UCHWAŁA Nr XXV/ 170 /2005

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 listopada 2005  r.

 

w sprawie: uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok.

 

 

                Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, ze zm. w 2004 r. Dz.U. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210, poz.2135 z 2005 r. Dz.U. Nr 155 poz.1298 i Nr 169 poz.1420) 

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje :

 

 

§ 1

 

Uchwala się program i zasady współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) na 2006 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2006 r.

 

Burmistrz

Andrzej Gatyński