Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.1.2019

 

 

Ogłoszenie nr 515816-N-2019 z dnia 2019-02-19 r.

Miasto i Gmina Skępe: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Przedsięwzięcie pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody” jest częścią projektu zintegrowanego pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Skępe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku , działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Skępe, krajowy numer identyfikacyjny 91086656000000, ul. ul. Kościelna  2 , 87-630  Skępe, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 878 521, e-mail k.jaworski@skepe.pl, faks 542 877 204.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.skepe.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.skepe.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.skepe.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna (poczta, kurier, osobiście itp.)
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem
Numer referencyjny: UMiG.271.2.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem, zgodnie z dokumentacją projektową/techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 2. W ramach inwestycji przewidziano rozebranie istniejącego budynku stacji wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi wody i odstojnikami. Zaprojektowano nowy parterowy budynek SUW, parterowy budynek techniczny, trzy nadziemne, stalowe zbiorniki retencyjne wody posadowione na żelbetowym fundamencie, wyniesionym. Zbiorniki ocieplone wełną mineralną w płaszczu z blachy stalowej trapezowej, powlekanej. Przewidziano budowę podziemnego, żelbetowego zbiornika - odstojnika wód popłucznych, a także nową studnię z zasuwą przy odstojniku, studnię neutralizacyjną i zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne. Obiekty inżynierskie jak zbiorniki, odstojnik i studnie opracowano w odrębnym projekcie konstrukcji. Istniejące studnie głębinowe, zlokalizowane poza działką nie są objęte niniejszym projektem Przewidziano nowe ogrodzenie terenu z bramą i furtką, które będzie obejmowało całą działkę. Zaprojektowano podjazd od bramy do budynku stacji, odstojnika i zbiorników retencyjnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, na podbudowie z tłucznia kamiennego i podsypce piaskowo-cementowej. Na miejscu parkingowym, stanowiska postojowe wyznaczyć pasami z kostki brukowej, w kolorze szarym. Strefę ochrony bezpośredniej stanowi wygrodzony teren działki. Teren wygrodzony należy zagospodarować zielenią. Przyjmuje się realizację procesu uzdatniania wody, w oparciu o dwustopniowy system filtracji, w ramach którego prowadzone będą następujące czynności: 1) proces napowietrzania wody surowej Io ciśnieniowej, 2) filtracja Io, 3) proces napowietrzania IIo, 4) filtracja IIo, 5) dezynfekcja wody. Maksymalna wydajność suw – 150 m3/h. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (w zakresie wskazanym w pkt 1), która stanowi załącznik do SIWZ. Przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ ma charakter wyłącznie pomocniczy w stosunku do dokumentacji projektowej/technicznej i służy określeniu rodzaju robót objętych poszczególnymi pozycjami harmonogramu rzeczowo – finansowego, zaś pełny zakres robót Wykonawca zobowiązany jest określić na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej. 4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową/techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnie obowiązującym prawem budowlanym, innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną. 5. W razie konieczności odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę niezależnie czy odstąpienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz jest zobowiązany do wykonania niezbędnych prac w celu zapobieżenia powstania szkody po stronie Zamawiającego. 6. Harmonogram prac musi uwzględniać wykonanie zadania w dwóch etapach: 1) 1 etap z terminem wykonania do dnia 28.06.2019 r. obejmujący zaangażowanie finansowe na poziomie 50% całego zadania inwestycyjnego; 2) 2 etap z terminem wykonania zgodnym z zapisami §5 niniejszej SIWZ obejmujący zaangażowanie finansowe na poziomie 50% całego zadania inwestycyjnego, przy czym wraz z 1 etapem musi łącznie obejmować całe zadanie inwestycyjne. 7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o dokumentację projektową/techniczną. 8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązuje się zorganizować i urządzić zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbędnych mediów i ich opomiarowaniem. 9. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z właściwymi zarządcami dróg projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, a następnie uzyska zatwierdzenie tych projektów przez właściwe do tego organy. 10. Wykonawca prowadząc proces budowlany zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanej dostawy wody do sieci, za wyjątkiem sytuacji konieczności dokonania czynności wymaganych technologią wykonania robót, o którym to fakcie zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem, przy czym przerwa w działaniu stacji i dostawie wody każdorazowo nie możne wynosić więcej niż 8 godzin. 11. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać zgody właściwych zarządców dróg i terenów na zajęcie pasa drogowego i terenu na czas trwania robót oraz poniesie związane z tym opłaty administracyjne. 12. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia i ochrony istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz pozostałego majątku publicznego i prywatnego znajdującego się w terenie robót. 13. Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę laboratoryjną, geodezyjną i geologiczną budowy wraz z wykonaniem wszelkich badań, w tym także wykonaniem badań na żądanie Zamawiającego w przypadku wątpliwości co do jakości wykonanych robót i użytych materiałów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 14. Wykonawca na własny koszt dostarczy wszelkie materiały budowlane oraz sprzęt budowlany, zatrudni pracowników, dostarczy, utrzyma i usunie po zakończeniu robót wszelkie urządzenia z terenu budowy. 15. Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego udostępnić do wglądu formularze zamówieniowe materiałów i urządzeń. Zamówienia materiałów i urządzeń innych niż wymienione w dokumentacji wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. 16. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 17. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ przez niego wykonanym w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 18. Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał, utylizował i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszarów, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone będą w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia. 19. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepisów przez inne osoby uczestniczące z jego ramienia w realizacji robót (podwykonawców, usługodawców, dostawców, itp.). 20. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na terenie budowy oraz poza nim) oraz ograniczać szkody oraz uciążliwości dla ludzi i właściwości wynikające z zanieczyszczeń, hałasu oraz innych skutków prowadzonych przez niego działań. Zapewni również, by emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczyły wartości określonych odpowiednimi normami. 21. Utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi obowiązek i koszt Wykonawcy. 22. Wykonawca na własny koszt prowadzić będzie właściwą gospodarkę odpadami oraz wymaganą dokumentację gospodarki odpadami w sposób określony przepisami szczególnymi. Dokumentację tę Wykonawca zobowiązany będzie udostępniać Zamawiającemu na jego żądanie. 23. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót i przeprowadzenia kontroli przez pracowników instytucji, o których Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego, pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych prawem budowlanym oraz do udostępnienia tym osobom danych i informacji wymaganych prawem budowlanym, a także pozwoli na przeprowadzanie audytu przez audytorów. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać dokumentację fotograficzną wykonaną techniką cyfrową z zapisem zdjęć w formacie powszechnie odczytywanym w formie elektronicznej – terenu budowy przed rozpoczęciem realizacji, w trakcie realizacji (tak aby monitorować stan wykonywania robót co najmniej 1 raz w tygodniu) i po zakończeniu robót, w celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego stanu przed i po zakończeniu robót. Wykonawca przekazuje fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz Zamawiającemu nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. 24. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 25. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów budowy do czasu przejęcia ich przez Zamawiającego. 26. Na Wykonawcy spoczywają wszelkie obowiązki właściwe dla Wykonawcy, w tym zwłaszcza wszelkie działania związane z koordynacją prac i działań w procesie budowlanym. 27. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do daty odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie przejętym oraz terenie, na który roboty te mogą oddziaływać. 28. Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów budowy (w tym dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym. 29. Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie robót ulegających „zakryciu” oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić prace do stanu poprzedniego. 30. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego części bądź urządzeń w toku realizacji Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt własny. 31. Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczonych i zainstalowanych urządzeń. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w języku polskim i dostarczy je Zamawiającemu na własny koszt co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie odbędzie się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednakże przed zakończeniem czynności odbioru końcowego. 32. Przeprowadzone szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest udokumentować w stosownym protokole. 33. Materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny do zrealizowania zamówienia – Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na własny koszt. 34. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 33 powinny być nowe, nieużywane i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1570, ze zm.), wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jak również spełniać wymogi przepisów szczególnych. 35. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. Sprzęt używany do wykonywania robót powinien być sprawny i posiadający wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp. 36. W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych opisów cech materiałów przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest zobowiązany przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalającym na ich zaakceptowanie, przesłać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informację określającą proponowane rozwiązania. Na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiały stosowane przez Wykonawcę będą poddawane próbom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawcę. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem prób, testów lub badań. Materiały lub urządzenia, w stosunku do których Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zażądał przeprowadzenia prób, testów lub badań nie mogą zostać wykorzystane przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 37. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały w gatunku I oraz posiadać dla nich wymagane prawem świadectwa, atesty i certyfikaty. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów lub każdej ich części (partii) certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, atesty, itp. 38. Materiały i urządzenia, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w zawartej umowie, jak również nieodpowiadające Polskim Normom lub nieposiadające stosownych atestów oraz certyfikatów muszą zostać usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiającego, w podanym przez niego terminie. Jeżeli to nie nastąpi mogą zostać usunięte przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 39. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji czynności zmierzających do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz dostarczyć komplet dokumentów niezbędnych do jego uzyskania. 40. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania operatu wodno-prawnego dla obiektu stacji uzdatniania wody oraz do wnoszenia uzupełnień i poprawek do tego dokumentu na wezwanie odpowiednich instytucji, a także do współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji czynności zmierzających do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. 41. Woda uzdatniona po procesie jej obróbki na projektowanej instalacji musi charakteryzować się spełnieniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), a w przypadku zmiany tych wymagań do nowych regulacji prawnych w tym zakresie obowiązujących na dzień odbioru końcowego inwestycji. 42. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 43. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 44. W przypadku użycia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową/ techniczną powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyrażenie „lub równoważne”. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej/technicznej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową/techniczną. 45. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody Dodatkowe kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 46. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót budowlanych w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego zamówienia w wysokości nie większej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego. 47. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: prace montażowe, instalacyjne oraz roboty ogólnobudowlane z zakresu robót instalacyjnych sieci sanitarnych, energetycznych i elektrycznych oraz budowlanych określonych w opisie przedmiotu zamówienia (wyjątek stanowią sytuacje, gdy prace wykonuje osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo), chyba, że z odrębnych przepisów wynika, że te osoby nie muszą być zatrudnione na umowę o prace. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 46. Podwykonawcy: 1) Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia do powierzenia podwykonawcom. 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) zakres zamówienia powierzany podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy. 3) Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo na części zamówienia wymienione w ofercie przetargowej jedynie w trybie określonym w art. 6471 Kodeksu cywilnego. Nie wyraża się zgody na powierzenie całości lub części robót podwykonawcy w innym trybie, bez względu na to, czy Zamawiający powziął i kiedy powziął informację o takim powierzeniu. Zamawiający ma prawo żądania usunięcia podwykonawcy, na którego nie wyraził zgody. Do zawierania umów o podwykonawstwo oraz rozliczeń z tego tytułu stosuje się również zapisy art. 143a – 143c ustawy Prawo zamówień publicznych. 4) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników. 5) Pozostałe warunki dotyczące podwykonawstwa określa wzór umowy – załącznik nr 4.

