Uchwała Nr VI/40/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości, stanowiące własność Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same części nieruchomości gruntowych, stanowiące własność Miasta i Gminy Skępe, położone na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka o nr 650/7, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lipnie Księga Wieczysta nr WL1L/00020586/3 oraz działka o nr 224/2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lipnie Księga Wieczysta nr WL1L/00020587/0.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

Nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 650/7 o powierzchni 1039 m2, położona jest w obrębie ewidencyjnym Skępe nr 7. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 224/2 o powierzchni 2000 m2, położona jest w obrębie ewidencyjnym Skępe nr 6. Nieruchomości te znajdują się w gminnym zasobie nieruchomości Miasta i Gminy Skępe.

Na części każdej z tych nieruchomości, posadowione są pojemniki stanowiące własność dotychczasowego dzierżawcy, przeznaczone na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstyliów, z którym gmina zawarła umowę dzierżawy gruntu o łącznej powierzchni 20,48 m2 na okres do 3 lat. Umowa wygaśnie w dniu 31.03.2019 r.

Dzierżawca wyraził chęć kontynuowania dzierżawy, zatem w dniu 18 lutego 2019 r. zwrócił się z wnioskiem o ponowne zawarcie umowy dzierżawy.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał określających,
m. in.: zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy poumowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, którychprzedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy.

Biorąc pod uwagę istniejący stan faktyczny i prawny w postaci wydzierżawienia powyżej opisanych części nieruchomości oraz dbając o uregulowanie korzystania z ww. nieruchomości na okres trzech lat, niezbędne jest wyrażenie zgody przez Radę Miejską na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały znajduje pełne uzasadnienie.