UCHWAŁA NR VIII/50/2019
RADY MIEJSKIEJ  W SKĘPEM
z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019–2032.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019 – 2032 zmienionej:

- Uchwałą Nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019  r.

 - Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 kwietnia 2019  r. 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

 

 

Uzasadnienie

 

W uchwale Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019 - 2032 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2019 roku i w latach następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu.

1. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 36.237.156,13 zł, kwotę wydatków budżetu w wysokości 39.101.025,13 zł oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości  6.280.207,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2032" poprzez zwiększenie planu finansowego na zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem” dział 400 rozdział 40002 „Dostarczenie wody” /+/ 500.000,00 zł.

Kwota przewidziana w budżecie na realizację tego zadania wynosi 3.850.000,00 zł, natomiast wartość  najkorzystniejszej oferty złożonej w ogłoszonym przetargu opiewa na kwotę około 4.280.000,00 zł, przy czym w ramach zadania planowane jest również ponoszenie innych kosztów np. nadzoru inwestorskiego. Zwiększenie wartości zadania o kwotę 500.000,00 zł pozwoli na rozstrzygniecie postępowania przetargowego oraz zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą.

 

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.