Uchwała Nr IX/54/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miejscowości Likiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2068,  poz. 12, poz. 317; Dz.U. z 2019 r., poz. 698, poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się nazwy niżej wymienionym ulicom, stanowiącym drogi wewnętrzne, położonym na terenie miejscowości Likiec, gmina Skępe:

1) ul. Lisia - drodze znajdującej się na działce o nr ewidencyjnym 510/12;

2) ul. Rysia - drodze znajdującej się na działce o nr ewidencyjnym 510/7;

3) ul. Jelenia - drodze znajdującej się na działce o nr ewidencyjnym 328/3;

4) ul. Krecia - drodze znajdującej się na działkach o nr ewidencyjnych 328/10, 328/11;

5) ul. Wilcza - drodze znajdującej się na działce o nr ewidencyjnym 386/4;

2. Przebieg ulic, o których mowa w  ust. 1  określa załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawko - Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


Załącznik do uchwały Nr IX/54/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 18 czerwca 2019 r.

 


 

 

uzasadnienie

W miejscowości Likiec powstał kompleks działek, do których zaplanowano dojazdy poprzez ciągi komunikacyjne, stanowiące aktualnie drogi wewnętrzne. Powstanie nowych nieruchomości w tym rejonie oraz ich zabudowa spowoduje konieczność przyporządkowania tych nieruchomości odpowiednich adresów. Jednym z podstawowych elementów adresów jest nazwa ulicy, przy której dana nieruchomość jest położona.

Z powyższych względów właściwe jest nadanie nazw nowym drogom wewnętrznym.

Zgodnie z art 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, nadawanie nazw ulicom należy do kompetencji Rady Gminy. Z kolei w myśl art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym wymaga uzyskania pisemnej zgody współwłaścicieli terenów, na których są one zlokalizowane.

Pismami z dnia 25.04.2019r. oraz 20.05.2019r. właściciele działek nr ew. 510/12, 510/7, 328/10, 328/11, 328/3, 386/4 położonych w miejscowości Likiec, stanowiących drogi wewnętrzne, złożyli wniosek o nadanie nazwy drogom wewnętrznym. Złożyli jednocześnie oświadczenia o wyrażeniu zgody na nadanie im nazw.

Podjęcie uchwały jest zatem uzasadnione.