Uchwała Nr IX/53/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506), oraz art. 176 pkt. 1, art. 179 ust. 2  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998, poz. 1076, poz. 1544 oraz z 2019 r. poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021” dla Miasta i Gminy Skępe w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


Załącznik do uchwały Nr IX/53/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 18 czerwca 2019 r.
Zalacznik1.pdf


 

uzasadnienie

Zgodnie z treścią z art. 176 pkt. 1 i art. 179 ust.2  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, poz. 1076, poz. 1544, poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) Rada Miejska, biorąc pod uwagę potrzeby, o których mowa w ust. 1, uchwala gminny programy wspierania rodziny.

Głównym celem programu jest polepszenie sytuacji rodzin, poprawa jakości życia, zapobieganie patologii i wykluczeniu społecznemu. Umożliwienie wszechstronnego rozwoju dzieciom, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których rodziny nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości i środki.