II.5) Główny kod CPV: 45252120-5
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45223500-1

45200000-9

45111291-4

45111000-8

45310000-3

45315100-9

45315600-4

45315700-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót budowlanych w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego zamówienia w wysokości nie większej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-29

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca wykaże posiadanie: 1) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony i 00/100 zł); 2) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony i 00/100 zł).
Informacje dodatkowe Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy – wyszczególnionych w § 8 ust. 1 i 2 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże wykonanie/dysponowanie: 1) należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie bądź przebudowie obiektu stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 120 m3/h oraz wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony i 00/100); 2) 1 osobą na stanowisku kierownika budowy i kierownika branży technologicznej (sanitarnej) posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami budowlanymi bądź nadzorowaniu robót budowlanych przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie, rozbudowie bądź przebudowie obiektu stacji uzdatniania wody (co najmniej 1 robota) i posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; 3) 1 osobą na stanowisku kierownika robót branży konstrukcyjno - budowlanej posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami budowlanymi bądź nadzorowaniu robót budowlanych przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie, rozbudowie bądź przebudowie obiektu stacji uzdatniania wody (co najmniej 1 robota) i posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; 4) 1 osobą na stanowisku kierownika robót branży elektrycznej posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami budowlanymi bądź nadzorowaniu robót budowlanych przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie, rozbudowie bądź przebudowie obiektu stacji uzdatniania wody (co najmniej 1 robota) i posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2272). W przypadku zaproponowania osób, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza. Wymieniona wyżej osoby powinny posiadać na etapie realizacji aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy – wyszczególnionych w § 8 ust. 1 i 2 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wymagana forma dokumentu – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wymagana forma dokumentu – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem; 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - wymagana forma dokumentu – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem; 4) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 10 do SIWZ); wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wymagana forma dokumentu – oryginał, a w przypadku dowodów kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert potwierdzająca spełnienie warunku wskazanego §6 ust. 2 pkt. 1 SIWZ - wymagana forma dokumentu – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem; 2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzające spełnienie warunku wskazanego §6 ust. 2 pkt. 2 SIWZ - wymagana forma dokumentu – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem; 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty potwierdzający spełnienie warunku wskazanego §6 ust. 3 pkt. 1 SIWZ (załącznik nr 8 do SIWZ) - wymagana forma dokumentu – oryginał, a w przypadku dowodów kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem; 4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający spełnienie warunku wskazanego §6 ust. 3 pkt. 2 – 4 SIWZ (załącznik nr 9 do SIWZ) - wymagana forma dokumentu – oryginał.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wypełniony i podpisany Formularz oferty zgodny z załączonym wzorem (załącznik nr 1 do SIWZ) - wymagana forma dokumentu – oryginał; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia - wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie; 3) dokument potwierdzający wniesienie wadium (forma zgodna z § 10 SIWZ) - wymagana forma dokumentu – oryginał; 4) wykaz czynników cenotwórczych (załącznik nr 11 do SIWZ) - wymagana forma dokumentu – oryginał; 5) harmonogram rzeczowo finansowy zgodny z załączonym wzorem (załącznik nr 12 do SIWZ) - wymagana forma dokumentu – oryginał.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 70.000,00 PLN, słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2019 r. do godz. 12:00 i winno obejmować okres związania ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110,ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Skępem Nr 04 9546 0004 2001 0000 0749 0039 z dopiskiem „Wadium na Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Skępem”. 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 9. Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać bezwarunkowe, że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i ust.5 ustawy Pzp. 10. W trakcie postępowania przetargowego czas związania ofertą może ulec przedłużeniu o oznaczony okres, co pociąga za sobą obowiązek przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 11. Odmowa wyrażenia przez Wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie spowoduje utraty wadium.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena wykonania zamówienia (C)

