Uchwała Nr V/36/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Łąkiem podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Na podstawie art. 89 ust. 1 i 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2019 r. szkoły filialnej w Łąkiem podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

§ 2. O zamiarze likwidacji szkoły należy poinformować rodziców dzieci, Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Miasta i Gminy Skępe oraz wystąpić do Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji szkoły.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy, m. in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu.  Organ prowadzący jest zobowiązany, co najmniej na sześć miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu. Szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

 Na podstawie powyższych przepisów Rada Miejska w Skępem wyraża zamiar likwidacji szkoły filialnej w Łąkiem o strukturze organizacyjnej 0, I - III podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem. Główną przyczyną zamiaru likwidacji szkoły jest bardzo mała liczba uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 nauka odbywa się w klasie 0 i łączonej klasie II z III (nie ma klasy pierwszej). Do szkoły łącznie uczęszcza 18-cioro dzieci (kl. 0 - 10 dzieci, kl. II - 5 dzieci i kl. III - 3 dzieci). Prognozy demograficzne na najbliższe lata dokonywane na podstawie ewidencji ludności wskazują, iż sytuacja nie ulegnie radykalnej zmianie. W roku szkolnym 2019/2020 prognozowana jest nauka przez 15 uczniów.

Uwarunkowania demograficzne w roku szkolnym 2018/2019 oraz w perspektywie lat 2019-2022 obrazują poniższe tabele:

 

Tabela 1

Uczniowie urodzeni w latach 2010-2015 zameldowani na pobyt stały (według danych z ewidencji ludności) w obwodzie szkoły filialnej w Łąkiem w roku szkolnym 2018/2019.

miejscowość

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

SP ŁĄKIE

SP ŁĄKIE

SP SKĘPE

INNA

SP ŁĄKIE

SP SKĘPE

INNA

SP ŁĄKIE

SP SKĘPE/ PP WIOSKA

INNA

SP ŁĄKIE

SP SKĘPE

INNA

SP ŁĄKIE

SP SKĘPE

INNA

SP ŁĄKIE

SP SKĘPE

INNA

Łąkie

1

6

1

2

0

3

0

4

4+1

3

3

2

3

1

0

2

1

0

4

Franciszkowo

-

-

-

-

0

1

0

-

-

-

0

1

0

0

0

1

0

0

2

Sarnowo

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

0

-

-

-

Bógzapłać

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

1

-

-

-

0

0

2

RAZEM

2

6

1

2

0

4

0

4

5

3

3

3

4

2

0

3

1

0

8

SUMA

2

9

4

12

10

5

9

 

Tabela 2

Uczniowie urodzeni w latach 2010-2015 zameldowani na pobyt stały (według danych z ewidencji ludności) w obwodzie szkoły filialnej w Łąkiem w roku szkolnym 2019/2020.

miejscowość

2010

2011

2012

2013

2014

2015

SP ŁĄKIE

SP SKĘPE

INNA

SP ŁĄKIE

SP SKĘPE

INNA

SP ŁĄKIE

SP SKĘPE/ PP WIOSKA

INNA

SP ŁĄKIE

SP SKĘPE

INNA

SP ŁĄKIE

SP SKĘPE

INNA

SP ŁĄKIE

SP SKĘPE

INNA

Łąkie

5

2

2

0

3

0

4

4+1

3

3

2

3

1

0

2

1

0

4

Franciszkowo

-

-

-

0

1

0

-

-

-

0

1

0

0

0

1

0

0

2

Sarnowo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

0

-

-

-

Bógzapłać

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

1

-

-

-

0

0

2

RAZEM

5

2

2

0

4

0

4

5

3

3

3

4

2

0

3

1

0

8

SUMA

9

4

12

10

5

9

 

Tabela 3

Liczba uczniów z obwodu szkoły filialnej w Łąkiem w roku szkolnym 2018/2019 i prognozowana na lata przyszłe według obecnie uczęszczających dzieci.

klasa

rok szkolny

0

I

II

III

RAZEM

2018/2019

10

0

5

3

18

2019/2020

6

4

0

5

15

2020/2021

3

3

4

0

10

2021/2022

1

2

3

4

10

 

Tabela 4

Liczba dzieci urodzonych w obwodzie szkoły filialnej w Łąkiem według danych z ewidencji ludności (zameldowanie na pobyt stały).

rok urodzenia

liczba dzieci

2016

11

2017

9

2018

6

 

 Uczniowie zlikwidowanej szkoły filialnej będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, której organizacyjnie jest podporządkowana szkoła filialna w Łąkiem.

 Miasto i Gmina Skępe zapewnia dowóz uczniów likwidowanej szkoły autobusem szkolnym do Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem. Liczebność uczniów w poszczególnych klasach szkoły filialnej w Łąkiem jest tak mała, iż włączenie ich do poszczególnych oddziałów w Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem nie spowoduje tworzenia dodatkowych oddziałów, więc nie będzie stwarzało dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli.

 Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem posiada lepszą bazę dydaktyczną, przy szkole znajduje się dobrze wyposażony plac zabaw, kompleks boisk sportowych "Orlik", hala sportowo - widowiskowa, pracownie przedmiotowe, nowocześnie wyposażone pracownie językowe oraz pracownie komputerowe, biblioteka z bogatym księgozbiorem. W szkole filialnej w Łąkiem ze względu na małą liczbę uczniów, nauka odbywała się w klasach łączonych 0 z I, II z III. W Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem nie ma klas łączonych, co winno wpłynąć pozytywnie na poziom kształcenia.

 W szkole filialnej w Łąkiem zatrudnionych jest trzech nauczycieli, w tym dwóch nauczycieli na czas nieokreślony: jeden w wymiarze 1 etatu, drugi w wymiarze niepełnego etatu. Trzeci nauczyciel zatrudniony jest na czas określony w wymiarze 1 etatu. Ponadto zatrudnieni są nauczyciele języka angielskiego, religii w wymiarze przewidzianym w planie nauczania. Oprócz nauczycieli zatrudniona jest jedna osoba w charakterze woźnej - sprzątaczki w wymiarze 1/2 etatu i jedna osoba w charakterze palacza - konserwatora w wymiarze 1/2 etatu. Dalsze losy zawodowe zatrudnionych osób zostaną rozstrzygnięte na etapie opracowywania arkuszy organizacyjnych szkół.

 Celem likwidacji szkoły filialnej w Łąkiem jest dostosowanie gminnej sieci szkół do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związane z tym racjonalizowanie ponoszonych wydatków na zadania oświatowe.

 W związku z powyższym podjęcie przez Radę Miejską w Skępem uchwały o zamiarze likwidacji szkoły filialnej w Łąkiem jest uzasadnione.