PROTOKÓŁ NR III/VIII/2018

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

Sesję dnia 28 grudnia 2018 roku rozpoczęto o godzinie 1000 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

-          Piotr Wojciechowski - Burmistrz     

-          Zbigniew Małkiewicz - Sekretarz

-          Barbara Leśniewska - Skarbnik

-          Piotr Rzepka - Radca Prawny

-          Magdalena Elwertowska - Kierownik ds. Oświaty

-          Ewa Wojciechowska - Kierownik MGOPS

-          Krystyna Wiśniewska - Przewodnicząca GKRP-Alkoholowych

-          Krzysztof Jaworski - Inspektor

III Sesję Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski słowami – Szanowni Państwo otwieram III Sesję Rady Miejskiej. Witam serdecznie Pana Burmistrza, Panią Skarbnik i Pana Sekretarza, witam kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, witam pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, witam sołtysów, witam wszystkich zaproszonych i obecnych gości, witam Szanownych Radnych Rady Miejskiej w Skępem.

OTWIERAM III SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 14 radnych na 15 osobowy skład rady – frekwencja 93,33% (w załączeniu lista obecności). Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2018 roku

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Skępem nikt z Radnych nie wniósł uwag.

Głosowano w sprawie: przyjęcie protokołu II Sesji Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2018r.

Protokół został przyjęty j e d n o g ł o ś n i e.

(ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski odczytał projekt porządku obrad.

Projekt porządku obrad:

1.    Sprawy organizacyjne.

a)    stwierdzenie prawomocności obrad;

b)    przyjęcie protokołu II Sesji Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2018 r.;

c)    przyjęcie porządku obrad;

d)    wybór sekretarza obrad.

2.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok – druk nr 1.

3.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018 – 2030 – druk nr 2.

4.    Projekt uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – druk nr 3.

5.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych – druk nr 4.

6.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Miasta i Gminy Skępe – druk nr 5.

7.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i Gminy Skępe na 2019 rok – druk nr 6.

a)    wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w sprawie projektu budżetu;

b)    odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi poprawkami;

c)    odczytanie opinii RIO;

d)    odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej;

e)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

f)      głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

8.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019 – 2032 – druk nr 7.

9.    Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – druk nr 8.

10. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – druk nr 9.

11. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta i Gminy Skępe do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019 – 2024 – druk nr 10.

12. Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie.

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego porządku obrad.

Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski

Proszę o wykreślenie z projektu porządku obrad pkt. 4 Projekt uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, a w pkt. 12 wprowadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

Głosowano wniosek w sprawie:

Zmiany porządku obrad;

Wyniki głosowania:

(ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski

Odczytał zmieniony porządek i poddał go pod głosowanie.

Ad. pkt 4 Projekt uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – punkt zdjęto z porządku obrad.

W pkt. 12 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

Pozostałe punkty posiedzenia bez zmian.

Głosowano w sprawie:

Przyjęcia porządku obrad;

Wyniki głosowania:

(ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

Projekt porządku obrad został przyjęty jednogłośnie.

Wybór sekretarza obrad

Sekretarzem obrad został Radny Pan Benedykt Krupiński, który wyraził zgodę.

Pkt 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok – druk nr 1.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Radni nie mieli pytań, ani uwag do projektu uchwały.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok.

(ZA: 11, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

Pkt 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018 – 2030 – druk nr 2.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Radni nie mieli pytań, ani uwag do projektu uchwały.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok.

(ZA: 11, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

Pkt 4 – Projekt uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – druk nr 3 (Punkt zdjęto z porządku obrad sesji).

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych – druk nr 4.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska.

Radni nie mieli pytań, ani uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

(ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

Pkt 6

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Miasta i Gminy Skępe – druk nr 5.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Kierownik Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Krystyna Wiśniewska.

Głos zabrali:

Radny Pan Wojciech Budzyński

W dziale III Programu brak jakichkolwiek konkretów. Punkt 13) organizacja Miejsko –Gminnego Dnia Dziecka i punkt 14) organizacja rajdu rowerowego są konkretne, a reszta punktów uwzględnia co powinniśmy robić, ale w sensie bardzo ogólnym. Można wprowadzić konkretną pulę pieniędzy np. na dofinansowanie wycieczek dla placówek oświatowych. Do szkół i przedszkoli uczęszcza młodzież i dzieci, która jest dotknięta alkoholizmem, a takie wycieczki pozwoliłyby integrować się i propagować zdrowy tryb życia, prowadzić pogadanki na temat problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Dalej w dziale VI Preliminarz wydatków dla Miasta i Gminy Skępe na realizację profilaktycznego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2019 – ogólna kwota budżetu programu wynosi 75 900,00zł, z czego na wynagrodzenia opiekunów świetlic środowiskowych oraz diety członków komisji jest przeznaczone 50tys zł – wynagrodzenia pochłaniają większą część budżetu. Należy zwrócić uwagę w dziale V Zasady wynagradzania członków komisji: przewodniczący komisji 600zł i trzech członków po 500zł. W roku daje to 25 200zł, czyli w przybliżeniu 1/3 budżetu są to diety członków komisji. Ciekawy zapis jest zawarty w dziale V pkt 2 – Wynagrodzenie miesięczne przysługiwać będzie w stałej wysokości niezależnie od ilości odbytych posiedzeń Komisji, pracy w Punkcie Konsultacyjnym, przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży alkoholu, przeprowadzonych interwencji kryzysowych w miejscu zamieszkania. Czyli z tego można wyciągnąć wniosek, że członkowie w ogóle nie muszą pojawiać się na komisjach, nie muszą podejmować żadnych działań w ciągu miesiąca, a i tak wynagrodzenie otrzymują – uważam to za mało zasadne.

