Uchwała Nr VI/38/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)[1])   Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r., poz. 268)  zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 2/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 2 stycznia 2019 r.,

- Uchwałą Nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 4/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 stycznia 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 10/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 lutego 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 lutego 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 16/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 marca 2019 r.                                                                      wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 35.097.708,27 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 32.955.433,10 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 2.142.275,17 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.950.930,57 zł".

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 37.961.577,27 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 32.181.370,27 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.780.207,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.950.930,57 ".

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 2.863.869,00 , który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- z zaciągniętych pożyczek  w kwocie           1.800.000,00zł

- z zaciagniętych kredytów  w kwocie             500.000,00 

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 563.869,00 zł"

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.892.527,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.028.658,00  zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały".

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2019 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały".

6) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu    – w kwocie    2.000.000,00 zł,

2)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   – w kwocie    2.300.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   
tytułu emisji papierów wartościowych oraz   
zaciągniętych pożyczek i kredytów    – w kwocie 828.658,00 zł,

7) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8 Wyodrębnia się w budżecie kwotę 850.000,00  dochodów i 899.890,00  wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

8) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 78.225,00  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 135.873,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii".

9) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2019 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5” do niniejszej uchwały.

10) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały''.

11) § 12 otrzymuje brzmienie „§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. w kwocie 333.864,00  zgodnie z Załącznikiem Nr 6" do niniejszej uchwały.

12) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13.  Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu              – w kwocie 2.000.000,00 ,             

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   – w kwocie  2.300.000,00 ,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   
tytułu emisji papierów wartościowych oraz   
zaciągniętych pożyczek i kredytów   – w kwocie 828.658,00 zł,

- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.500.000,00 .

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy).

4) lokowania wolnych środków budżetowych  na rachunkach  bankowych  w innych  bankach niż bank  prowadzący obsługę budżetu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kozłowski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/38/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/38/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/38/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/38/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/38/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje


Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/38/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
Zalacznik6.pdf

Fundusz sołecki


Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/38/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
Zalacznik7.pdf

Ochrona środowiska


Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 1.118.720,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1)      Urealnia się plan dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 dotyczącym rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej w dziale 758 „Różne rozliczenia'' rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" § 2920 /+/ 63.707,00 zł.

2)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 400 rozdział 40002 „Dostarczenie wody” /+/ 612.813,00 zł.Środki te stanowią proporcjonalną refundację części kosztów poniesionych w 2018 roku
z tytułu realizacji zadania pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce”. Wsparcie zostało przyznane na podstawie umowy przyznania pomocy Nr 00078-65150-UM0200036/17 z dnia 23.08.2017 r.

3)      Urealnia się plan dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w niżej podanych działach i rozdziałach:

?        dział 400 rozdział 40002 „Dostarczenie wody” § 0830 /+/ 100.000,00 zł,

?        dział 756 rozdział 75615 „Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” § 0640 /+/ 300,00 zł oraz § 0690 /-/ 300,00 zł,

?        dział 756 rozdział 75616 „Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku
i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0640 /+/ 3.000,00 zł oraz § 0690 /-/ 3.000,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 0830 /+/ 100.000,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” § 0690 /-/ 120,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90026 „Pozostałe działania  związane z gospodarką odpadami” § 0640 /+/ 120,00 zł oraz § 0910 /+/ 200,00 zł.

4) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 921 rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” /+/ 242.000,00 zł. Kwota ta stanowi refundację kosztów poniesionych w 2018 roku
w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie” objętej umową o przyznaniu pomocy Nr 00215-6935-UM0210413/17 z dnia 22.03.2018 r.

Wydatki zwiększa się o kwotę 1.682.589,00  zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1)      Urealnia się plan wydatków na wniosek Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem w związku z włączeniem niewykorzystanych środków za rok 2018 w dziale 851 rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii" /+/ 4.675,00 zł i w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi” /+/ 59.973,00 zł.

2)      Urealnia się plan wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach  i rozdziałach:

?        dział 757 rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” /+/ 60.000,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” /+/ 10.512,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” /+/ 49.770,00 zł.

