Uchwała Nr VI/42/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz  art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, poz. 1629; z 2019 r., poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznać za bezzasadną skargę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w związku z przekazaniem skargi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

Dnia 8 marca 2019 r. do Rady Miejskiej w Skępem wpłynęło pismo od Wojewody Kujawsko Pomorskiego przekazujące pismo dotyczące „sposobu i trybu załatwienia wniosku Komitetu społecznego z dn. 04.12.2018 r.  celem przywrócenia figury Matki Boskiej na Rynku w Skępem, które Wojewoda Kujawsko Pomorski zakwalifikował jako skargę na Burmistrza Miasta i Gminy Skępe i przekazał zgodnie z właściwością.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem przekazał skargę do Komisji Skarg, wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Skępem celem jej zbadania i przygotowania projektu uchwały Rady Miejskiej rozstrzygającej zasadność skargi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 227, w zw. z art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.) do rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta i gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych właściwa jest rada gminy.

Po zapoznaniu się ze skargą, z wyjaśnieniami złożonymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe oraz osoby uczestniczące w spotkaniach w przedmiotowej sprawie, opinią radcy prawnego, oraz z ustaleniami Komisji Skarg, wniosków i petycji stwierdzonych Protokołem Nr 9.2.2019 z posiedzenia z 19.03.2019 r., Komisja skarg, wniosków i petycji ustaliła, że zarzuty przedstawione w piśmie z 20lutego 2019 r. sąbezpodstawne i mijają się z rzeczywistością.

Skarżący w swym piśmie posądził Burmistrza, podczas odbytego w dniu 25 stycznia 2019 r. spotkania, o atak na jego osobę, obelgi oraz, że nie jest patriotą.

Należy stanowczo stwierdzić, iż jest to nieprawdą, nic takiego nie miało miejsca, co potwierdzili pozostali uczestnicy spotkania: Przewodniczący Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i Sekretarz Miasta i Gminy.

Należy w tym miejscu podnieść, iż do spotkania doszło z inicjatywy Burmistrza, na które zaproszono reprezentanta Komitetu społecznego przywrócenia figury Matki Boskiej Skępskiej na Rynku w Skępem, w osobie skarżącego.

Faktem jest, iż na spotkaniu Burmistrz, po wysłuchaniu skarżącego, proponował zmianę lokalizacji postawienia figury, argumentując to brakiem miejsca na skępskim skwerze przy Rynku. Ponadto oznajmił, iż postawienie figury nie wkomponowałoby się w architekturę niedawno zrewitalizowanego Rynku. Zaproponowano wzniesienie figury przy ul. Al. 1 Maja.

Przedstawione argumenty przez Burmistrza nie przemawiały do skarżącego, który stanowczo stał przy stanowisku postawienia figury na skwerze przy Rynku. Burmistrz zaproponował kolejne spotkanie poszerzone o członków Komitetu społecznego, na które przystał także skarżący.

Do spotkania doszło w dniu 01.02.2019 r., w którym uczestniczyło 7 członków Komitetu społecznego, Burmistrz, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz 3 radnych.

Burmistrz podczas spotkania ponowił swoją propozycję zmiany lokalizacji figury używając tych samych argumentów. W konsekwencji krótkiej debaty, uczestnicy spotkania, z wyjątkiem skarżącego i jego żony (członka Komitetu społecznego), przystali na propozycję Burmistrza zmiany lokalizacji wzniesienia figury.

W następstwie zaistniałych okoliczności, skarżący pismem z dnia 05.02.2019 r. poinformował Burmistrza o rozwiązaniu Komitetu społecznego.

W efekcie tego, Burmistrz pismem z dnia  07.02.2019 r.  zwrócił się do skarżącego o doprecyzowanie treści złożonego przez niego pisma poprzez wskazanie, czy jest ono wycofaniem  złożonego wniosku z załączonymi listami poparcia, czy tylko wyłącznie informacją o rozwiązaniu Komitetu społecznego.

Skarżący odpowiadając na pismo Burmistrza oznajmił o rozwiązaniu Komitetu społecznego z dniem 05.02.2019 r., podtrzymując jednocześnie aktualność zgłoszonego wniosku (pismo z 12.02.2019 r.).

W następstwie tej odpowiedzi, Burmistrz definitywnie poinformował skarżącego (pismem z 19.02.2019 r.), iż w związku z faktem rozwiązania Komitetu społecznego, który złożył wniosek w dniu 04.12.2018 r., stracił on legitymację do występowania w przedmiotowej sprawie jako pełnomocnik Komitetu, nie będąc jednocześnie samodzielnym inicjatorem złożonego wniosku oraz o pozostawieniu wniosku Komitetu bez rozpatrzenia.

Należy także zwrócić uwagę na pozostałe, bezpodstawne zarzuty skarżącego, a mianowicie:

- brak odpowiedzi na rzekomo zajęte stanowisko komisji rady w przedmiotowej sprawie,

- przekroczenie prerogatyw przez Burmistrza.

Ustosunkowując się do powyższego należy stwierdzić, iż ustalanie w sprawach wznoszenia figur nie należy do wyłącznej właściwości rady gminy, a zatem rada nie mogła w przedmiotowej sprawie zająć swojego stanowiska.

Burmistrz, jako adresat wniosku Komitetu społecznego, odpowiadając w tej sprawie, postępował zgodnie ze swoimi uprawnieniami, w żadnym zakresie nie przekraczając ich.

W tym stanie rzeczy skargę należy uznać za bezzasadną