Uchwała Nr VI/37/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art.41 ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i poz.2224) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 poz.1030, poz.1490 i poz. 1669), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ( Dz. U. z 2016 r., poz.1492) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok  wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 „DZIAŁ VI. Preliminarz wydatków dla Miasta i Gminy Skępe na realizację profilaktycznego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2019”, otrzymuje brzmienie:

Dział VI

Preliminarz wydatków dla Miasta i Gminy Skępe na realizację profilaktycznego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2019

- Ogólna kwota: 135 873,00 złotych. Dział 851, Rozdział 85154

1. Składki na ubezpieczenie społeczne ( 4110) – 5.000,00 złotych.

2. Wynagrodzenie bezosobowe ( 4170) – 64 000,00 złotych, w tym:

1) wynagrodzenie opiekunów świetlic środowiskowych;

2) wynagrodzenie członków komisji;

3) wynagrodzenie dla palaczy.

3. Składki na Fundusz Pracy (4120)- 400,00 

4. Zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) – 10 000 złotych w tym:

1) zakup opału.

5. Zakup usług pozostałych ( 4300) – 38 073,00 złotych w tym:

1) teatry i warsztaty profilaktyczne;

2) wynagrodzenie terapeutów.

6. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) – 750,00 złotych.

7. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2330 ) – 400,00 złotych.

8. Różne opłaty i składki (4430 ) – 250,00 złotych.

9. Zakup środków żywności (4220) – 13 000,00 złotych

10. Nagrody konkursowe (4190 ) – 4 000,00 złotych.;

2) w załączniku Nr 2 „Dział IV Preliminarz wydatków na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2019 dla Miasta i Gminy Skępe”, otrzymuje brzmienie:

Dział IV.

Preliminarz wydatków na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2019 dlaMiasta i Gminy Skępe

- Ogólna kwota: 7.000 złotych. Dział 851,Rozdział 85153

1) Zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 500,00 złotych;

2) Zakup usług pozostałych (4300 ) – 6 500 .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                              

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

W uchwale Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Miasta i Gminy Skępe zmienia się wydatki w rozdziale 85154 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe ( 14 000 zł), § 4190 – nagrody konkursowe ( 3000,00 zł), § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia ( 7 000 zł), § 4220 – zakup środków żywności ( 6 000,00 zł), § 4300 – zakup usług pozostałych ( 27 973 zł ), § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne ( 2 000,00 zł). W rozdziale 85153  § 4300 – zakup usług pozostałych ( 4 675,00 zł ). Plan wydatków uległ zwiększeniu, w związku z włączeniem nie wykorzystanych środków na rok 2018.

         Biorąc powyższe pod uwagę wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.