3)      Zapewnia się plan wydatków w dziale 900 rozdział 90026 „Pozostałe działania  związane z gospodarką odpadami” /+/ 47.060,00 zł w związku z zamiarem realizacji zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Skępe”.

4)      Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w  dziale 900 rozdział  90015 „Oświetlenie ulic, placów
i dróg” /+/ 8.487,00 zł w związku z zamiarem realizacji zadania pn. „Podniesienie Standardu Oświetlenia w ilości 3 punktów oświetleniowych LED w miejscowości Zajezierze, Gmina Skępe”.

5)      Zwiększa się plan wydatków w dziale 921 rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” /+/ 17.000,00 zł w związku z obowiązkiem prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków, sporządzania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz obowiązku opracowania Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

6)      Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 020 rozdział 02001 „Gospodarka leśna”
/+/ 2.518,00 zł w związku z obowiązkiem wykonania Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla powierzchni leśnych stanowiących własność Miasta i Gminy Skępe.

7)      Urealnia się plan wydatków w dziale  852 rozdział 85295 „Pozostała działalność” /+/ 59.760,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem Nr 3/2019 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Urzędem Miasta i Gminy Skępe.

8)      Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków w dziale 720 rozdział 72095 „Pozostała działalność” /+/ 19.302,62 zł.  W związku z realizacją umowy o powierzenie grantu nr KPL/U/5/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz Umowy Partnerskiej w sprawie realizacji projektu pn. „Rozwój Kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta i Gminy Skępe” dokonuje się przeniesień finansowych, które wynikają z niewykorzystanych środków w roku 2018, a tym samym dostosowanie zapisów uchwały budżetowej do harmonogramu realizacji projektu.

9)      Wprowadza się zwiększenie planu finansowego wydatków w dziale 720 rozdział 72095 „Pozostała działalność” /+/ 528,38 zł w związku z realizacją umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.314/2017 z dnia 27.06.2017 r. oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.436/2018 z dnia 20.04.2018 r. z powodu niewykorzystania oraz dokonania zwrotu środków finansowych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

10)        Dokonuje się  zmian w załączniku Nr 3 pn. „Zadania inwestycyjne w 2019 r.” poprzez:

a) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn.:

„Przebudowa drogi gminnej nr 170320C  w Żuchowie na odc. ok. 340 mb.” dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 /+/ 130.000,00 zł, w tym kwota 14.600,00 zł zostanie przeznaczona ze środków  funduszu sołeckiego Sołectwa Żuchowo.

Przebudowa drogi polegać będzie na ułożeniu warstwy profilowej grubości 4 cm oraz warstwy ścieralnej 3 cm na obecną 4 metrową jezdnię, która wymaga przebudowy. Uzupełnione zostaną również pobocza na całej długości przebudowywanego odcinka o szerokości 0,75 m.

„Przebudowa drogi gminnej Babie Ławy - Czermno” dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 /+/ 500.000,00 zł.

W ramach zadania zostanie ułożone 20 cm podbudowy, a na niej zostanie ułożone 6 cm masy asfaltowej składającej się z warstwy profilowej i warstwy ścieralnej. Szerokość jezdni wyniesie 4 m, a dodatkowo zostaną wykonane utwardzone pobocza o szerokości 0,75 m. Przebudowywana droga będzie posiadać długość 1822 mb. Kwota dotacji od Nadleśnictwa Skrwilno to 200.000,00 zł brutto.

„Przebudowa drogi gminnej nr 170301C Boguchwała – Kukowo” dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 /+/ 300.000,00 zł.

W ramach zadania zostanie ułożone 15 cm podbudowy, a na niej zostanie ułożone 6 cm masy asfaltowej składającej się z warstwy profilowej i warstwy ścieralnej. Szerokość jezdni wyniesie 4 m,a dodatkowo zostaną wykonane utwardzone pobocza o szerokości 0,50 m. Przebudowywana droga będzie posiadać długość 550 mb.

-    „Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem” dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050  /+/ 260.000,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana podbudowa, a na niej zostanie ułożone 6 cm masy asfaltowej składającej się z warstwy profilowej i warstwy ścieralnej. Przebudowywane drogi będą posiadać długości - ul. Przemysłowa – 391 m, ul. Spółdzielcza – 1084 m . Szerokość jezdni wyniesie 5 m, a dodatkowo zostaną wykonane chodniki. Przewiduje się wykonanie kanalizacji deszczowej.  Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie na rok 2020 z Funduszu Dróg Samorządowych (min. dofinansowanie 50%).

b) „Zakup mobilnego zestawu do ratownictwa wodnego składającego się z samochodu terenowego i łodzi motorowej wyposażonej w sprzęt ratowniczy” dział  754 rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” /+/ 10.000,00 zł. Środki te przyznane były w 2018 roku, ale z powodu opóźnienia decyzji Narodowego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej o ostatecznej formie finansowania inwestycji zostają  one wprowadzone do zadań inwestycyjnych na 2019 rok.

c)  zwiększenie planu finansowego na zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem” dział 400 rozdział 40002 „Dostarczenie wody” § 6050 /+/ 28.000,00 zł oraz § 6059 /+/ 122.000,00 zł.

Kwota przewidziana na realizację tego zadania wynosi 3.625.561,27 zł, natomiast wartość oferty  najkorzystniejszej złożonej w ogłoszonym przetargu opiewa na kwotę 3.785.109,10 zł. Zwiększenie wartości zadania o 150.000,00 zł pozwoli na ustanowienie zabezpieczenia na poziomie pozwalającym podjęcie dalszych kroków zmierzających do wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy oraz realizacji tak ważnego dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia.

11)        Urealnia się załącznik Nr 4 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.”.

Ustala się:

?  przychody w kwocie  3.892.527,00 zł,

?  rozchody w kwocie    1.028.658,00 zł.

Deficyt w kwocie 2.863.869,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą:

?        przychody pochodzące z kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.300.000,00 zł,

?        wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 563.869,00 zł.

Rozchody w kwocie 1.028.658,00 zł zostaną sfinansowane kredytem długoterminowym – 828.658,00      zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. 200.000,00 zł.

12)  Urealnia się załącznik Nr 5 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2019 r.”.

13)  W związku ze złożonymi przez sołectwa wnioskami w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu urealnia się załącznik Nr 6 pn. „Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.” w poniższych sołectwach:

a) sołectwo Wioska:

?        dział 754 rozdział 75412 § 4210 /+/ 500,00 zł  -  „Zakup elementów umundurowania dla członków OSP Wioska”,

?        dział 900 rozdział 90095 § 4210 /-/ 1.000,00 zł  - „Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw w Wiosce”,

?        dział 921 rozdział  92109 § 4210 /-/ 300,00 zł,  § 4300 /-/ 200,00 zł - „Zakup części do kosiarki
i wykaszarki oraz konserwacja tego sprzętu”,

?        dział 921 rozdział  92195 § 4210 /+/ 1.000,00 zł - „Zakup materiałów i dekoracji na występ teatralny dzieci i młodzieży z okazji dożynek”.

b)  sołectwo Żuchowo:

?        dział 754 rozdział 75412 § 4210 /-/ 2.950,00 zł - „Remont garażu Ochotniczej Straży Pożarnej”,

?        dział 921 rozdział 92109 § 4210 /+/ 2.950,00 zł - „Zakup materiałów, wyposażenia oraz konserwacja i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Żuchowie”,

?        dział 600 rozdział 60016 § 4210 /-/ 14.600,00 zł  - „Zakup materiałów do remontu dróg”.

14) Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 pn. „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok”. Włączenie niewykorzystanych środków za rok 2018 w wysokości /+/ 7.603,00 zł.

 

  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

 

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych:

- za uchwałą oddano 13 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymujących się głosów oddano 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693, poz. 2354, poz. 2500; Dz.U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326.