Uchwała Nr IX/57/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U . z 2019 r., poz. 869) Rada uchwala,  co następuje :

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Skępe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2018 rok Rada Miejska w Skępem zatwierdza wyżej wymienione sprawozdania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kozłowski


Uzasadnienie

 

 

 

Stosownie do art. 270 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatrujei zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 

 

 

 

 

 

Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych było 15 radnych:

        za przyjęciem uchwały głosowało - 12 radnych,

        przeciwnych było - 3 radnych,

        wstrzymało się od głosu - 0 radnych.