60,00

Okres gwarancji (G)

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian w Dokumentacji projektowej/technicznej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia przedmiotu Umowy, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2) Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji Projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tego dokumentu lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej/technicznej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej/technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej/technicznej, w szczególności napotkania niezinwentaryzo-wanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3) ponadto umowa może zostać zmieniona w następujących okolicznościach: a) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, tj. dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne, b) zmiany podwykonawców, zmiany zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcom lub zgłoszenia ich udziału, przy czym jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana, rezygnacja (albo wyprowadzenie) z podwykonawcy, który jest jednocześnie podmiotem, na którego zasobach Wykonawca będzie polegać podczas realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych na podstawie art 22 ust 1 i 1a ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej/technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć zawierając niniejszą umowę, d) wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa, podniesieniem funkcjonalności i efektywności rozwiązań projektowych, jeżeli rozwiązania zamienne odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, e) wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, f) konieczności zmiany sposobu wykonywania robót, której nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 3) wstrzymanie realizacji robót z przyczyn od Wykonawcy niezależnych. 2. Potrzeba wprowadzenia każdej zmiany do umowy zostanie potwierdzona poprzez sporządzenie „protokołu konieczności” podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 4. Umowa może zostać zmieniona również w innych okolicznościach wynikających bezpośrednio z ustawy Pzp oraz ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-07, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacje o prawach i obowiązkach Wykonawcy i Zamawiającego wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zawarte zostały w §21 pkt 8 i 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załączniku nr 4 (wzór umowy).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

W związku z prośbą, która w dniu 01.03.2019 r. wpłynęła do Zamawiającego na stronie zostają zamieszczone dokumenty w formie edytowalnej, które stanowią załącznik do oferty.

 

 

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

 

I. Ogłoszenie o zamówieniu:

 

Sekcja IV, punkt IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

„Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 70.000,00 PLN, słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2019 r. do godz. 12:00 i winno obejmować okres związania ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110,ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Skępem Nr 04 9546 0004 2001 0000 0749 0039 z dopiskiem „Wadium na Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Skępem”. 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 9. Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać bezwarunkowe, że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i ust.5 ustawy Pzp. 10. W trakcie postępowania przetargowego czas związania ofertą może ulec przedłużeniu o oznaczony okres, co pociąga za sobą obowiązek przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 11. Odmowa wyrażenia przez Wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie spowoduje utraty wadium.”

 

2. Sekcja IV, punkt: IV.6.2) otrzymuje brzmienie:

„Data: 2019-03-14, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

 

Wskazać powody:

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Polski.”

 

II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

 

1. §10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2019 r. do godz. 12:00 i winno obejmować okres związania ofertą.

 

2. §12 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

 

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe i winna posiadać oznaczenia:

 

„Oferta – Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem”

 

Nie otwierać przed 14.03.2019 r., godz. 12:15.

 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można ją zwrócić niezwłocznie w przypadku złożenia jej po wymaganym terminie.”

 

3. §13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Oferty należy przesłać / składać do dnia 14.03.2019 r. do godz. 12:00 na adres siedziby Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. Nr 5 sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.:

 

4. §13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.03.2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, sala nr

 

Zmiana terminu składania ofert podyktowana jest faktem wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 05.03.2019 r., które mogą wymagać wprowadzenia zmian do ofert.