Radny w imieniu Klubu zgłosił dwa wnioski formalne do uchwały i poprosił o poddane ich pod głosowanie:

1.    Wprowadzenie do uchwały – dofinansowanie wycieczek dla poszczególnych placówek oświatowych (szkoły, przedszkola), podczas których będą prowadzone również działania profilaktyczne oraz ustalenie konkretnych kwot dla poszczególnych placówek – WNIOSEK NR 1

2.    Obniżenie diet członkom komisji o 50% – jest to kwota 12 600zł i te pieniądze przeznaczyć na wsparcie rodzin, świetlic, wycieczek – WNIOSEK NR 2

Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 300 zł.
Członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 250 zł.

Przewodnicząca MGKRPA Pani Krystyna Wiśniewska

Dawniej wycieczki szkolne były dofinansowywane, ale jest to niezgodne z rekomendacjami. Byłam na szkoleniach z tego zakresu i było to powiedziane wyraźnie i tak komisja pracuje. Pogadanki są bardzo naciągane i powinna być typowo profilaktyka.

Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski

Jednym z najważniejszych zadań komisji jest prowadzenie świetlic środowiskowych.

Przewodnicząca MGKRPA Pani Krystyna Wiśniewska

Jest na terenie naszej gminy 7 świetlic środowiskowych, gdzie opiekunowie pracują naprawdę profesjonalnie i mają oni naprawdę niskie wynagrodzenie, a na wolontariat zapraszam.

Radny Pan Wojciech Budzyński

Te świetlice działają na terenie wsi, a czy na terenie miasta taka świetlica działa?

Przewodnicząca MGKRPA Pani Krystyna Wiśniewska

Na terenie miasta Skępe świetlicy nie ma.

Radny Pan Wojciech Budzyński

Czyli teren miasta nie jest objęty profilaktyką antyalkoholową, bo takiej świetlicy, która tego typu działania prowadzi nie ma.

Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski

Miasto jest objęte profilaktyką natomiast fizycznie nie ma świetlicy.

Kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska

Na terenie miasta działa punkt konsultacyjny, w którym pracuje psycholog i terapeuta, są to osoby profesjonalne i są opłacane z tych środków. W dzisiejszych czasach ludzie nie chcą pracować społecznie – tak samo kurator społeczny czy pracownicy organizacji samorządowych otrzymują wynagrodzenie. Komisja działa prawidłowo, członkowie komisji często pracują w godzinach popołudniowych, bo osoby uzależnione chcą być anonimowi i dużo osób korzysta z tych porad – zapraszamy do pracy wolontariuszy.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Było powiedziane, że mało jest chętnych osób do pracy w świetlicach, a ja znam osoby, które chciały pracować w świetlicach, ale nie miały możliwości podjęcia pracy. Jest nieprawdą, że wolontariat nie działa – działa u seniorów, u niewidomych, w kole gospodyń wiejskich. Co zostało zrobione, żeby zachęcić do pracy wolontariuszy? Nigdzie nie znalazłem takiej informacji. Sam byłbym chętny do pracy w takim wolontariacie. Uważam, że 500 zł to jest za wysoka dieta, proponuje 200 – 300 zł, a pieniądze z diet przeznaczyć na dzieci.

Przewodnicząca MGKRPA Pani Krystyna Wiśniewska

Co roku jest ogłoszenie na stronie o naborze opiekunów do świetlic środowiskowych. Ta informacja jest przez 30 dni, a obecnie już jest pełna obsada w świetlicach.

Radny Pan Wojciech Budzyński

Powiedziałem, że 1/3 wydatków to są diety członków komisji alkoholowej i uważam, że dużo bardziej racjonalnie jest zorganizowanie wycieczek połączonych z profilaktyką. Jestem Kuratorem Społecznym i wiem, że dla takich dzieci wyjazd na wycieczkę jest ważną rzeczą.

Burmistrz

Po to są prowadzone wszelkiego rodzaju działania, żeby „strażnice” OSP czy świetlice funkcjonowały. Na pewno jest to prawidłowa działalność świetlic, bo to nie jest tylko miejsce spotkań dorosłych, ale też jest miejscem spotkań i integracja dzieci. Funkcjonowanie świetlic spełnia swoją rolę i jest jednocześnie miejscem gdzie te dzieci mogą spotykać, rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Odbywają się kontrole pracy świetlic i z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że te świetlice funkcjonują jak należy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Przychylił się do zdania Pani Przewodniczącej Komisji – ja jako były nauczyciel, organizator i uczestnik wielu wycieczek muszę powiedzieć, że faktycznie były dofinansowywane przez komisję, ale to miało na celu żeby wszystkie dzieci mogły pojechać na wycieczkę, bo nie wszystkich rodziców było na to stać. Jednak zdaje sobie sprawę, że organizowanie w czasie wycieczki jakiś szkoleń czy antyalkoholowej propagandy to jest jednak fikcja. Na takiej wycieczce nie ma warunków żeby coś takiego organizować, a takie szkolenia można robić stacjonarnie w szkołach i to się robi.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Nikt nie mówi, że świetlice są niepotrzebne, że źle funkcjonują. Można prowadzić świetlice na bazie wolontariatu, a diety dołożyć pracownikom, którzy tam pracują.

Dalsza dyskusja radnych…

Wiceprzewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Czy my jako radni wiemy na czym polega praca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, bo osobiście faktycznie nie wiem na czym to polega i ma prośbę. Radny Pan Mariusz Kuźmiński, który pracuje w tej komisji mógłby nam przybliżyć na czym konkretnie polega praca i czym się zajmują, co robią.

Radny Pan Jarosław Kuźmiński

Niejednokrotnie czy członek ma dyżur czy nie, a występuje sytuacja, np. że osoba z problemem nie może się zgłosić w wyznaczonym terminie wówczas umawiam się na inny termin niezależnie od tego czy ma dyżur czy nie przychodzi i wykonuje swoją pracę. Jeżeli chodzi o pracę komisji – to przede wszystkim praca z osobami, które mają problem i są uzależnieni np. od alkoholu. Wówczas prowadzone są rozmowy, przesłuchania obu stron zarówno osoby uzależnionej jak i osoby wskazanej że jest pokrzywdzoną. Następnie są kierowane pisma do biegłego czy dana osoba wskazuje kierunek leczenia stacjonarnego, czy też dochodzącego, a następnie przesyłany jest taki wniosek do sądu o przeprowadzenie rozprawy by sąd wydał orzeczenie na dalsze leczenie, w dużym skrócie tak to wygląda.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Chciałbym się zapoznać z takim protokołem z takich właśnie spotkań, np. ile razy w miesiącu przeprowadzane są takie rozmowy, przesłuchania itp?

Kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska

Wyjaśniła, że dyżur poszczególnych członków komisji przychodzą osoby z problemem i opowiadają o swoim problemie, chorobie. Jest ochrona danych i jest to problem tak bardzo wrażliwy i nie ma takiej opcji, żeby opowiadać co się dzieje o czym rozmawia członek komisji z osobą uzależnioną. Tak samo jest w pomocy społecznej – przychodzi człowiek z problemem i nie ma takiej opcji, żeby te informacje zostały przekazane nawet radnemu.

Dyskusja radnych…

Radny Pan Andrzej Meller

Zaproponował żeby nie obniżać 50% diety komisji, bo uważa za zbyt dużo, ale proponuje obniżenie diety komisji o 20%.

WNIOSEK NR 3 – Obniżenie diet członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 20%

Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 480zł.

Członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 400zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Będziemy teraz głosować poszczególne wnioski:

WNIOSEK NR 1

Wyniki głosowania:

ZA: 6, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

WNIOSEK NR 2

Wyniki głosowania:
ZA: 3, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

WNIOSEK NR 3

Wyniki głosowania:
ZA: 2, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Przechodzimy do głosownia całej uchwały;

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28.12.2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Miasta i Gminy Skępe

Wyniki głosowania;
ZA: 11, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Uchwała została przegłosowana i przyjęta.

Pkt 6

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i Gminy Skępe na 2019 rok – druk nr 6.

a)    wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w sprawie projektu budżetu

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście – budżet był omawiany szczegółowo na Wspólnych Komisjach wtedy można było budżet dogłębnie analizować.

Zarządzeniem nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok jest to zarządzenie od którego rozpoczęło się realizowanie budżetu.

Zarządzenie i projekt budżetu został przedłożony:

– Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem celem nadania prac nad jego uchwaleniem, czyli otrzymali wszyscy radni, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii i te opinie Państwo macie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe opracowując budżet na 2019 rok korzystał z następujących przepisów prawnych:

-        ustawa o samorządzie gminnym,

-        ustawa o finansach publicznych,

-        ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

-        ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

-        ustawa o Regionalnych Izbach Obrachunkowych,

-        ustawa o systemie oświaty,

-        Karta Nauczyciela

-        Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów

-        i wydatków oraz przychodów i rozchodów,

-        oraz inne rozporządzenia.

Sporządzając budżet wzięto pod uwagę Zarządzenie 61/2018 roku Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 października 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Skępe.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski.

b)      odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi poprawkami

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Odczytał projektu uchwały – Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i Gminy Skępe na rok 2019.

c)       odczytanie opinii RIO;

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu, którą radni otrzymali z materiałami na sesję (w załączeniu) – radni twierdzili, że nie ma potrzeby odczytywania opinii.

d)      odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej;

Opinię właściwych stałych komisji rady o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok odczytali :

– Przewodniczący Komisji Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług Pan Ryszard Szewczyk,

– Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Pani Aleksandra Ruszkowska,

– Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Pani Justyna Składanowska,

– Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej Pan Marcin Mierzejewski,

– Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Janusz Kozłowski odczytał pozytywną opinię Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej (w załączeniu opinie wszystkich komisji).

e)       dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Pan Wojciech Budzyński

Mamy kilka pytań, konkluzji chcielibyśmy w imieniu klub zadać pytania dot. inwestycji;

-          Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem niewątpliwie bezdyskusyjna inwestycja, niesłychanie potrzebna i bardzo ważna z punktu widzenia interesów wszystkich mieszkańców gminy,

-          Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Rynek, ul. Krótkiej oraz części ul. Świerkowej w Józefkowie. Perspektywa finansowania z funduszu sołeckiego – domyślam się, że to jest inicjatywa mieszkańców.

