Uchwała Nr IX/51/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie  Miasta i Gminy Skępe w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z 2019 r. poz. 125 i poz. 534) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Skępe ul. Plażowa, położonego na działce o numerze geodezyjnym 1528/1, stanowiącej grunty pod wodami Jeziora Wielkiego Skępskiego, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w § 1, ustala się na 28 dni, jak następuje:

1) od 5 do 7 lipca,

2) od 12 do 14 lipca,

3) od 19 do 21 lipca,

4) od 26 do 28 lipca,

5) od 2 do 4 sierpnia,

6) od 9 do 11 sierpnia,

7) od 15 do 18 sierpnia,

8) od 23 do 25 sierpnia,

9) od 30 sierpnia do 1 września.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


Załącznik do uchwały Nr IX/51/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 18 czerwca 2019 r.
Zalacznik1.pdf


 

uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2268 ze zm.) Rada Miejska może wyrazić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Na podstawie art. 39 ust. 2 w/w ustawy do Burmistrza Miasta i Gminy Skępe wpłynął wniosek
o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, którego organizatorem będzie Miasto i Gmina Skępe, z siedzibą w Skępem (87-630), przy ul. Kościelnej 2. Zawartość wniosku i jego załączników określa art. 39 ust. 3 i 4 Ustawy Prawo wodne.

W związku z powyższym opracowany został projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w 2019 roku miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Skępem przy
ul. Plażowej. Projekt uchwały wraz z wnioskiem i wymaganymi dokumentami stanowiącymi załączniki do wniosku został przekazany do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwym organom Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu. Organy te wyrażają opinię do przekazanego projektu uchwały, w terminie 7 dni. Brak opinii w tym terminie uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.

 

Wobec powyższego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.