Uchwała Nr IX/56/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe wotum zaufania

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4a oraz art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie Miasta i Gminy Skępe za 2018 rok Rada Miejska w Skępem postanawia udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

   Burmistrz Miasta i Gminy Skępe na podstawie art. 28 aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przedstawił Radzie Miejskiej w Skępem raport o stanie miasta i gminy, który obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

   Po przeprowadzeniu debaty w tym zakresie wraz z udziałem mieszkańców, Rada Miejska w Skępem postanawia udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy.