Uchwała Nr V/34/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 26 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Skępem na 2019 r.

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), w związku z § 45 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Skępe przyjętego Uchwałą Nr XLIX/318/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 września 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 4673) zmienionego uchwałą Nr L/324/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5220) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Skępem na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do uchwały skreśla się punkt 3;

2) w załączniku nr 2 do uchwały:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4. Wyjazdowe konsultacje społeczne w placówkach oświatowych i kulturalnych oraz pomocy społecznej (na przełomie miesiąca kwietnia i maja organizacja objazdowej komisji w celu zapoznania się z planowanymi pracami remontowo-budowlanymi oraz doposażeniem placówek oświatowych planowanych przez dyrektorów tychże placówek w okresie wakacji).,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

11. Analiza przyznanych dotacji celowych.,

c) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

15. Analiza pism będących w kompetencji komisji..

3) w załączniku nr 3 do uchwały, w pkt 6 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) ocena wykonania wniosków i postulatów komisji.;

4) w załączniku nr 4 do uchwały:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. Ocenianie postulatów  mieszkańców miasta i gminy będących w kompetencji komisji,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4. Ocena wykonania wniosków i postulatów komisji.,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6. Analiza przedłożonych informacji nt. stanu technicznego utrzymania dróg gminnych z uwzględnieniem postulatów i wniosków zgłaszanych przez sołtysów i mieszkańców..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem.

§ 3. Uchwała wchodzi  życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, stałe komisje podlegają radzie gminy i przedkładają jej plany pracy oraz sprawozdania z działalności.

Statut Miasta i Gminy w Skępem w § 45 ust. 1 stanowi, iż komisje działają zgodnie z ich rocznym planem pracy.

Ponieważ przewodniczący komisji rady zgłosili do Przewodniczącego rady wnioski o zmianę niektórych zapisów uchwalonych na poprzedniej sesji planów, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.