Uchwała Nr IX/52/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, poz.1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245; Dz. U. z 2019 r., poz. 534, poz. 730 i poz. 761), po uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe, na okres od 1 września 2019 r. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych publicznych szkół podstawowych, o których mowa w § 1 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kozłowski


Załącznik do uchwały Nr IX/52/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 18 czerwca 2019 r.
Zalacznik1.pdf


 

uzasadnienie

 

Obowiązująca UCHWAŁA NR XXXII/198/2017 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, ustaliła sieć szkół podstawowych i granice ich obwodów na okres przejściowy związany
z reformą oświaty na poziomie szkolnictwa podstawowego, tj. od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Rok szkolny 2018/2019 jest ostatnim rokiem funkcjonowania w szkołach podstawowych klas dotychczasowych gimnazjów. Od dnia 1 września 2019 r. szkoły podstawowe będą funkcjonowały w ostatecznie ustalonej dla nich strukturze organizacyjnej jako szkoły ośmioletnie bez klas dotychczasowych gimnazjów.

W związku z art. 81 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ww. uchwała traci moc z dniem 31 sierpnia 2019 r.

Wobec powyższego, w związku z zakończeniem okresu przejściowego reformowania szkół podstawowych, na podstawie art. 210 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, zachodzi konieczność ustalenia nowego planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz określenia granic ich obwodów na okres od dnia 1 września 2019 r. do którego stosuje się przepisy art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W uchwale wskazuje się adresy siedzib szkół podstawowych.

Sieć publicznych szkół podstawowych została zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego z uwzględnieniem określonej w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe odległości drogi dziecka z domu do szkoły. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza ustawowo ustalone odległości, gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka.

Przedłożony projekt uchwały przewiduje jedynie zmiany dotyczące decyzji podjętej UCHWAŁĄ NR VI/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Łąkiem podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, która zakłada, iż z dniem 31 sierpnia 2019 r. likwiduje się szkołę filialną w Łąkiem. Uczniom likwidowanej szkoły filialnej w Łąkiem zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem. Obwód Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego obejmował dotychczas obwód szkoły filialnej w Łąkiem i z dniem 1 września 2019 r. pozostaje bez zmian. Pozostałe informacje nie przewidują zmian w porównaniu do stanu obecnego, zarówno w zakresie sieci dotychczasowych szkół podstawowych, jak i w zakresie granic ich obwodów oraz zakłada, że szkoły podstawowe są szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej i funkcjonującymi w jednym budynku.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.