 

 

 

 

Skępe, dn. 05.03.2019 r.

 

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

I. Ogłoszenie o zamówieniu:

 

Sekcja IV, punkt IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

„Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 70.000,00 PLN, słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2019 r. do godz. 12:00 i winno obejmować okres związania ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110,ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Skępem Nr 04 9546 0004 2001 0000 0749 0039 z dopiskiem „Wadium na Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Skępem”. 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 9. Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać bezwarunkowe, że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i ust.5 ustawy Pzp. 10. W trakcie postępowania przetargowego czas związania ofertą może ulec przedłużeniu o oznaczony okres, co pociąga za sobą obowiązek przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 11. Odmowa wyrażenia przez Wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie spowoduje utraty wadium.”

 

2. Sekcja IV, punkt: IV.6.2) otrzymuje brzmienie:

„Data: 2019-03-15, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

 

Wskazać powody:

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Polski.”

 

II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

 

1. §10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2019 r. do godz. 12:00 i winno obejmować okres związania ofertą.

1. §12 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

 

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe i winna posiadać oznaczenia:

 

„Oferta – Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem”

 

Nie otwierać przed 15.03.2019 r., godz. 12:15.

 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można ją zwrócić niezwłocznie w przypadku złożenia jej po wymaganym terminie.”

 

2. §13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Oferty należy przesłać / składać do dnia 15.03.2019 r. do godz. 12:00 na adres siedziby Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. Nr 5 sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.:

 

3. §13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.03.2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, sala nr 12.”

 

Zmiana terminu składania ofert podyktowana jest faktem wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 08.03.2019 r., które mogą wymagać wprowadzenia zmian do ofert.

 

Skępe, dn. 08.03.2019 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Skępem

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.1.2019 na Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Skępem zostało złożonych 5 ofert:

 

I.        HYDRO-PARTNER Sp. z o.o.

ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno

1.       Cena oferty: 4.741.468,25 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatność:  zgodnie z SIWZ.

 

II.       Instalcompact Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

1.       Cena oferty: 4.797.000,00 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatność:  zgodnie z SIWZ.

 

III.     HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp k.

ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin

1.       Cena oferty: 4.969.200,00 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatność:  zgodnie z SIWZ.

 

IV.    ZOBII BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 8/45, 09-200 Sierpc

1.       Cena oferty: 4.380.412,04 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatność:  zgodnie z SIWZ.

 

V.     Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe PRO-MET H. Kubusiński i Wspólnicy Sp.J.

ul. Borecka 29a, 63-720 Koźmin Wlkp.

1.       Cena oferty: 3.785.109,10 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatność:  zgodnie z SIWZ.

 

VI.    Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3.625.561,27 zł brutto.

 

 

Skępe, 18.03.2019 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Skępem

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.1.2019 na Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Skępem została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe PRO-MET H. Kobusiński i Wspólnicy Sp.J. ul. Borecka 29a, 63-720 Koźmin Wlkp.

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

 

1

Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

HYDRO-PARTNER Sp. z o.o.

ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno

 

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

47,90 pkt

 

Liczba punktów  w kryterium Okres gwarancji (G)

40,00 pkt

Razem

87,90 pkt.

2

Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

Instalcompact Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

47,34 pkt

Liczba punktów  w kryterium Okres gwarancji (G)

40,00 pkt

Razem

87,34 pkt

 

3

Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp k.

ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

45,70 pkt

Liczba punktów  w kryterium Okres gwarancji (G)

40,00 pkt

Razem

85,70 pkt

4

Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

ZOBII BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 8/45, 09-200 Sierpc

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

51,85 pkt

Liczba punktów  w kryterium Okres gwarancji (G)

40,00 pkt

Razem

91,85 pkt

5

Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe PRO-MET H. Kobusiński i Wspólnicy Sp.J.

ul. Borecka 29a, 63-720 Koźmin Wlkp.

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60,00 pkt

Liczba punktów  w kryterium Okres gwarancji (G)

40,00 pkt

Razem

100,00 pkt

 

Skępe, 05.04.2019 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego nr UMiG.271.2.1.2019 na Budowę Stacji Uzdatniania Wody
w Skępem, w związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Unieważnienie postępowania dokonywane jest w związku z faktem, że Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w związku z czym jego oferta została odrzucona. Z kolei druga w kolejności najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Skępe, 15.04.2019 r.

 

 

 

                                                                                                     Piotr Wojciechowski

                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem