UCHWAŁA NR VI/39/2019
RADY MIEJSKIEJ  W SKĘPEM
z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019–2032.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019 – 2032 zmienionej:

- Uchwałą Nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019  r.

wprowadza się następujące zmiany:

 

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

 

   Janusz Kozłowski

 

 

 

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693, poz. 2354, poz. 2500; Dz.U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326.