętami nowy plac targowy (który będzie przyległy do obecnego targowiska), oddzielony ogrodzeniem i oddzielną bramą wjazdową. Zapewnił, że gmina jest w stanie takie targowisko (zgodnie z wymogami) dla handlu zwierzętami przygotować w ciągu 2-3 tygodni.

Radny Stanisław Wawrowski poprosił o wyjaśnienie punktu 3 w § 1, a mianowicie, czy MGKS „Błękitni” będzie administratorem targowiska do końca roku, czy na dłuższy czas? Wiąże się to jego zdaniem, z wyrażeniem zgody na finansowanie klubu przez radę – czy rada ewentualnie taką zgodę wyrazi.

Burmistrz odpowiedział, że regulamin targowiska nie ma nic wspólnego z finansowaniem klubu i poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie tej kwestii ze strony prawnej.

Radca Prawny Dariusz Galek wyjaśnił, iż klub finansowany jest obecnie dwutorowo, tj.:

-          z dotacji UKFiS,

-          na podstawie umowy cywilno-prawnej klub jest administratorem targowiska miejskiego i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie.

Ponadto dodał, że można ten punkt z regulaminu wykreślić – zależy to od decyzji radnych.

Radni nie wnieśli wniosku o zmianę regulaminu.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta większością głosów:

-          za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych,

-          wstrzymało się od głosu 2 radnych.

 

Pkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie stawek za 1 m3 wody dla wodociągu w Skępem, Kukowie   i Wólce oraz ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej w Skępem na 2006 rok

 

Przed przystąpieniem do omawiania projektów uchwał podatkowych, tzw. okołobudżetowych, Przewodniczący RM poinformował, że były one dokładnie analizowane na komisjach i stanowisko radnych w tym temacie jest znane.

W uzasadnieniu do projektu uchwały Przewodniczący RM powiedział, że dokonanie podwyżki ceny za 1 m3 wody z kwoty 1,33 zł na 1,37 zł i zrzutu ścieków z kwoty 1,79 zł na 1,84 zł na terenie miasta i gminy w Skępem uzasadnione jest wzrostem cen energii elektrycznej, opłat za korzystanie ze środowiska, poboru wód głębinowych oraz bieżącą konserwacją i utrzymaniem sieci i stacji SUW.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2006 rok

 

Przewodniczący RM odczytał uzasadnienie.

Podstawą naliczania podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta wg cen żyta za okres trzech kwartałów 2005 r., będąca podstawą ustalenia podatku rolnego wynosząca na 2006 r. 27,88 zł za 1 q. Proponuje się obniżenie powyższej kwoty do kwoty 25 zł.

Podstawą naliczania jest równowartość pieniężna 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego gruntów:

-          w 2005 r. podatek wynosił 90 zł za 1 ha przeliczeniowy rocznie,

-          w 2006 r. wynosić będzie 62,50 zł za 1 ha przeliczeniowy rocznie.

Dla pozostałych gruntów, podstawą naliczenia jest równowartość pieniężna 5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego gruntów.

Do projektu uchwały odniosła się radna Anna Smużewska, która wyraziła zadowolenie, iż na 2006 rok proponuje się obniżkę podatku rolnego. Przypomniała, że w ub. roku nie udało się radzie obniżyć tego podatku.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2006 rok

 

Podstawą naliczania podatku leśnego na 2006 r. jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r. w wysokości 131,35 zł za 1 m3. Podstawą naliczania jest równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2006 rok

 

Zgodnie z art. 14 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada została upoważniona przez ustawodawcę do określenia stawki podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy z tym, że stawki te nie mogą przekraczać górnej stawki ustalonej w drodze ustawy    z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Przewodniczący RM w uzasadnieniu do projektu uchwały powiedział, iż w związku z obniżeniem standardu życiowego mieszkańców gminy proponuje się obniżyć stawkę na rok 2006 z 53,21 zł i przyjąć stawkę z roku poprzedniego, tj. 10,00 zł za każdego posiadanego psa.

Do projektu uchwały odniósł się radny Stanisław Wawrowski, który wskazał na brak zapisu w uchwale dot. zwolnień rolników z podatku od posiadania psów.

Przewodniczący RM odpowiedział, iż tą kwestię reguluje bezpośrednio ustawa podatkowa.

Radni nie mieli więcej uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

 

Uzasadniając projekt uchwały Przewodniczący RM powiedział, że przyjęta została generalna zasada utrzymania stawek podatkowych od nieruchomości na poziomie roku ubiegłego. Obniżenia stawek dokonano tylko w 2 przypadkach, a mianowicie:

-          od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z 14,00 zł na 12,00 zł pow. użytkowej,

-          od gruntów letniskowych – z 0,30 zł na 0,25 zł powierzchni.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały Przewodniczący RM powiedział, iż proponuje się utrzymanie stawek podatku od środków transportowych na poziomie roku 2005. Podatek płatny jest w terminie do 15 lutego i 15 września 2006 r.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2006 rok

 

Przewodniczący w uzasadnieniu projektu uchwały powiedział, że zwolnienia od podatku od nieruchomości i od środków transportowych regulują: art. 7 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z uprawnieniem zawartym w art. 7 ust. 3 i w art. 12. ust. 4 tejże ustawy, rada w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe, niż wymienione w ustawie (wyciąg art. 7 ust. 1 i art. 12 ustawy stanowi załącznik do projektu uchwały).

Radny Stanisław Wawrowski zgłosił brak załącznika do projektu uchwały, który otrzymał.

Po powieleniu radni otrzymali załącznik do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał ważniejsze punkty art. 7 i art. 12 ustawy (wg załącznika) dot. innych zwolnień podatkowych, będących przedmiotem podejmowanej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 15

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok

 

Przewodniczący RM odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie reguluje zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w celu wykonywania zadań publicznych oraz zasady sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego. Ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, których działalność jest związana z realizacją zadań gminy, oraz udzielania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających dla osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy Skępe, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych.

Program ten wskazuje zadania, jakie zostaną dofinansowane z budżetu gminy.

Przewodniczący RM odstąpił od czytania programu, ponieważ został wykonany w niezmienionej wersji,  jak w roku ubiegłym.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Przewodniczący RM podziękował radnym za konstruktywne podejście do projektów uchwał podatkowych na 2006 rok.

 

Pkt 16

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz złożył informację (szczegółowo w załączeniu do protokołu) z realizacji następujących zadań w gminie:

-           zamówień publicznych

-          rolnictwa i zaopatrzenia wsi w wodę,

-          gospodarki mieniem komunalnym,

-          projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy,

-          prac wykonywanych przez pracowników robót gospodarczych, publicznych, odbywających zastępczą służbę wojskowa i interwencyjnych,

-          prac melioracyjnych, w tym robót publicznych w ramach programu „Bezpieczna Dolina” (poinformował o wyróżnieniu gminy przez Marszałka Sejmiku Wojewódzkiego za udział w programie), 

-          oświetlenia ulicznego,

-          skutków zastosowanych obniżek z działalności gospodarczej, podatku od gruntów letniskowych i podatku rolnego.

Zastępca burmistrza Romana Tężycka złożyła informację (w załączeniu do protokołu) dot.:

-          pomocy materialnej dla uczniów,

-          wypłaty świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych,

-          wypłaty dodatków mieszkaniowych,

-          działalności M-GOPS,

-          programu „LEADER+” – jako szansa dla obszarów wiejskich,

-          działań MGOPS z UMiG w celu pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

-          przejęcia (za kwotę 8.000 zł) przez Zespół Szkół w Skępęm sprzętu elektronicznego wyposażenia pracowni komputerowej użytkowanej przez Gimnazjum.

 

Pkt 17

Wolne wnioski i zapytania

 

Przewodniczący RM złożył informację o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych. Na 14 radnych, oświadczenia majątkowe złożyło 13 radnych (przypomniał    o trybie składania oświadczeń: przewodniczący składa wojewodzie, natomiast radni składają przewodniczącemu). Jeden radny (Szczęsny Rafał) nie złożył oświadczenia, gdyż nie musiał (nie pobiera diety radnego). Wszystkie oświadczenia złożone zostały w wymaganym terminie i bez większych uchybień. Jedynie Urząd Skarbowy (kopie oświadczenia wraz z zeznaniem podatkowym składane są do Urzędu Skarbowego) zgłosił drobne uwagi (w cz. B oświadczenia – niejawnej) w 4 przypadkach. Przewodniczący poinformował te osoby i zobowiązał je do ich usunięcia.

Kierownik MGBP Jerzy Kowalski złożył krótką informację na temat prac adaptacyjnych pomieszczeń biblioteki. Powierzchnia biblioteki zostanie zwiększona do 105 m2, co w znaczny sposób polepszy warunki jej funkcjonalności. W związku z tym, złożył podziękowanie burmistrzowi i radzie za okazaną pomoc.

Ponadto poinformował o odbytym konkursie ofert na zadanie publiczne „Kapliczki i krzyże gminy Skępe”. Koszt zadania wyniósł 3000 zł, z czego: 1500 zł dofinansował Urząd Marszałkowski i 1500 zł Urząd Miasta i Gminy. Efektem konkursu jest wydanie albumu (przypomniał pokrótce historię jego powstania). Wszyscy radni otrzymali po 1 egz. albumu.

Radna Anna Smużewska, celem uzupełnienia powiedziała, że z satysfakcją czyta twórców poezji lokalnej.

Prezes MGKS „Błękitni” Zdzisław Małkiewicz złożył serdeczne podziękowanie burmistrzowi, Przewodniczącemu RM, radnemu Romanowi Targańskiemu, Ryszardowi Skibickiemu, Komisji Oświaty..., skarbnikowi i innym osobom, którzy pomogli klubowi    w jego trudnej sytuacji finansowej. Zapewnił, iż klub obecnie nie ma żadnych zadłużeń, pozyskał dodatkowych sponsorów oraz poprawiła się znacznie atmosfera wśród zarządu i jego członków. W imieniu zarządu i członków klubu złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

Przewodniczący RM wyraził zadowolenie, że atmosfera i sytuacja finansowa w klubie się polepszyła. Należy dążyć do tego, żeby za lepszą sytuacją w klubie szły także efekty i wyniki sportowe. Przyznał, iż klub jest organizatorem wielu imprez sportowych, ale osiąga w nich słabe wyniki.

Radny powiatowy Piotr Wojciechowski zabrał głos w sprawach dot.:

-          utworzenia w Zespole Szkół w Skępem filii ATR w Bydgoszczy. Nie można było otworzyć filii z dniem 1 października, ponieważ brak było zgody MEN. Obecnie sytuacja znacznie się zmieniła i nie potrzeba już zezwolenia z ministerstwa na utworzenie filii– rektor sam podejmuje decyzję o jej utworzeniu. Po rozmowach starosty lipnowskiego z rektorem, jest zapewnienie ze strony uczelni, o utworzeniu     z dniem 1 października 2006 roku filii przy ZS w Skępem.  Radny zwrócił się z prośbą do rady i mieszkańców gminy o rozpropagowanie tej informacji.

-          utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Skępe. Działania powiatu zmierzają do utrzymania dróg powiatowych na tyle, na ile pozwalają środki budżetowe powiatu. Z jego oceny wynika, że drogi powiatowe są w nienajgorszym stanie. Problem z utrzymaniem dróg w gminie  Skępe bierze się z tego, że połowa dróg powiatowych w gmnie, to drogi gruntowe. Utrzymanie ich jest o wiele trudniejsze i bardziej kosztowne, niż dróg z nawierzchnią bitumiczną. Poinformował  o negatywnym rozpatrzeniu wniosku przez Ministerstwo Infrastruktury w sprawie dofinansowania budowy drogi do Boguchwały. Na 2006 r. złożone zostaną wnioski do ministerstwa w spr. dofinansowania budowy dróg: Skępe – Rogowo i Gorzeszyn – Kukowo. Zapewnił także, że Zarząd Dróg Powiatowych jest właściwie przygotowany do okresu zimowego.

Radny Eugeniusz Morawski poruszył problem fatalnego utrzymania w okresie zimowym drogi powiatowej ze Skępego w stronę Ligowa.

Radny powiatowy Piotr Wojciechowski odpowiedział, że jest to bardzo trudna droga do utrzymania, ze względu na swe specyficzne położenie i pochłania duże nakłady finansowe i sprzętowe. Zapewnił, że zainterweniuje w tej sprawie w Zarządzie Dróg Powiatowych.

Radny Marek Pomirski zwrócił się do burmistrza w następujących kwestiach:

-          rozmów z Nadlesnictwem Skrwilno w sprawie przejęcia przez gminę Borku,

-          braku projektu uchwały w spr. opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla zgłoszonych obszarów – zgodnie ze zgłoszonymi sugestiami radnych na posiedzeniu stałych komisji w dniu 29.08.2005r., burmistrz zobowiązał się do zgłoszenia projektu uchwały na najbliższej sesji.

Burmistrz w odpowiedzi na pierwszą kwestię powiedział, iż zapomniał i nie rozmawiał z nadleśniczym w spr. przejęcia przez gminę Borku.

Odnośnie drugiej kwestii odpowiedzi udzielił insp. UMiG Ryszard Gorzycki, który powiedział, że zostało zgłoszonych 11 obszarów, które miałyby być objęte planem zagospodarowania przestrzennego. W pierwszej kolejności należy dokonać analizy zasadności wykonania planu dla tych obszarów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie wszystkie obszary należałoby w chwili obecnej objąć planem (związane jest to z dużymi kosztami). W tej sprawie kontaktował się z urbanistą, który za niewielkie pieniądze dokonałby takiej analizy i dla potrzeb rady wydałby stosowną opinię. Na jej podstawie rada dokonałaby wyboru, co do obszarów, które należałoby ująć w opracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego. Dlatego nastąpiło przesunięcie zgłoszenia projektu uchwały w tej sprawie.

Burmistrz dodał, że nie można pochopnie wszystkiego realizować natychmiast, trzeba dokonywać analizy zasadności wykonania zgłaszanych wniosków. Gmina powinna być zainteresowana konkretną infrastrukturą, a także minimalizowaniem kosztów z nią związanych.

Radny Wiesław Wiśniewski wypowiedział się w sprawie ewentualnego przejęcia przez gminę Borku. Wyraził swoją obawę, co do koncepcji jego zagospodarowania i utrzymania przez gminę (czy nie przysporzy to dodatkowych kłopotów dla gminy?). Trzeba będzie także wyszukać ok. 10 ha gruntów gminnych, które w zamian za Borek należałoby przekazać Nadleśnictwu.

Radny Marek Reńda jest odmiennego zdania, niż jego przedmówca i uważa za zasadne przejęcie przez gminę Borku. W przyszłości pozwoliłoby to na utworzenie kompleksu turystyczno-wypoczynkowego z ul. Plażową, plażą i pomostem nad jeziorem oraz parkiem miejskim - Borkiem.

Jego zdaniem wyszukanie 10 ha gruntów gminnych (nieużytków) nie powinno być problemem.

Radna Jolanta Kozłowska poruszyła problem braku przewodniczącego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powiedziała, że komisji zadań przybyło, w związku ze świadczeniem pomocy dla osób uzależnionych i powinny one być w pełni uwzględnione przez nowego przewodniczącego (dotychczasowa przewodnicząca komisji Pani Ewa Pilewska nie może pełnić tej funkcji ustawowo, ponieważ jest radną).

Burmistrz odpowiedział, że uzupełnił skład osobowy komisji o jedną osobę (Panią Mirosławę Krasińską ze SP w Skępem) i dał wolną rękę członkom komisji, co do wyboru spośród siebie przewodniczącego.

Dalsza dyskusja dot. spraw MGKS „Błękitni”, w której głos zabrali:

Radny Stanisław Wawrowski zwrócił się z pytaniem dot. zgłoszonego wniosku przez komisję w spr. zobowiązania przez burmistrza Zarządu Klubu do zwołania Walnego Zebrania Członków oraz ewentualnego dodatkowego wsparcia finansowego klubu przez gminę. Zarzucił także brak jakiejkolwiek kontroli nad funkcjonowaniem klubu.

Burmistrz odpowiedział, że nie ma prawnych możliwości zmuszenia Zarządu Klubu do zwołania Walnego Zebrania Członków. Jego pomoc dla klubu polegała jedynie na znalezieniu sponsora, a innej finansowej pomocy nie udzielał.

Radna Anna Smużewska w tej kwestii poinformowała, że ustawa o stowarzyszeniach i zgromadzeniach nakłada obowiązek na starostę sprawowania nadzoru nad stowarzyszeniami, w tym i nad klubami sportowymi w powiecie. Z korespondencji między starostwem a KRS wynika, iż obecnie klub jest w trakcie załatwiania formalności rejestrowych. Badana jest przez KRS zgodność zapisów statutowych klubu z przepisami prawa. Po tych ustaleniach i zajęciu stanowiska przez KRS, starostwo z rangi nadzoru wyjaśni kwestię zgodności funkcjonowania klubu z przepisami prawa.

Radny Stanisław Wawrowski zwrócił się z pytaniem do burmistrza dot. statutowej siedziby klubu (Urząd Miasta i Gminy Skępe). W związku z tym, jego zdaniem statut powinien się znajdować w siedzibie klubu, tj. Urzędzie Miasta i Gminy – czy tak jest?

Burmistrz powiedział, że nie potrafi odpowiedzieć, czy statut klubu znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy.

Radny Stanisław Wawrowski był zdziwiony odpowiedzią burmistrza. Burmistrz jako gospodarz powinien wiedzieć, co się znajduje w jego urzędzie.

Radny Rafał Szczęsny poinformował, że nikt nie ma wglądu do statutu jakiegokolwiek stowarzyszenia, poza jego członkami.

Przewodniczący RM oznajmił, że zachodzi potrzeba zaproszenia prezesa klubu na komisję rady.

Przewodniczący poinformował radnych, iż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, na jego ręce został w ustawowym terminie złożony projekt budżetu na 2006 rok (radni po zakończeniu obrad sesji otrzymali za pokwitowaniem kopie projektu budżetu). Zwrócił się  z prośbą do przewodniczących komisji o przygotowanie na najbliższą sesję sprawozdań z działalności komisji w 2005 r. i planów zamierzeń komisji na 2006 r.

Pkt 18

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach, a następnie zebranym i pozostałym mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Na tym obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Skępem zakończono.

        

 

 

         Protokolant

     Zbigniew Małkiewicz