-          Adaptacja budynku po byłym posterunku policji do celów publicznych – siedziba MGOPS.

-          Infostrada Kujaw i Pomorza.

To są wszystkie inwestycje, które są planowane na 2019 rok – czyli żadnych innych inwestycji nie będzie. Chciałbym zapytać w sprawie – Infostrada Kujaw i Pomorza czy mieszkańcy w ramach tego projektu otrzymają dostęp do szybkiego internetu?

Odp. udzielił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Projekt Infostrady Kujaw i Pomorza ma na celu zarówno dla pracowników urzędu jak i dla społeczeństwa dostęp do infrastruktury przestrzennej tzw. geoportal.

Radny Pan Wojciech Budzyński

Czy mieszkańcy będą mogli się przyłączać i mieć szybki internet?

Odp. udzielił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Nie.

Radny Pan Wojciech Budzyński

Skierował pytania w sprawie modernizacji przedszkola w Wiosce – szacowanej na kwotę 2 400 000,00 zł w 2019 roku planowane wydatkowanie jest 400tys zł

co z lokatorami, bo tam są lokatorzy?

czy mury, dach też będzie modernizowane?

czy liczba miejsc w przedszkolach w gminie na obecną chwilę jest wystarczająca?

czy w obrębie przedszkola – park, droga dojazdowa są własnością gminy?

Odp. udzielił Pan Krzysztof Jaworski – pracownik UMiG

W tej chwili zostały wykonane prace adaptacyjne w części po byłych biurach – wydzielone pomieszczenia, porobione instalacje, itp.

Jeżeli chodzi o lokatorów to kwestia przedstawia się w ten sposób, że oni nie są lokatorami tylko współwłaścicielami i prowadzimy z nimi rozmowy na temat partycypowania w kosztach.

Gmina jest współwłaścicielem budynku oraz gruntu na którym budynek stoi. Prowadzone są rozmowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, który jest właścicielem tych nieruchomości mające na celu całościowe przejęcie tych nieruchomości na rzecz gminy. Należy wykonać szereg czynności. Jedną z najważniejszych działań jest uchwalenie Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego tego obszaru.

Następnie Pan Jaworski bardzo dokładnie wyjaśnił jakie prace są wykonywane i jakie będą.

Radny Pan Wojciech Budzyński

Czyli inwestujemy w nieswoją własność. Pytanie do Pana Prawnika czy istnieje taka możliwość, że ktoś inny kupi lub przejmie teren otaczający przedszkole, czy w sensie teoretycznym jest to możliwe?

Odp. udzielił Burmistrz

Jest podpisany akt notarialny i jesteśmy właścicielem tego przedszkola, drogi dojazdowej, bo inaczej nie moglibyśmy inwestować. Gmina od 1997 roku administruje te tereny i obiekt. Inwestujemy w to co jest naszą własnością. Miejsce gdzie znajduje się przedszkole jest jednym z piękniejszych i atrakcyjnych miejsc. Pytanie było jedno zasadnicze dlaczego tak późno gmina wystąpiła z wnioskiem o przejęcie tego obiektu. Najistotniejszą rzeczą jest to, że nieruchomość została przekazana nieodpłatnie na rzecz gminy i są czynione starania, żeby pozostałe grunty przejąć – zespół parkowy na własność, ale musimy spełnić pewne warunki i robimy starania.

Oczywiście, że jest taka możliwość, że ktoś inny może przejąć, ale póki co nie ma żadnych zagrożeń prawnych.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Poinformował, że taki wspólny budynek może przewidywać takie nakłady konieczne w celu zachowania substancji budynku, w celu dokonania pewnych napraw, które wymagają ingerencji. Współwłaściciele wspólnej nieruchomości będą partycypowali w kosztach tej inwestycji proporcjonalnie do powierzchni użytkowej zajmowanych lokali mieszkalnych.

Odp. udzielił Pan Krzysztof Jaworski – pracownik UMiG

W kwestii sprostowania – jeżeli powiedziałem, że droga nie jest naszą własnością to przepraszam za wprowadzenie w błąd. Oczywiście droga jest naszą własnością wraz z terenami na których położone są obiekty budowlane z placem zabaw.

 

Radny Pan Andrzej Meller

Kto będzie odpowiadał za mur w Wiosce jak się przewróci? Tam jest bardzo niebezpiecznie.

Odp. udzielił Pan Krzysztof Jaworski – pracownik UMiG

Cały mur położony jest w pasie drogowym drogi powiatowej. Konserwator zabytków, który obejmuje ochroną ten teren występował do wielu podmiotów między innymi do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, do Burmistrza, do Starosty Powiatowego gdzie były rozmowy kto tym problemem powinien się zająć i na chwilę obecną jest interpretacja, że obiekt należy do tego na czyim terenie się znajduje. De facto jest to teren powiatu lipnowskiego.

Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski

Problem jest znany w Starostwie.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Stawiam wniosek formalny – przeniesienie z działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę – w tym energia elektryczna na hydroforniach, stacjach uzdatniania wody widnieje kwota 220 000,00 zł. proponuję z tej kwoty przenieść 50 000,00 zł do działu 600 – Transport i łączność, na projekt drogi Sportowej – WNIOSEK NR 4

Burmistrz

Poinformował, że w miesiącu listopadzie 2018 roku zostały podpisane dwie umowy na 2019 rok z Enea Energa Opertor. W budżecie zostały zabezpieczone środki finansowe po podpisaniu umów, a jeżeli byśmy nie podpisali umowy w wyznaczonym terminie to wpadlibyśmy w tzw. zakup rezerwy, który jest o 1000% droższy w stosunku do umowy która została podpisana.

Radny Pan Andrzej Podlas

Wczoraj była informacja w mediach, że sejm ma uchwalać kwestie podwyżek na prąd i nie wiadomo, czy ta podwyżka dot. osób fizycznych czy instytucji publicznych.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Wyjaśnił, że opiera się na dokumentach (budżet z 2018 i budżet 2019) jest podwyżka 110% od ubiegłego roku to przeniesienie 50tys zł to jest w granicach 40%. Jeżeli faktycznie energia pójdzie w górę to nie zrobimy tego projektu, a jeśli nie to będą zarezerwowane środki.

Radny Pan Ryszard Szewczyk

Popieram, że wreszcie będzie trzeba zrobić drogi, które jeszcze są do zrealizowania. Jednak mieszkańcy piszą wnioski, petycje w sprawie oświetlenia i co mamy powiedzieć tym mieszkańcom np. Zajeziorza, Rumunki Skępskie, ulica Kolejowa, Dobrzyńska. Inwestycje, które są w budżecie są dla Miasta i Gminy ważne. Najpierw realizujmy te zadania, które są zaplanowane, a w trakcie realizowania budżetu będziemy szukać rezerw na inne rzeczy.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

W 2016 roku miał być realizowany wniosek dot. ulicy Sportowej.

Głosowanie – WNIOSEK NR 4

Wyniki głosowania;:

ZA: 3, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

Radny Pan Wojciech Budzyński

Postawił dwa kolejne wnioski:

WNIOSEK NR 5 – budowa placu zabaw w Skępem

Plac zabaw jest przy Szkole Podstawowej w Skępem, nad jeziorem Wielkim i w Wiosce, a można zrobić gdzieś w centrum, jest kilka propozycji lokalizacji – wydzielona część Rynku, przy strażnicy OSP, czy przy ulicy Sportowej. W dziale 750 – Administracja publiczna „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” jest kwota 27tys zł na promocje i można przeznaczyć na plac zabaw.

WNIOSEK NR 6 – zmienić przeznaczenie budynku przy ulicy Dworcowej, utworzenie w nim Klubu Seniora

Burmistrz

Będziemy szukać miejsc i środków na place zabaw i radni zdecydują gdzie te place zabaw będą usytuowane. Każda gmina musi się promować, w naszym budżecie nie są to duże pieniądze.

Budynek po byłym posterunku policji został przekazany przez Wojewodę z 90% bonifikatą przy wartości budynku ponad 400tys zł i to nie jest bagatelną kwotą za taki obiekt i piękną działkę. Bonifikatę otrzymaliśmy na ściśle określony cel – usytuowanie tam Ośrodka Pomocy Społecznej. W przyszłości na pewno będziemy starać się pomóc seniorom i rozwiązać problem.

Wspólna dyskusja radnych.

Radny Pan Wojciech Budzyński

Dobrze, że ten budynek został przejęty przez gminę, ale ja bym proponował, żeby w tym budynku zrobić Klub Seniora, a MGOPS przenieść na parter w urzędzie, a księgowość, podatki i innych pracowników na drugie piętro. Bo w tej chwili emeryci nie mają się gdzie spotykać.

Czy Rada w sensie prawnym może zmienić przeznaczenia tego obiektu bez konsekwencji?

Radca Prawny Piotr Rzepka

Właściciel może zrobić z budynkiem co chce, przy czym jeżeli została udzielona bonifikata przy nabyciu budynku w ściśle określonym celu to nabywca może spotkać się z zarzutem nie wykonania tego założenia w związku z tym będzie obawa o zwrot bonifikaty.

Radny Pan Ryszard Szewczyk

Należy się zastanowić czy faktycznie na tym drugim piętrze gdzie obecnie jest opieka społeczna mogą być biura? Drugie pytanie – ile razy był zmieniany budżet w tamtych latach? W każdej chwili jeżeli jest jakaś rezerwa to rada ma prawo przenieść z jednego paragrafu na drugi. Jeżeli będą pieniądze to place zabaw dla dzieci będą budowane, a ten budżet zapewne będzie zmieniany wiele razy w 2019 roku i w każdym następnym.

Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski

Praktycznie co sesję zmieniamy budżet ponieważ środki wpływają i wypływają.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Trzeba nieraz podjąć takie decyzję, że zmiany są potrzebne. Radio Hit w tej chwili nie wiem czy jest potrzebne, bo mamy transmisje nagrywane na żywo i mieszkańcy wiedzą co się dzieje. Radio Hit jak będzie zainteresowane naszą inwestycją, czy czymkolwiek to przyjdzie samo gratis zrobi, a główna promocja to jest nagranie i każdy może sobie odsłuchać, zobaczyć w całej Polsce. Mamy zadłużenie na 2019 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej 15 milionów to każda złotówka się liczy. Gazetka wydawana w kredowym papierze za tyle pieniędzy nie wiem jak mamy tak duże zadłużenie, czy nie może być wydawana w czarno – białym kolorze.

Radny Pan Wojciech Budzyński

Próbujecie za wszelką cenę nie dopuścić do tego żeby na miejscu dawnego posterunku policji znajdował się Klub Seniora, możemy nazwać miejsce spotkań dla ludzi starszych i w ten sposób próbujecie zablokować mówiąc – nie można pod względem prawnym.

Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski

Pan wyciąga strasznie daleko idące wnioski zupełnie bez podstaw.

Radny Pan Ryszard Szewczyk

Byłem na wielu spotkaniach z ludźmi których nazywamy seniorami i mogę powiedzieć, że pozytywnie odbierają informację, że budynek po byłym posterunku będzie przeznaczony na biura MGOPS, a seniorzy chętnie skorzystają z pomieszczeń, które będą wolne po opiece.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Czy była kontrola sanepidu, czy może funkcjonować MGOPS po byłym posterunku policji?

Radny Pan Ryszard Szewczyk

Pomieszczenia na drugim piętrze zostały warunkowo dopuszczone do użytkowania.

Burmistrz

Problemy lokalowe Urzędu Miasta i Gminy Skępe są duże, bo tak naprawdę MGOPS rozrasta się o zadania, a z tym się wiąże ilość pracowników.

Istnieje bardzo duża potrzeba budowy Centrum Oświatowego, żeby była czytelnia i biblioteka, a u góry duża piękna sala konferencyjna. Inne gminy mają zupełnie inne warunki lokalowe, a u nas tych warunków nie wykorzystano, bo sprzedano kino z idealną lokalizacją.

Po rozmowach z mieszkańcami taka wypływa potrzeba, a ośrodek po byłym posterunku będzie odpowiednio wykorzystany. Myślimy o emerytach i rencistach i na pewno będziemy im pomagać.

 

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Kino tą ruinę bardzo dobrze się sprzedało, wybudowało się centrum. Właścicielka zburzyła tą ruinę i jako kobieta udowodniła, że ten budynek do remontu się nie nadawał. Więcej w remont byśmy włożyli i taka jest prawda. Zyskaliśmy dwa razy wzięliśmy tyle pieniędzy, że wybudowaliśmy centrum i jeszcze całe kino dostaliśmy w postaci gruzu na drogi.

Radny Pan Roman Targański

Ja już nie mogę słuchać tego co opowiada Pan Suchocki – bzdury totalne. Strażacy zostali oszukani, bo kino to nie jest plac – to jest wielka tradycja Skępego. Uważam, że w Skępem lepszego miejsca nie ma czy na plac zabaw dla dzieci, czy wiele innych rzeczy. Trzeba do tego już nie wracać, ale nie można mówić nieprawdy i opowiadać, że gmina zrobiła na kinie interes, bo nie zrobiła, to były grosze. W tej chwili mówi się o Klubie Seniora przecież jest remiza OSP powinno tutaj włożyć pieniądze i pomóc strażakom, zrobić w środku remont, zmienić ogrzewanie i zagospodarować budynek żeby funkcjonował codziennie, a zabieranie budynku po byłym posterunku, w którym ma być MGOPS mija się z celem. Seniorzy spotykają się raz w tygodniu, a MGOPS pracuje codziennie.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ze sprzedaży kina było ponad 500tys zł. Budynek przy ulicy Sportowej niszczeje, bo nic tam się nie dzieje i o sentymencie nic się nie mówi, a tam były szatnie i grali „Błękitni”.

Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski

Budynek przy ulicy Sportowej chcieliśmy przeznaczyć na mieszkanie dla pewnej rodziny i ówczesny Pan Burmistrz na to się nie zgodził.

Radny Pan Wojciech Budzyński

Jeżeli jest możliwość wyremontowania sali OSP to Pan Targański ma racje to ja bym od tego wniosku odszedł, ale to jest mglista rzeczywistość i nie do końca pewna.

Następnie odniósł się do Uchwały Nr 9/WPF/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej – Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wielkości 28tys zł – odczytał (uchwała w załączeniu). Interesuje mnie co będzie sprzedawane w 2019 roku i co było sprzedawane i czy rada wyrażała na to zgodę?

Odp. Skarbnik Pani Barbara Leśniewska

RIO zwróciła uwagę, aby realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, aby uzyskać wskaźniki, które mamy w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej, a konkretna kwota będzie przedstawiona w sprawozdaniu opisowym, które radni otrzymają do końca marca 2019 roku.

Inspektor Agnieszka Skowrońska

Są podjęte uchwały rady wyrażające zgodę na sprzedaż.

Radny Pan Wojciech Budzyński

Konkretnie co zostało sprzedane?

Inspektor Agnieszka Skowrońska

W 2018 roku nic nie było sprzedane była wystawiona na sprzedaż działka położona w miejscowości Szczekarzewo nikt nie był zainteresowany działką. W przyszłym roku myślę, że będzie wystawiona na sprzedaż jeszcze raz.

Radny Pan Wojciech Budzyński

Zdziwiony jestem, bo w kampanii wyborczej Pan Burmistrz mówił, że nic nie będzie sprzedawane jeżeli chodzi o majątek gminy.

Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski

Przechodzimy do przegłosowania poszczególnych wniosków:

WNIOSEK NR 5

Wyniki głosowania:

ZA: 4, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

WNIOSEK NR 6

Wyniki głosowania:

ZA: 4, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Dochody majątkowe w wysokości 1.287.463,17zł – z czego one będą pochodzić?

Skarbnik

Na dochody majątkowe składają się przede wszystkim dotacja na stacje uzdatniania wody oraz dotacja na Infostradę Pomorza i Kujaw. Pozostała kwota może wpłynąć ze sprzedaży mienia komunalnego, ale to uwzględniamy w budżecie dopiero z chwilą uzyskania tych dochodów.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Dlaczego w dziale 852 – Pomoc społeczna, jest prawie 200tys. mniej. Skąd to się wzięło, że w tym roku mamy tyle mniej na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej?

Skarbnik

Trudno mi powiedzieć, ale podstawą wyliczenia tej kwoty jest dotacja, która wpływa od Wojewody i kwota, o którą wnioskuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Na pewno na zadanie, które ośrodek będzie realizował wystarczy.

Kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska

To jest zawarte w budżecie, ale to nie jest pełny obraz, urząd podaje takie kwoty, ale one będą ulegały zwiększeniu. Zawsze budżet jest elastyczny i on się zmienia w trakcie roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Ten budżet na pewno nie jest idealny, na pewno życzylibyśmy sobie dużo więcej inwestycji, ale jest to budżet naszych możliwości. Mamy w budżecie jedną poważną inwestycję, która będzie nas kosztowała 3.700.000,00 zł i jest to stacja uzdatniania wody – jest to inwestycja konieczna, która była przesuwana od wielu lat. SUW, który powstanie zaopatruje w wodę 2/3 mieszkańców naszej gminy, ponad 5tys. ludzi. To jest wstępny budżet. W marcu przyjdą 100% dane jeżeli chodzi o subwencje jakie nasza gmina otrzyma.

f)        głosowanie nad projektem uchwały budżetowej:

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019.

(ZA: 11, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

Burmistrz w kilku słowach podziękował radnym za uchwalenie budżetu oraz Pani Skarbnik i pracownikom za pracę nad przygotowaniem budżetu. Zaznaczył, ze budżet nie jest idealny, ale jest realistyczny i będzie zmieniany w zależności od sytuacji, i będą wprowadzane nowe inwestycje, bo są złożone wnioski i będą dalej składane o dofinansowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 5 minut przerwy.

Pkt 8

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019-2032 – druk nr 7

Uzasadnienie projektu uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączeniu do protokołu).

Do projektu uchwały odniósł się:

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Wskaźnik pokazuje wyraźnie jak gmina była w dobrej kondycji w 2016 roku, to jest jeszcze pozostałość po poprzednich latach kiedy był nadmiar kruszywa i wszystkiego i gmina mogła jakoś się rozwijać. Zadłużenie było 6.557.201,00zł, a na dzień dzisiejszy prognoza wskazuje, że jest 15.051.099,00zł. Widać jak to wzrosło.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Widzę, że stara się Pan manipulować danymi statystycznymi. Nie powiedział Pan, że kiedy władza się zmieniła w 2014 roku, to wtedy zadłużenie wynosiło prawie 9 milionów. W 2016 zmalało dzięki temu, że spłacaliśmy to zadłużenie.

 

Burmistrz

My gminy nie zadłużamy na konsumpcję. Bierzemy kredyty na cele inwestycyjne. Tak robi każdy samorząd. Chciałbym przypomnieć, że zadłużenie gminy, o którym Pan opowiada, wynosiło prawie 9mln przy budżecie 25mln zł. Łącznie spłaciliśmy 3.765.000,00zł wcześniejszych zobowiązań. Na chwilę obecną mamy zadłużenie 12.751.099,00zł. Przez okres kiedy jestem burmistrzem, zadłużenie gminy to 8.223.158,00zł, reszta to bagaż z poprzednich lat. A na hali Pan nawet nie był i nie zobaczył na co poszło tyle pieniędzy. Złożyło się na to głównie nieprzewidziany remont hali sportowej za 3.200.00,00zł i budowa 5km drogi za 1.600.000,00zł. To są też zaciągnięte pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska na halę i stację uzdatniania wody w Wólce. Zaciągane pożyczki były, są i będą przeznaczane na inwestycje.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Nie byłem na hali dlatego, że nie zasiadam w Komisji Oświaty, to ludzie od oświaty mają się tym interesować i dbać, żeby wszystko było dobrze. Ja też mógłbym remontować sobie dom i brać na wszystko pożyczki, ale czasami trzeba być realistą i przestać się zadłużać. Ale Pan się z tego nie wycofa, bo ma Pan 12 radnych za sobą, którzy ten budżet też przegłosują. W 2016 roku zadłużenie wynosiło 6.557.201,00zł, a w prognozie 2019 wynosi 15.051.099,00zł. Ja na dzień dzisiejszy nie pozwoliłbym burmistrzowi zaciągać kredytów, my musimy kontrolować czy może wziąć kredyt czy już nie może. 3-osobowy klub nie jest w stanie tego przegłosować.

Burmistrz

Pan mówi o prognozie finansowej, a ja podałem zadłużenie na dzień dzisiejszy.

Radny Pan Marcin Mierzejewski

Ja bym może przyznał Panu rację, żeby powiedzieć dość kredytom. Ale prędzej Pan nalegał, żeby zrobić ulicę Sportową, zrobić plac zabawa, zrobić coś jeszcze, a z czego mamy to zrobić? W jaki sposób Pan chce pozyskać na to pieniądze? Ja popieram ograniczenie zadłużenia, ale nie ma innej możliwości jeżeli chcemy pozyskiwać środki zewnętrzne na inwestycje.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

My, jako klub wskazaliśmy skąd można przenieść pieniądze i na co przeznaczyć. Można tak cały dzień wskazywać, tylko trzeba usiąść i to przeanalizować. A wy tak usiedliście i wam wszystko pasuje.

Radny Pan Wojciech Budzyński

W uchwale Nr 9/WPF/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej (w załączeniu) jest wspomniane coś o nadwyżce operacyjnej i tu są podane jakieś kwoty i ja mam takie pytanie – skąd te pieniądze się wezmą, skoro w 2020 roku ma ona wynosić 6,5mln?

Skarbnik

Nadwyżka operacyjna jest to różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących tzw. wolne środki z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 15 listopada taką nadwyżkę wskazaliśmy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Jeżeli więcej pytań nie ma przechodzimy do głosowania.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019-2032. (ZA: 11, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

Pkt 9

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 – 2023 – druk nr 8

Uzasadnienie projektu uchwały odczytała Kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska (w załączeniu do protokołu). Nikt z radnych nie odniósł się do projektu.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

(ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 10

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – druk nr 9

Kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska – wyjaśniła, że uzasadnienie do tej uchwały jest takie same jak przy poprzedniej uchwale. Nie było pytań do uchwały.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

(ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 11

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta i Gminy Skępe do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019 – 2024 – druk nr 10

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Tak jak na komisji Państwu przedstawiałem dwie kandydatury: Pani Aleksandra Ruszkowska i Pani Bożena Ciesielska.

Nikt z radnych więcej kandydatur nie zgłosił.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta i Gminy Skępe do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019 – 2024

(ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 12

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i Petycji Pan Andrzej Podlas (w załączeniu).

Nikt z radnych nie miał pytań do przedstawionego projektu uchwały.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki administracyjnej

(ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 13

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady

Burmistrz przedstawił informacje w następującej kolejności:

-         Informacja za okres od dnia 14.11.2018r. do dnia 28.12.2018r. w sprawie wydanych zarządzeń dotyczących budżetu

-         Informacja dotycząca realizacji Uchwał II Sesji Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2018 roku

-         Informacja na sesję Rady Miejskiej w Skępem w dniu 28.12.2018r. dotycząca dofinansowania ze środków UE, innych źródeł, a także inwestycji

-         Informacja dotycząca pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skępe

-         Sprawozdanie z uroczystości kulturalnych – 28 grudnia 2018r.

Poza tym, Burmistrz nadmienił, że 12 grudnia 2018 miało miejsce podpisanie umowy użyczenia lekkiego samochodu ratownictwa technicznego RENAULT MASCOTT dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce, który był na wyposażeniu Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Lipnie. Natomiast 17 grudnia 2018 roku w Lipnie miało miejsce przekazanie nowego radiowozu marki OPEL MOKKA dla policjantów z Posterunku Policji w Skępem zakupionego przy współpracy Wojewódzkiej Komendy Policji w Bydgoszczy oraz skępskiego samorządu.

Wszystkie informacje w załączeniu do protokołu.

Nikt z radnych nie miał pytań do przedstawionych informacji.

Pkt 14

Wolne wnioski i informacje

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski odczytał 2 informacje (w załączeniu):

-         Wniosek Komitetu społecznego z dnia 04.12.2018r. w sprawie przywrócenia figury Matki Boskiej Skępskiej na Rynku w Skępem

-         Podziękowanie dla Rady Miejskiej w Skępem za przekazanie darowizny na rzecz zwierząt z przytuliska w Ławiczku

Pkt 15

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Pan Janusz Kozłowski zakończył posiedzenie słowami:

ZAMYKAM III SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Na tym obrady III Sesji Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski